Sam Ghandchiسام قندچي بدون رودربایستی درباره چشم انداز رهبری سیاسی انقلاب 21 ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2421-rahbari-siyasi.htm

 

dehkhoda-sarmaye-melli

 

همانطور که 10 روز پیش دیدیم (1)، انقلاب 21 ایران (2) به سرعت می رود که به رژیم اسلامی پایان دهد. درباره این انقلاب که اساساً با خیزش 96 (3) آغاز شد، دو هفته پیش گفته شد که رهبری آن در خیابانها اساساً در دست آنارشیستها است (4). اما در این یکساله بحث شد که آنارشیسم می تواند رژیم را تضعیف کند و حتی نابود کند اما نمی تواند جایگزین آن شود و جامعه راه حل خود را در نیروهای سیاسی که برای اداره دولت برنامه دارند می یابد و مثلاً شورایی اداره کردن کارخانجات رؤیاهای روزهای انقلاب است و نه برنامه اداره جامعه. واقعیت این است که بنا بر خصلت خود، آنارشیسم فاقد برنامه برای اداره دولت و کلاً جامعه است چرا که هدف خود را نابودی هر دولتی قرار داده است. به هر حال در یکسال گذشته در مورد آنارشیسم بسیار بحث کرده ایم (5). شماری از آنارشیستهای ایران در یکسال گذشته به لنینیسم رسیدند (6). اما لنینیسم و کمونیسم هم برنامه های شکست خورده ای در کشورهای سوسیالیستی سابق از جمله شوروی و کشورهای بلوک شرق، و نیز در کشورهای سوسیالیستی موجود نظیر چین، ویتنام، کره شمالی، کوبا و غیره هستند؛ و کمونیستها و سوسیالیستهای مستقل ایران از همه آن مدلها دوری می کنند. به عبارت دیگر آنارشیستها و کمونیستها برنامه ای برای اداره جامعه ندارند و چه در ایران رژیم اسلامی باشند، چه در کشورهای دموکراتیکی نظیر اروپا و آمریکا زندگی کنند، آنها اساساً برنامه شان اصلاحات سندیکالیستی و رفاهی نظیر دولت رفاه است و گرچه علاقمند به رژیمی دموکراتیک در ایران هستند اما اساساً برنامه ای برای گرفتن قدرت ندارند مگر برخی گروه های افراطی که به حساب نمی آیند و اساس چپ ایران به شکل های مختلف به دنبال اصلاحات هستند. برخی نظیر چریکهای اکثریت بطور افراطی در این سالها دنباله رو اصلاح طلبان اسلامی بودند (7) و برخی دیگر با خون دل برای حقوق کارگران و تهیدستان تلاش ورزیدند، اما اساساً فعالیت چپ خلاف اوائل و اواسط قرن بیستم، برای گرفتن قدرت سیاسی نیست، بلکه هر دولتی سرِ کار باشد، چپ به دنبال اصلاحات و کسب حقوق بیشتر برای کارگران است. اما نیروی سیاسی دیگر در ایران اسلامگرایان هستند. درباره کوکلاکس کلانی که قدرت را در دست دارد خوب می دانیم. اما اگر دولتی سکولار سرکار بیاید جریانات اصلاح طلب اسلامی به نیرویی نظیر ملی مذهبی ها در دوران شاه تبدیل می شوند. در واقع درست است که امروز آنها برای اصلاح رژیم اسلامی حرف میزنند، اما با روی کار آمدن دولت سکولار هم مشکلی ندارند و حتی ترجیح می دهند، بویژه وقتی عملکرد رژیم کوکلاکس کلان اسلامی را در 40 سال گذشته دیده اند (8). به عبارت دیگر موقعیت آنها می شود مثل جبهه ملی در رژیم کنونی و حتی بهتر. جبهه ملی نیز هیچگاه دنبال گرفتن قدرت نبوده و در رژیم اسلامی کنونی در پی اصلاحات سکولار است و اگر رژیم سکولار پادشاهی یا جمهوری یا هر چیز دیگر در ایران برقرار شود، جبهه ملی بازهم در پی اصلاحات سکولار خواهد بود. جبهه ملی همانگونه که مدتی پیش در بحث با آقای عیسی خان حاتمی مطرح شد (9)، اساساً در پی اصلاحات بوده و هست و اگر جریانی با آن نوع دیدگاه های ملی گرایانه در پی کسب قدرت باشد دیگر جبهه ملی نیست. در نتیجه نیروهای جدی که در پی کسب قدرت در ایران هستند عبارتند از سلطنت طلبان به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، جمهوریخواهانی که نه مانند اتحاد جمهوریخواهان پیرو اصلاح طلبان اسلامی، بلکه واقعاً دنبال کسب قدرت و تأسیس جمهوری سکولار دموکرات و آینده نگر باشند، سوم هم سازمان مجاهدین خلق و چهارم هم جریانات تجریه طلب هستند که دنبال ایجاد دولتهای محلی هستند. درباره دو گروه آخر در دو سال گذشته به اندازه کافی بحث شده است. در نتیجه اصل بحث برای نیروهای سکولار دموکرات که دنبال کسب قدرت در انقلاب 21 ایران هستند، دو