Sam Ghandchiسام قندچي اشتباه 40 سالِ پیشِ دکتر کریم سنجابی را امروز در انقلاب 21 ایران مرتکب نشویم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2473-enghelabe57-karim-sanjabi.htm

مطالب مرتبط: 1

 

enghelabe57-karim-sanjabi

 

آنهایی که 40 سال است به خاطر تصمیم دکتر کریم سنجابی در حمایت از آیت الله خمینی در انقلاب پنجاه و هفت (1)، او را لعن و نفرین می کنند، مواظب باشند اشتباه دکتر سنجابی را در انقلاب 21 ایران (2)، تکرار نکنند. اگر دکتر کریم سنجابی تجربه تاریخی ما را نداشت، شاید اشتباهش قابل فهم بود، اما چنین اشتباهی از سوی ما، خطایی نابخشودنی است، وقتی که  تجربه انقلاب 57 را طی 40 سال، فرصت مرور و بررسی داشته ایم (3). شخصاً از اول حدس میزدم که شاهزاده رضا پهلوی صداقت ندارد، و یا می خواهد با گرفتن مقام ریاست جمهوری بعداً به احیا سلطنت پهلوی اقدام کند، و یا که از اول، طرح احیاء سلطنت پهلوی را به اجرا گذارد؛ با اینحال همه این سالها با بازیهای سیاسی ایشان در مورد جمهوریخواهی وارد بحث شدم هرچند خودِ شاهزاده هیچگاه حاضر نشد با این قلم وارد دیالوگ شود، و مأموران و کارگزارانش را برای حمله و یا منحرف کردن بحثها از موضوع تاریخ استبداد و جنایات رژیم پهلوی، گسیل می کرد، موضوعی که در 40 سال گذشته در ایرانِ رژیم اسلامی نیز اجازه گشوده شدن نیافته است؛ با تمام این احوال، بازهم بحث را با فرستادگان ایشان ادامه دادم تا حقیقت را برای خود و دیگران روشن سازم، و بالاخره چهار ماه پیش، شاهزاده رضا پهلوی با راه انداختن جریان فرشگرد (4)، با صراحت کامل اعلام کرد که دنبال احیاء رژیم پهلوی در ایران است (5). ای کاش دکتر کریم سنجابی نیز زودتر وارد دیالوگ با خمینی در ارتباط با بحث جمهوری شده بود و در آشکار شدن این حقیقت که آیت الله خمینی دنبال برقراری حکومت اسلامی بود، و نه جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر (6)، سهمی ایفا می کرد، نه آنکه زیر برنامه آیت الله خمینی را برای آینده ی ایران و ایرانی، امضا کند که ما 40 سال است گرفتار رژیم اسلامی هستیم و او هم شریک جرم در این کار، به رغم همه ی زحمات و سختی هایی که سالها برای جنبش دموکراسی خواهی ایران در دوران رژیم شاه، متحمل شده بود. اشتباهی که جمهوریخواهان سکولار دموکرات در بهمن ماه 1357 مرتکب شدند (7)، پس از آنهمه فداکاری ها و از خودگذشتگی ها، به قیمت 40 سال نکبت و استبداد برای ایران و ایرانی تمام شد. اشتباه دکتر کریم سنجابی را تکرار نکنیم (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم بهمن ماه 1397
February 12, 2019

 

پانویس:

 

1. یادداشتی کوتاه درباره دکتر کریم سنجابی و لیبرالهای ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabi.htm
A Short Note about Dr. Sanjabi & Iranian Liberals
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabiEng.htm

 

2. انقلاب 21 ایران

Iran's 21st Century Revolution

https://goo.gl/w5rMvF

 

3. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

4. داستان فرشگرد

https://goo.gl/VGnTV1

 

5. شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/hoFqBA

Prince Reza Pahlavi

https://goo.gl/qeZctL

 

6. برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

https://www.facebook.com/ayandehnegar

Iran's Secular Democratic & Futurist Republican Party

https://www.facebook.com/futuristparty

https://sites.google.com/site/futuristparty

 

7. چهلمین سالگرد انقلاب ارتجاعی 57، تطور انقلاب 21 ایران و تعطیلی موقت ایرانسکوپ نیوز
http://www.ghandchi.com/2469-enghelabe57chehelsal.htm

 

8. یادداشتی کوتاه درباره دکتر کریم سنجابی و لیبرالهای ایران-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabi.htm
A Short Note about Dr. Sanjabi & Iranian Liberals
http://www.ghandchi.com/467-KarimSanjabiEng.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH