Sam Ghandchiسام قندچي دیدارهای شاهزاده رضا پهلوی با مقامات آمریکا و دیگر کشورها چه کمکی به بقیه اپوزیسیون کرده است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2681-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط:  https://goo.gl/hoFqBA  

 

reza-pahlavi

 

در 40 سال گذشته هرچند وقت شاهزاده رضا پهلوی اعلام می کنند که از جمله با فلان اعضای کنگره آمریکا صحبت کرده اند و به آنها گفته اند اگر به مخالفان رژیم اسلامی حاکم بر ایران کمک کنند، ... شخصاً که از اینها در همه ی این سالها کمکی برای اپوزیسیون ندیده ام؛ ژورنالیستها، شخصیتهای منفرد یا نیروهای دیگر اپوزیسیون نیز خودشان می توانند در این رابطه حرف بزنند. در نتیجه دو حالت می تواند وجود داشته باشد. یا شاهزاده رضا پهلوی نیز هیچ کمکی همه ی این سالها از این منابع دریافت نکرده که در آنصورت وقت خود را دارد با این ملاقاتها تلف می کند، و یا اینکه این ملاقاتها برای ایشان منبع درآمدی بوده که خوش به حال ایشان و نوش جان آنهایی که از این درآمدها بهره ای برده اند، ولی در آنصورت این داستان چه دردی از بقیه اپوزیسیون دوا کرده که شاهزاده این کار خود را بعنوان خدمتی به اپوزیسیون هرچند وقت یکبار، اعلام می کنند؟

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهاردهم خرداد ماه 1398
June 4, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

SEARCH