Sam Ghandchiسام قندچي ادامه بحث اعتماد و آلترناتیو دکتر اسماعیل نوری علا در مهستان: توپ در زمین ملت است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2683-nooriala-hezb.htm

مطالب مرتبط:  https://goo.gl/z8Et3N   

 

nooriala-mehestan

 

آقای دکتر اسماعیل نوری علا بحث مهم هفته ی گذشته خود را در مورد اعتماد و آلترناتیو، پیش از آغاز این هفته در جلسه یکشنبه 12 خرداد مهستان، ادامه دادند. همانطور که در نوشتاری تحت عنوان «مدل جدیدی برای تشکيلات سياسی» در خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان مطرح شده، این موضوع بسیار جدی است چرا که فعالیتهای مهستان و حزب سکولار دموکرات ایرانیان که هواداران، اعضاء، و رهبرانی نظیر دکتر اسماعیل نوری علا و آقای منوچهر یزدیان، با گوشت و پوست و استخوان خود در آن سرمایه گذاری کرده و به پیش می برند، سرگرمی یا به قول آمریکایی ها «هابی» برایشان نیست و کاری جدی است که به قیمت جان و مال و زندگی شان انجام می شود. در نتیجه آن 50 نفری را که می خواهند بعنوان سرمایه گذاران روی پلاتفرم و اهداف این تشکیلاتها در نظر بگیرند کسانی هستند که دنبال یک سرگرمی تازه نمی گردند و بطور جدی در پی تغییر رژیم در ایران هستند و تغییر رژیم را خواست و کار خود مردم ایران می دانند، و برای این امر از جان و مال خود مایه می گذارند. در جلسه یکشنبه آقای دکتر اسماعیل نوری علا اصل بحث را مطرح کرد و دیگر به قول ایشان «توپ در زمین ملت ایران است».

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم خرداد ماه 1398
June 4, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

SEARCH