نیروی پادشاهی خواه و جمهوریخواه سکولار دموکرات است. در واقع این دو نیرو واقعاً با هم در رقابت هستند و همه حرکات ظاهراً متضاد شاهزاده رضا پهلوی به دلیل همین تضاد منافع این دو گروه است. رهبری گروه دوم از اکنون معلوم نیست اما به احتمال زیاد فردی مانند آقای هاشم خواستار هدایت جمهوریخواهان سکولار دموکرات را در دست خواهد گرفت. شخصاً از جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر حمایت می کنم و مخالف بازگشت سلطنت به ایران هستم. دعوا هم نداریم. آقای رضا پهلوی و همراهانشان می توانند برای بازگشت سلطنت کار کنند که همه این 40 سال کرده اند اما جمهوریخواهان را هم بازی داده اند. خود را گول نزنیم. برای شخصی نظیر این قلم، سرمایه ملی ایران بعد از مشروطه امثال علی اکبر خان دهخدا بودند و نه امثال رضا شاه، و ای کاش دولت جمهوری، همانزمانِ احمد شاه، با رهبریِ امثال دهخدا ها ساخته شده بود. در واقع از دیدگاه این قلم برنامه دکتر مصدق در دوران احمد شاه غلط بود که همچنان امید داشت ایران بشود سلطنت مشروطه ای نظیر بریتانیا؛ ایران در زمان محمد علیشاه نشان داد که طرح مشروطه بریتانیا برای ایران کار نمی کند و راه جمهوری سکولار را همان زمان باید ایران آغاز می کرد به جای آنکه بعداً ایده جمهوری به بازیچه کسی مانند رضا خان تبدیل شود که دوباره پادشاهی اعلام کرد و مطمئنا پادشاهی غیرمشروطه چون مشروطه در ایران کار نمی کرد و اعلام پادشاهی پهلوی در نقض مشروطیت بود چون حتی اگر احمد شاه می خواست استعفا دهد شاهزادگان دیگر قاجار می توانستند مقام سلطنت را عهده دار شوند، به همین دلیل، اعلام سلطنت پهلوی در واقع اعلام پایان مشروطیت بود یعنی دستیابی به خواستهای مشروطه خواهان از طریق سلطنت مطلقه. به هر حال درباره اینکه مشروطه در ایران کار نمی کند دوست عزیز دکتر ایکس بسیار بهتر از این قلم توضیح داده که نیازی به تکرار نیست (10). امیدوارم کسانی نظیر آقای هاشم خواستار بتوانند رهبری جمهوری سکولار دموکرات آینده ایران را در دست بگیرند. زحمات دوست عزیز آقای دکتر اسماعیل نوری علا در مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران بسیار با ارزش بوده و هست و برایشان همچنان موفقیت آرزو می کنم و اساساً حرف مرا از خودم بهتر می گویند (11). حزب سکولار دموکرات ایرانیان نیز بهترین پلاتفرم و رهبری را برای آینده ایران دارد و بویژه آقای منوچهر یزدیان دبیر کل آن قادرترین رهبر حزبی ایرانی است که می شناسم و امیدوارم رشد و گسترش بیشتر پیدا کنند (12). جدایی سلطنت طلبان و جمهوریخواهان سکولار دموکرات واقعیت است و نمی شود خود را گول بزنیم. بازهم تکرار می کنم، دعوا هم نداریم. ادامه تلاش برای تشکیلات مشترک جمهوریخواهان و سلطنت طلبان فقط به کدورتها می افزاید. بازگشت سلطنت پهلوی به قدرت، گامی به عقب است و در واقع نفی یک قرن تجربه جنبش دموکراسی خواهی ایران است. با اینحال به دوستانی نظیر آقای دکتر اسماعیل نوری علا، آقای منوچهر یزدیان و آقای حسن اعتمادی احترام گذاشته و مورد اعتماد این قلم هستند، گرچه همانطور که یکسال پیش نوشتم با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان مخالفم (13) و دیدیم که در عمل شاهزاده رضا پهلوی بعداً توافق برسر جمهوریت را (14)، با آغاز فرشگرد زیر پا گذاشت. و همانطور که ذکر شد قابل فهم است، چون دو طرح جمهوری سکولار دموکراتیک و بازگشت پادشاهی پهلوی بویژه با در نظر گرفتن اهمیت آمریکا در تغییر آینده ایران، دو رقیب اصلی هستند و هیچگاه حرفهای شاهزاده در مورد قبول جمهوری، جدی نبوده و نوعی به قول آمریکایی ها هِج کردن، برای اعمال فشار به طرف مقابل بوده است. با اینحال به رغم مخالفت با طرحهای تشکیلات سیاسی مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان، با ایجاد جبهه واحد و  ائتلاف برای کسب قدرت مشکلی ندارم، ولی هیچ اعتمادی به کارچاق کن های چپی که مرتب اینطرف و آنطرف جلسه و شورا تشکیل می دهند تا از این نمطِ جنبش یکسال گذشته برای خود کلاهی درست کنند، اعتمادی ندارم (15).


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم دی ماه 1397
January 11, 2019

 

پانویس:

 

1. شعار «مرگ بر جمهوری آخوندی» در 10 دی ماه 1397 در میدان انقلاب
http://www.ghandchi.com/2419-taazehtarin-shoaare-khiabaani.htm

 

2. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

3. خیزش 96

https://goo.gl/QmJPYV

 

4. نخستین سالگرد هفتم دی ماه 96 و واقعیت رهبری انقلاب 21 ایران
http://www.ghandchi.com/2394-rahbarie-enghelabe-21-iran.htm

 

5. آنارشیسم
https://goo.gl/hGT9V6
Anarchism
https://goo.gl/oiTvfv

 

6. مایه شگفتی اما آنارشیستهای ایران دارند به لنینیسم می رسند
http://www.ghandchi.com/2259-anarchism-leninism.htm

 

7. میرحسین موسوی جنبش سبز را از خیابان به مذاکره در بالای رفسنجانی کشاند، چریکهای اکثریت می خواهند انقلاب 21 را به مذاکره در بالای میرحسین و کروبی بکشانند
http://www.ghandchi.com/2408-mir-hossein-mousavi.htm

 

8. کوکلاکس کلان اسلامی

http://ghandchi.com/islamic-kkk.htm

 

9. یادداشتی درباره بحث عیسی خان حاتمی و جبهه ملی
http://www.ghandchi.com/1939-esakhan-hatami.htm

 

10. اگر پادشاهی مشروطه در ایران کار می کرد که رضا شاه با کودتا احمد شاه را از پادشاهی خلع نمیکرد
http://www.ghandchi.com/2375-rezashah-ahmadshah.htm
Dr. X: Why Constitutional Monarchy Will Never Work in Iran
http://www.ghandchi.com/dr_x-ipc-rp.htm

 

11. دکتر اسماعیل نوری علا

http://www.puyeshgaraan.com

 

12. یادداشتی برای دوستان جوان درباره حزبیت و آقای منوچهر یزدیان
http://www.ghandchi.com/2315-hezbiat-manoochehr-yazdian.htm
http://isdmovement.com/2018/1018/103118/103118-Sam-Ghandchi-A-note-to-my-young-friends.htm

 

13. دلیل مخالفت با مهستان مشترک جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان
http://www.ghandchi.com/1928-mehestan.htm

 

14. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر

http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm 

 

15. از شورای انقلاب مرتجعین خمینی در 57 تا معرکه شورای انقلاب کارچاق کنهای رضا پهلوی در نود و شش
http://www.ghandchi.com/1873-shoraaye-enghelaab.htm

 

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH