Sam Ghandchiسام قندچي درک شاهزاده رضا پهلوی از جنبش زنان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2699-rp-women.htm

مطالب مرتبط:   https://goo.gl/hoFqBA

 

rp-women

 

این روزها شاهزاده رضا پهلوی خیلی درباره موضوع جنبش زنان ایران سخن می گویند. شخصاً همانطور که دو روز پیش نوشتم نمی خواهم وارد این بحثها شوم که شخصی خواهد شد و با آبروی چند انسان بیگناه بازی می شود. تا آنجا که به موضوع جنبش زنان ایران مربوط است، فعالان جنبش زنان خیلی بهتر از این قلم می توانند نظر دهند، و درباره ی رفتار رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی با زنان ایران از جمله مسأله ی حجاب، پیشتر بحث شده و حرف تازه ای نیست.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و  دوم خرداد ماه 1398
June 11, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH