Sam Ghandchiسام قندچي ایدئولوژی، حکومت و پلورالیسم آینده نگر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2579-futuriistic-pluralism.htm

Ideology, State and Futuristic Pluralism

http://www.ghandchi.com/2579-futuriistic-pluralism-english.htm

مطلب مرتبط:  1      2       3

رساله های مرتبط: 1

 

futuriistic-pluralism

 

" انسان هائی که فقط به ذات طبیعت توجه دارند، از این اندیشه به دورند که چیزی مفرد در جهان هست، چرا که به ندرت فکر میکنند که این جهان در خود مفرد است، اما هر سیاره، هر ستاره، خود جهانی است نظیر این یکی. آنها دلیل برای قبول نه تنها کثرت در نوع در این جهان، بلکه حتی برای کثرت جهان ها می یابند. خدا، طبیعت، و منطق بر ضد آن متحدند." از جان دان  1572-1631 به نقل از استیون دیک در کتاب کثرت جهان ها (*)

 

شش سال پیش در نوشتاری تحت عنوان "نئوکانها، دانیل بل و ایران،" درباره جزئیات کتاب سال 1960 دانیل بل تحت عنوان «پایان ایدئولوژی» (1)، بحث شد. تمرکز کتاب دانیل بل بر پایان یافتن ایدئولوژی هایی مانند نازیسسم دوران جنگ جهانی دوم در اواسط دهه 1940 و سقوط استالینیسم در اواسط دهه 1950 بود، با این وجود ما شاهد خیزش دو ایدئولوژی قدرتمند در سطح جهانی در دهه 1960 بودیم، یعنی مائوئیسم و ​​فمینیسم، هنگامیکه اولی حتی ایدئولوژی دولتی در چین بود و فمینیسم در سطح جهان مطرح شد و هنوز هم تا به امروز زنده و قدرتمند است. بنابراین هنگامی كه ایدئولوژی در گفتمان جداسازی دولت و مذهب مطرح می شود، ما باید ایدئولوژیهایی را كه مسئول استبداد هستند، درك كنیم. در واقع، این قلم همواره لیبرالیسم جامع کانت را در دنیای غرب، به عنوان ایدئولوژی در نظر گرفته ام و گرچه از ایدئولوژی های قرن نوزدهمی مارکسیسم و ​​نازیسم قدیمی تر است، به ظهور جامعه باز در غرب منتهی شد و نه استبداد. بنابراین در کارهای خود (2)، علیه ایدئولوژی های مونیستی مانند مارکسیسم (3)، بحث کرده ام، و نه علیه همه ی ایدئولوژی ها.  آنچه این قلم پلورالیسم آینده نگر می خوانم، به دوران ارسطو و پیشینیانش میرسد (4)، و پلورالیسم سیاسی یک زیر مجموعه از آن است. به عبارت دیگر، پلورالیسم آینده نگر یک چشم انداز فلسفی است که به چندگانگی حقیقت باور دارد، اما بر خلاف نظریات نسبیت فرهنگی و پست مدرنیسم (5)، همه ی حقایقِ ممکن را هم سنگ نمی بیند، و در پیروی از تیغ اوکام، وقتی با دو یا چند نظریه رقیب روبروست، به عنوان مثال یکی معتقد باشد که یک زن می تواند با دست دادن به یک مرد حامله شود و نظریه دیگر تئوری کروموزومی بارداری در زیست شناسی باشد، از روش هایی نظیر فالسیفیکاسیونِ کارل پوپر برای غربال کردن حقیقت های ممکن، استفاده می کند، با این وجود همیشه حقیقت را در کثرت در نظر می گیرد. اگر از ایدئولوژی منظور چنین دیدگاه فلسفی پلورالیسم آینده نگر باشد، حتی اگر توسط یک دولت برگزیده شود، جامعه را به دیکتاتوری نخواهد رساند، همانطور که بیش از 200 سال در ایالات متحده و اروپای غربی شاهد بوده ایم. نیازی به یادآوری نیست که دولت مورد نظر نمی تواند حکومت مذهبی باشد چرا که خصلت رژیم مذهبی در تضاد با کثرت حقیقت است. به عبارت دیگر، ما باید مخالفت خود را با حکومتهای مذهبی، و حکومتهای سکولار مونیستی، تأکید کنیم در حالیکه از حکومتهایی که مبتنی بر پلورالیسم فلسفی و زیر مجموعه آن، پلورالیسم سیاسی هستند، حمایت کنیم.

  

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نوزدهم فروردین ماه 1398
April 7, 2019

 

پانویس:


1. نئوکانها، دانیل بل و ایران
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell.htm
Neocons, Daniel Bell and Iran
http://www.ghandchi.com/785-neocons-daniel-bell-eng.htm 

2. چند رساله آکادمیک در باب پلورالیسمِ سکولار و آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays.htm
Academic Essays on Secular and Futurist Pluralism
http://www.ghandchi.com/1800-academic-essays-english.htm

3. Marxist Thought & Monism -Second Edition
http://www.ghandchi.com/2055-MarxismEng.htm
اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/2055-Marxism.htm 

4. آینده نگری و پلورالیسم ارسطو
http://www.ghandchi.com/440-Aristotle.htm
Futurism and Aristotle's Pluralism
http://www.ghandchi.com/440-AristotleEng.htm

5. Mary Midgley: Trying Out One's New Sword
http://www.ghandchi.com/newsword.pdf
پسامدرنیسم شکل دهنده اسلامگرائی
http://www.ghandchi.com/304-Postmodernism.htm
Postmodernism Shaping Islamism
http://www.ghandchi.com/304-PostmodernismEng.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH