Sam Ghandchiسام قندچي واپسگرایی: احیای بساط کرامات ملوکانه بعد از دوران بساط سخنان قصار ائمه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2698-karaamaat.htm

مطالب مرتبط:  http://bit.ly/31h7aF0     https://goo.gl/hoFqBA

 

nostagia-vs-reality

 

ورود ایران به عصر مدرن و آغاز دوران مجلس مشروطه به چاپلوسی های دوران قاجار پایان نداد وقتی هرآنچه دانسته بود را اگر پادشاه می گفت، گویی کشف اتم کرده و در بوق و کرنا می کردند که اعلیحضرت چنان فرموده اند. وقتی که رضا خان می خواست همه ی این بساط را جمع کند، سلطنت طلبان و آخوندها که دیگر از احمد شاه ناامید شده بودند، رضاخان را فریفتند و دوباره بساط سلطنت برپا کردند تا که به مفتخوری خود از خوان یغمای سلطنت ادامه دهند. بعد هم که رژیم پادشاهی سرنگون شد، بساط سخنان قصار و سلطنت ولی فقیه را راه انداختند که بدتر از سلطنت سکولار پیشین بوده و هست. ولی در اپوزیسیون هم این ناقلان کرامت ملوکانه دست بر نداشتند و در داخل کشور به نام مخالفت با ملایان، فقط استکان نعلبکیِ ناصرالدین شاهی را نوستالژی روز نکرده اند بلکه هرآنچه را هر کودکی در اپوزیسیون سالهاست می داند، ناگهان از زبان ملوکانه که در آید همه ی خدم و حشم ملوکانه در خارج و داخل کشور به راه می افتند که آهای شما از این کشف جدید درباره اجحاف رژیم اسلامی خبر شده اید؟ حتی در زمان شاه لغت «شاهزاده» فحش تلقی می شد که در قهوه خانه ها برای شاگرد قهوه خانه های تنبل به کار برده می شد و حالا شاهزاده رضا پهلوی این اصطلاح را 40 سال است مثل استکان نعلبکی ناصرالدین شاهی مد روز و مایه ی افتخار کرده است و ساواک را برای ایرانیان در آمریکای دموکراتیک زنده کرده است. نه ما منتظر بودیم که کرامات ملوکانه شامل موضوع حقوق پایمال شده ی زنان در رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی که در 40 سال گذشته فعالان زن در ایران برایش کشته داده اند بشود تا که خبر شویم. تا کی باید در برابر این بساط سکوت کرد، آیا 40 سال کافی نبود که بفهمیم واپسگرایی از عقب ماندگی بدتر است. بس کنید این حکایات کرامات ملوکانه را که در همان زمان مشروطیت باید در ایران، جمهوری مدرن برپا می شد و نفوذ بریتانیا در اپوزیسیون عامل اصلی بود که چنین نشد و هنوز حتی مورخان ما درباره این حقیقت تلخ انقلاب مشروطه سکوت می کنند و اجازه می دهند این بساط کرامات ملوکانه برای بعد از سقوط حاکمیت رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی در ایران طرح ریزی و توسط جناحی از دولت آمریکا به ایران و ایرانی تحمیل شود:

 

 

از کرامـــــات شیـخ ما چه عجب / پنجـه را گـز نمود و گفت وجـب
از کرامات دیگرش این است / شیره را خورد و گفت شیرین است
یـــک کـــرامــات دیگـــــــرم دارد / ابــر را دیـد و گفـــت می بارد
زن نو را عــــــــروس می گویند / مرغ نر را خـــــــروس می گویند
آنچه در جوی می رود آب است / آنچه در چشم می رود خواب است

 

در پایان لازم به تذکر است که برخی دوستان در اپوزیسیون جمهوریخواه که در آمریکا و اروپا برنامه تلویزیونی تهیه می کنند درباره جنایات رژیم شاه و جنایات اصلاح طلبان رژیم اسلامی در دهه شصت طوری در لفافه حرف میزنند که گویی در ایران تحت وضعیت خودسانسوری هستند در حالیکه اگر درباره این حقایق امروز نگوییم و دوباره نسل جوان امروز در انتخاب رژیم آینده اشتباه کنند هیچگاه نخواهیم توانست خود را ببخشیم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و  دوم خرداد ماه 1398
June 11, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH