Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی ویدیوی محمد نوری زاد درباره وضعیت بهاییان گلابگیر در مازگون کاشان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2697-nourizad-mazgun-bahaiian.htm

پی نوشت 31 شهریور ماه 1399: موردی مشابه در ایوان کِی در استان سمنان
مطالب مرتبط: 1     2

 

nourizad-mazgun-bahaiian

 

امروز ویدیویی از آقای محمد نوری زاد منتشر شده که درباره وضعیت بهاییان گلابگیر در روستای مازگون کاشان است. واقعیت اینکه اجحافاتی که ایشان ذکر می کنند فقط منحصر به خود دولت در رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی حاکم بر ایران نیست، و بخشی از مردم نیز از ابتدای برقراری قوانین تبعیض آمیز علیه بهاییان، از موقعیت بهاییان سوء استفاده کرده و به بهاییان ظلم روا کردند. شخصاً مهندسی را در ایران می شناختم که شریکی بهایی داشت و همان سالهای اول انقلاب کل اموال شرکت را بنام شریک "مسلمان" کردند تا که از دست اندازی رژیم در امان بمانند، ولی آن شریک "مسلمان" بسیاری از اموال را بالا کشید و شریک بهایی دیگر دستش به جایی بند نبود که بتواند شکایت کند که تازه شکایت یک بهایی از یک "مسلمان" به کجا میرسید! گفتا «ز که نالیم؟ که از ماست که بر ماست».

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و  یکم خرداد ماه 1398
June 10, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH