Sam Ghandchiسام قندچي آیا به قرون وسطای تازه ای وارد می شویم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2359-new-middle-ages.htm

Are We Entering a New Middle Ages
http://www.ghandchi.com/2359-new-middle-ages-english.htm

 

new-middle-ages

 
چهار سال پیش دانشمند و مهندسی که نویسنده دوم کتاب «واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر» (1) است، به نگارنده این سطور گفت که پس از عدم تحقق وعده های ژنتیک (2) و دی اِن اِی مصنوعی (3)، به نظر می رسد که ما وارد قرون وسطای جدیدی می شویم که در پس اوج جامعه اطلاعاتی دهه 1990، قرار دارد. همانطور که می دانیم، قرون وسطی پس از عصر رشد علم و فناوری در یونان و روم باستان آغاز شد و به مدت 1000 سال ادامه یافت. به تصور اینجانب، این سوال خوبی است، اما باور ندارم که وارد قرون وسطای جدید می شویم. از دیدگاه این قلم، انتظارات ما برای بیولوژی اشتباه بود، زیرا بیولوژی در مدلی دیجیتال نمی گنجد (4)، و بنابراین ما باید تا آنجا که به بیولوژی مربوط می شود، در دیدگاه های آینده نگری خود بازنگری کنیم (5). با این وجود هر چیزی که می توان آن را دیجیتالی کرد، هنوز تحت قانون بازگشت پرشتاب کرزوایل قرار دارد و انتظارات ما برای تغییرات اکسپونانسیلی برای آن فناوریها نا به جا نیست (6). حتی در پزشکی که به بیولوژی مرتبط است، گرچه تغییرات ژنتیکی برای درمان سرطان با موانع جدی مواجه شده است، اما شاهد پیشرفت های چشمگیری در جراحی روباتیکی برای سرطان پروستات و موارد دیگر هستیم، و در دو دهه گذشته در سی تی اسکن برای تشخیص سرطان لنفاوی و پزشکی اتمی برای تشخیص سرطان استخوان، شاهد پیشرفتهای عظیمی بوده ایم، فنآوری هایی که پیشرفتشان از قانون مور تبعیت کرده است. بنابراین، دانشمند جوانی که در بالا ذکر شد نیز هم اکنون موافق است که ما نباید در مورد آغاز قرون وسطای جدیدی نگران باشیم و در عوض نیاز به تمرکز در زمینه هایی داریم که به راحتی قابل دیجیتالی کردن هستند. در واقع آنچه را که می توانیم در آینده نزدیک انتظار داشته باشیم، می شود به بهترین شکل در "پاسخ ری کرزوایل درباره گام بعدی در ساختن موجود متفکر مصنوعی" (7)، که سه ماه پیش منتشر شد، ملاحظه کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دهم آذر ماه 1397
December 1, 2018

 

پانویس:


1. واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm
New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm 
 
2. ژنتیک نمی تواند به مرگ پایان دهد
http://www.ghandchi.com/1420-genetics-death.htm 
Genetics Cannot End Death
http://www.ghandchi.com/1420-genetics-death-english.htm 

پاسخ کرزوایل به بحث ژنتیک و مرگ
http://www.ghandchi.com/1421-kurzweil-genetics.htm
Ray Kurzweil's Response to Genetics and Death Topic
http://www.ghandchi.com/1421-kurzweil-genetics-english.htm 
 
3. Post-Anthropocentric Production
http://www.ghandchi.com/332-PostAnthroEng.htm 
توليد فرا انسان مرکزي
http://www.ghandchi.com/332-PostAnthro.htm
 
4. نانوباتها یا انسان نماها
http://www.ghandchi.com/2164-nanobots-or-humanoids.htm
Nanobots or Humanoids
http://www.ghandchi.com/2164-nanobots-or-humanoids-english.htm 
 
5. بازنگری ویزیونهای آینده نگری مدرن
http://www.ghandchi.com/2224-futurists.htm
Modern Futurist Visions in Retrospect
http://www.ghandchi.com/2224-futurists-english.htm 
 
6. کرزوایل و مسیر بیولوژیک در حوالی سینگولاریته
http://www.ghandchi.com/2230-kurzweil-biology.htm 
Kurzweil and Biological Path in Vicinity of Singularity
http://www.ghandchi.com/2230-kurzweil-biology-english.htm

 

7. پاسخ ری کرزوایل درباره گام بعدی در ساختن موجود متفکر مصنوعی
http://www.ghandchi.com/2246-kurzweil-next.htm
Kurzweil's Response about the Next Step in Making of an Artificial Sentient Being
http://www.ghandchi.com/2246-kurzweil-next-english.htm  

 


 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH