Sam Ghandchiسام قندچي خلاصه مقاله دو روز پیش درباره برنامه «رمز پیروزی» آقای حسن اعتمادی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2667-hassan-etemadi.htm

 

hassan-etemadi-ramze-piroozi

 

دو روز پیش برای دومین بار مقاله مفصلی را در مورد برنامه «رمز پیروزی» آقای حسن اعتمادی نوشتم و همزمان پاسخ ایشان را به مقاله نخست خود، انتشار دادم. اگر بخواهم در یک کلمه بگویم شاید «رمز پیروزی» را ندانیم اما «رمز شکست» را جنبش ما دیگر بعد از تجربه های 100 سال گذشته دریافته است که در برهه های حساس تاریخی زندگی مردم ایران، از کسانی ضربه خوردیم که به هر دلیلی نظیر نسبت خانوادگی با یک شهید راه آزادی معروفیت در اپوزیسیون داشتند اما فاقد سابقه تصمیم گیری های درست سیاسی بودند، و یا از روی نادانی و یا به خاطر آنکه امر به آنها مشتبه شده بود و تصور می کردند قادر به ارائه رهبری درست سیاسی هستند، و یا به هر دلیل دیگر، راهکارهای اشتباه پیش روی مردم ما قرار دادند و باعث شکست ایران و ایرانیان شدند. چندی پیش به قیمت از دست دادن محبوبیت، این نکته را بدون رودربایستی در مقاله ای تحت عنوان "یادآوری تجربه ای از دوران جنگ داعش در عراق و سوریه" نوشتم به رغم آنکه دوست ندارم بحثها شخصی شود اما نظیر انتخاب رییس جمهور در آمریکا در لحظات حساس تاریخی مجبوریم از افراد نام ببریم وگرنه تصمیم های غلط باعث شکست زحمات و از خودگذشتگی های چندین دهه خواهد شد. قرارداد وثوق الدوله و انقلاب 57 دو نمونه بارز این واقعیت در تاریخ ما است که در دومی یعنی در انقلاب 57 سکوت راه را برای شکست فراهم کرد و بعد دیگر دیر شده بود. نمیشود پرچم زنده یادان دکتر محمد مصدق و دکتر داریوش همایون را برافراشت و زیر آن پرچم کاری را کرد که 180 درجه ضد نظرات آنهاست و منظورم تجزیه طلبی نیست. آنها که درگذشته اند، اینجانب که اهمیتی نظیر آنها ندارم و زنده ام، می بینم در سایتهایی به مطالب این قلم لینک می کنند اما نظراتی 180 درجه متضاد با دیدگاه های این قلم را تبلیغ می کنند. واقعاً از سخنان امروز آقای دکتر اسماعیل نوری علا حظ کردم که با اینکه هیچ تماسی در این رابطه با هم نداشتیم گویی از دل این قلم سخن می گفت وقتی درباره آلترناتیو و اعتماد توضیحاتی کوتاه و گویا، ارائه کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

پنجم خرداد ماه 1398
May 26, 2019

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

 

SEARCH