Sam Ghandchiسام قندچي ظهور کارچاق کنهای جدید شاهزاده رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2677-kaarchaaghkonhaa.htm
مطالب مرتبط: http://bit.ly/2JQdgql  

 

mossadegh-pahlavi-kaarchaaghkonhaa

 

در یکی دو سال گذشته درباره کارچاق کنهای چپی شاهزاده رضا پهلوی به اندازه کافی توضیح داده شد. اما به تازگی کارچاق کن های جدیدی زیر عنوان جبهه ملی ششم برای شاهزاده رضا پهلوی پیدا شده اند که بر اساس یک نوستالژی تخیلی و ساختگی از محمدرضا شاه پهلوی و دکتر محمد مصدق و با ظاهر آینده نگری، می خواهند با تحریف تاریخ، از این نمط برای خود کلاهی بدوزند و به جایی هم نخواهند رسید. شخصاً به دیدگاه های فلسفی ارسطو خیلی علاقه دارم و او را بزرگترین متفکر تاریخ بشریت تلقی می کنم؛ همچنین علاقه ام به ایران در بالاترین درجه است، اما هیچوقت نمیآیم در مورد نظرات ضدایرانی ارسطو دروغ بگویم. واقعیتهای تاریخی را نمیشود بخاطر اهداف روز تغییر داد بویژه وقتی موضوعات عرصه عمومی مدنظر است، هرچند لزومی هم ندارد هرروز درباره تاریخ حرف زد. شخصاً نه تنها به محمد رضا شاه و سلطنت پهلوی نقد دارم، بلکه به دکتر محمد مصدق نیز نقد دارم، اما هدف کارچاق کنها نه نقد و نه تحسین از این شخصیتها و نهادهای تاریخ ایران، بلکه نظیر خیلی چیزهای دیگر می خواهند از نام این شخصیتهای مهم تاریخ ایران، و حتی از تاریخ باستان ایران، سوء استفاده کنند.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم خرداد ماه 1398
June 2, 2019

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

SEARCH