Sam Ghandchiسام قندچي بخش ششم از سخنان محمد امینی درباره 900 سال حاکمیت دولتهای ایلیاتی ترک تبار در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2687-m-amini-dolathaaye-ilyaati.htm
مطالب مرتبط: http://bit.ly/2PoCQ5S

پی نوشت چهاردهم مهر ماه 1398: http://bit.ly/2Vy0hwy

پی نوشت 22 خردادماه 1398: لطفاً اینجا را برای مطلب مهمی از دکتر ایکس در ارتباط با این بحث کلیک کنید که لازم است با دقت خوانده شود اما به زبان انگلیسی است

 

m-amini-dolathaaye-ilyaati

 

در ادامه ی پنچ بخش پیشین سخنان آقای محمد امینی در مورد 900 سال دولتهای ایلیاتی ترک تبار در ایران، در این بخش ششم آقای امینی نگاهی دارند به دوران زندیه، و بعد حاکمیت ایل قاجار را از ابتدای ورود آنها به ایران تا دوران فرمانفروایی قاجارها در عصر مدرن، مورد کنکاش قرار می دهند. این بخش ششم از سخنان آقای محمد امینی نیز بسیار شنیدنی است که چگونه در پی سقوط ساسانیان و پس از 200 سال سلطه ی امپراطوری اسلامی، این دولتهای ایلی بودند که ایران پس از اسلام را شکل می دهند و اینکه زبان ایران حتی هنوز در دوران طاهریان، عربی است، اما در این 900 سال زبان فارسی زبان دیوانی ایران می شود. آقای محمد امینی به درستی اشاره می کنند که انتخاب زبان فارسی بعنوان زبان دیوانی در تاریخ ایران به هیچ ایل و قومی مرتبط نبوده است. همه می دانیم که در پی آخرین حکومت ایلی در تاریخ بعد از اسلام ایران، یعنی دولت قاجار، حکومت پهلوی تأسیس می شود که نه تنها ایلی نبود، بلکه در واقع در ابتدا رضا خان هدف خود را ایجاد جمهوری مدرن در ایران قرار می دهد؛ اما، انگلهای سلطنت طلب و آخوند که از احمد شاه مأیوس شده بودند، او را از برنامه ی جمهوری منصرف می کنند، و پادشاهی پهلوی اعلام می شود، و نتیجه آن شد که رضا شاه و ایران دوباره در دام مفتخورهای سلطنت طلب و آخوند افتادند که هدفشان تغذیه از خوان یغمای سلطنت بود و بس. در این مورد آقای دکتر ایکس بحثی بسیار عالی مطرح می کند که با همه ی بحثهای اپوزیسیون ما در مورد مبحث جمهوری و سلطنت متفاوت است ولی به زبان انگلیسی نوشته شده و متأسفانه به فارسی ترجمه نشده است؛ به خوانندگان توصیه می شود اگر توانستید نوشته ی کوتاه دکتر ایکس را با دقت مطالعه کنید که با کلیک در اینجا می توانید آنرا پیدا کنید.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پانزدهم خرداد ماه 1398
June 5, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH