Sam Ghandchiسام قندچي داستان ققنوس مرا به یاد دعوای امتیاز نفت شمال می اندازد اما راه مصدق هم امروز کارساز نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2498-qoqnoos.htm

 

qoqnoos

 

به ناگهان چهار روز پیش، وسط اینهمه مسأله که انقلاب 21 ایران (1) با آن روبروست، شاهزاده رضا پهلوی (2) پروژه ای را بنام ققنوس (3)، در فضای سیاسی ایران مطرح کرد، و یک حزب سیاسی که حتی در مورد موضوعاتی نظیر مخالفت روزافزون مردم ایران با تحریم نفتی آمریکا در داخل کشور آنهم در دورافتاده ترین شهرها، که به اظهار تنفر آشکار از پرزیدنت دونالد ترامپ در آن مناطق کشیده شده، اطلاعیه ای صادر نکرده، در مورد داستان پروژه ققنوس در آمریکا، اطلاعیه صادر می کند، و ملت هاج و واج مانده اند که چه خبر است. در واقع اول خاطر نشان کنم، هم آن حزب و هم دیگر گروه هایی که در گذشته از تحریم نفتی ایران حمایت کرده اند، امروز ضروری است به مردمی که برسر تحریم نفتی به ضدیت آشکار با آمریکا کشیده می شوند، پاسخ دهند؛ و بدون شک، صددرصد، تبلیغات رژیم در راه افتادن موج ضدیت با پرزیدنت ترامپ، در این رابطه بی تأثیر نبوده، با اینحال اصل واقعیتی که مردم را به این مخالفت کشانده سقوط آزاد اقتصاد ایران در دو سال گذشته است که همچنان ادامه دارد و نتیجه ی خروج آمریکا از برجام و اِعمال تحریمهای نقتی است که مردم تحمل می کردند، چون انتظار داشتند رژیم سریعاً سقوط کند، اما تداوم رژیم اسلامی در این دوسال، و همزمان ادامه وضعیت ناگوار اقتصادی مردم، منجر به اظهار تنفر از پرزیدنت ترامپ، در دورافتاده ترین نقاط ایران شده است، در حالیکه یکسال پیش، حمایت از برنامه های دولت ترامپ در میان مردم ایران، غیرقابل انکار بود (4). در ارتباط با این معضل، احزاب سیاسی ایران لازم است به مردم توضیح داده و راه، نشان دهند (5).

 

اما داستان دعواهای بر سر ققنوس مرا به یاد کشمکشهای روسوفیلها و انگلوفیلها در مجلس ایران در دوران مصدق می اندازد که دسته اول، خواستارِ، دادن امتیاز نفت شمال به روسها بودند، و دلیلی که می آوردند این بود که چون دسته دوم یعنی انگلوفیلها، خواستارِ، دادن امتیاز نفت جنوب به انگلیسها است، اینها نیز از خواستِ روسیه ی استالینی برای دریافت امتیاز نفت شمال، هواداری می کنند، و  معلوم نبود که اصلاً ملت ایران در وسط این دعوا، کجا قرار می گیرد؛ با اینحال، به رغم طرح این تشبیه، باید تأکید کنم که از دیدگاه این قلم، استقلال طلبی از نوع مصدق نیز در عصر کنونی کار نمی کند، یعنی صرفنظر از اینکه در 40 سال گذشته، حکومتِ مذهبی در ایران سرِ کار بوده؛ رژیم اسلامی اساساً در عرصه سیاست خارجی همان طرحهای غیرمتعهدهای دوران مصدق را به اجرا گذاشته، و راه رشد غیرسرمایه داری روسها را سرمشق خود قرار داده (6)، و این واقعیت در این سالها، حمایت بخشی از چپ و ملیون را از کوکولاکس کلانهای اسلامی (7)، به همراه داشته، در حالیکه اینگونه سیاستِ خارجیِ به اصطلاح ضد امپریالیستی، در عصر ما، نسخه فلاکت برای ملتها است، و دو سال پیش، در مقاله ای تحت عنوان "واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات" (8) که هنگام انتخابات دوره دوم آقای حسن روحانی منتشر شد، این حقیقت تلخ، توضیح داده شد. یکسال پیش نیز، در مقاله ای تحت عنوان "بحثی درباره استقلال در عصر حاضر،" درباره تفاوت استقلال طلبی مؤثر در عصر حاضر با دوران مصدق، به تفصیل بحث شد، و نیازی به تکرار در اینجا نیست، و ای کاش دوستانی که امروز برای حل مشکلات ایران، مصدقیسم را تبلیغ می کنند، آن مقاله ی یکسال پیش را با دقت مورد مطالعه قرار دهند (9).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفتم اسفند ماه 1397
February 26, 2019

 

پانویس:

 

1. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

2. شاهزاده رضا پهلوی
https://goo.gl/TbRiij

Prince Reza Pahlavi
https://goo.gl/PwcCNn

 

3. بی بی سی: پروژه ققنوس با هدف 'حل مشکلات ایران' در واشنگتن اعلام موجودیت کرد
http://www.bbc.com/persian/iran-47339684

 

4. وضعیت رابطه عاشقانه مردم ایران با پرزیدنت ترامپ
http://www.ghandchi.com/2495-trump-iranian-people.htm
State of Iranian People's Love Affair with President Trump
http://www.ghandchi.com/2495-trump-iranian-people-english.htm

 

5. درباره فایل صوتی منتشر شده ی جلسه ای با شاهزاده رضا پهلوی و مهندس حشمت طبرزدی
http://www.ghandchi.com/2497-tabarzadi.htm

 

6. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm

 

7. کوکلاکس کلانهای اسلامی
http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm 

 

8. واقعیت پشت پرده قصه بد و بدتر برخی دوستان سکولار در انتخابات
http://www.ghandchi.com/1418-gheseh-bad-o-badtar.htm 

 

9. بحثی درباره استقلال در عصر حاضر
http://www.ghandchi.com/1961-esteghlaal.htm
 

 

 مطلب مرتبط

 پاسخ به اینکه چرا پروژه ققنوس را به امتیاز نفت شمال تشبیه کردم
http://www.ghandchi.com/2501-qoqnoos2.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

 

SEARCH