Sam Ghandchiسام قندچي سیامک دهقانپور گزینه مناسبی برای مدیریت صدای آمریکا نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2449-siamak-dehghanpour.htm

مطالب مرتبط: https://bit.ly/3aymFMf

 

voa-img

 

اکنون موضوع برکناری خانم ستاره درخشش و مدیریت آینده صدای آمریکا در فضای اپوزیسیون، مورد بحث است (1). نام آقای سیامک دهقانپور بعنوان مدیر آینده صدای آمریکا به کرات در اینترنت، بحث شده است. شخصاً ایشان را سالها در صدای آمریکا دیده ام اما هیچگاه نظرات ایشان را در مورد موضوعات مختلف سیاسی نفهمیدم. از دیدگاه این قلم یک خبرنگار خوب کسی است که مواضع سیاسی خود را روشن و صریح به مردم بگوید اما در عین حال قادر باشد همه جوانب خبر را ارائه کند و تبعیض قائل نشود و در کار ژورنالیستی یکطرفه رفتار نکند. تنها تجربه ای که با آقای سیامک دهقانپور در این رابطه داشته ام، مثبت نبود (2). به هر حال این موضوعِ شخصی نیست و همیشه با احترام با یکدیگر روبرو شده ایم و حتی پتیشن ایشان را وقتی مورد ظلم توسط خانم درخشش قرار گرفتند، امضا، پخش و حمایت کردم. سالها پیش نام آقای دکتر شهریار آهی بعنوان کاندید مدیریت صدای آمریکا مطرح شد، و عده ای بخاطر اختلاف نظر با ایشان، با چنان تصمیمی مخالفت می کردند. شخصاً فردی مانند دکتر شهریار آهی را که مواضع سیاسی شان روشن است به افرادی که معلوم نیست چه نظری دارند، ترجیح می دهم، و بویژه آنکه شخصی نظیر آقای شهریار آهی با اعتماد به نفس، می تواند عمل کند، نه آنکه تصمیمات واقعی را عده ای در پشت پرده بگیرند. شخصاً با دکتر شهریار آهی در بسیاری زمینه های سیاسی، اختلاف نظر دارم و همیشه روشن نوشته ام (3). از دیدگاه این قلم بدترین کسانیکه در عالم سیاست می شود با آنها همکاری کرد، کسانی هستند که در مورد مواضع سیاسی خود به آدم دروغ می گویند که همه را راضی کنند یا به عبارت بهتر خدعه می کنند و فریب می دهند. آمریکایی ها وقتی انتخابات ریاست جمهوری دارند همه رودربایستی ها را کنار گذاشته و روشن حرفهایشان را میزنند. رییس جمهور شدن یا مدیریت یک مؤسسه با قلم زدن یک ژورنالیست یا گوینده تلویزیون بودن، بسیار فرق دارد و دقیقاً این موضوعی است که زمان انتخاب خانم درخشش به مدیریت صدای آمریکا، در نظر گرفته نشد و فقط نارضایتی از مدیر پیشین برای گزینش ایشان به مقام مدیر، مدنظر قرار گرفت که اشتباه بود (4).

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم بهمن ماه 1397
January 30 2019

 

پانویس:

 

1. در حاشیه خبر توفان توییتری #فرشگرد برای برکناری خانم ستاره درخشش از مدیریت صدای آمریکا
http://www.ghandchi.com/2448-farashgard-setareh-derakhshesh.htm

 

2. بحثهای جاری در مورد تبلیغ تجزیه طلبی در صدای آمریکا
http://www.ghandchi.com/2084-tajzieh-talabi-voa.htm 

 

3. درباره دکتر شهریار آهی

https://goo.gl/YutM7X

 

4. چرا ستاره درخشش انتخاب بدی برای مدیریت صدای آمریکا بود
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh.htm
Why Setareh Derakhshesh was a bad Choice for a VOA Director
http://www.ghandchi.com/1347-setareh-derakhshesh-english.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles