Sam Ghandchiسام قندچي از جامعه بی طبقه توحیدی دکتر بنی صدر تا فرشگرد شاهزاده رضا پهلوی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2353-pahlavi-saints.htm

 

pahlavi-saints

 

پیش از هرچیز بگویم که هدفِ عنوان، عکس و کل این مطلب ابداً مسخره کردن شاهزاده رضا پهلوی و جمع فرشگرد (1)، نیست و این نوشتار بحثی بسیار جدی است به همانگونه که تشبیه آقای دکتر ابوالحسن بنی صدر (2) هم به قصد تمسخر نیست و شخصاً به رغم مخالفت با نظرات ایدئولوژیک آقای بنی صدر همیشه ایشان را شخصیتی مورد احترام دانسته ام که با شرافت همه این سالها به رغم همه خطرات و فشارهایی که بر ایشان وارد شده، جانب حقیقت را در عرصه هایی از جمله در مورد همه ترورهای رژیم در خارج کشور نگهداشته اند. اما از نظر ایدئولوژیک آقای بنی صدر بحثی را پیش از انقلاب مطرح کردند تحت عنوان اقتصاد توحیدی اسلامی که معنایش جامعه بی طبقه توحیدی بود که برخی دیگر از جریانات رادیکال اسلامی در آن زمان مطرح می کردند، و در واقع آلترناتیوی در برابر مذهب مارکسیستی تلقی می شد که در آنزمان جریان اصلی فکری در کنفدراسیون بود، و به همین دلیل بسیاری از مارکسیستهای ایران در خارج وارد بحث جدی اقتصادی با نظرات آقای بنی صدر در زمان کنفدراسیون شدند. دیدگاه مارکسیستی از جمله در کتاب منشأ خانواده انگلس به این شکل تعریف می شود که جامعه بی طبقه ی کمونیسمِ انسان اولیه، توسط جامعه طبقاتی نفی می شود و مراحل مختلف برده داری، فئودالیسم و سرمایه داری و سوسیالیسم را طی می کند و بالاخره دوباره توسط جامعه بی طبقه کمونیستی، نفی در نفی می شود، یا که در مارپیچ هگلی، کمونیسم اولیه تز است، و جامعه طبقاتی آنتی تز، و سومی یعنی کمونیسم نهایی سنتز است. در واقع آقای بنی صدر با دیدگاه ایدئولوژیک جامعه بی طبقه توحیدی برای اسلام مورد نظر خود، به شکلی از رهبری سکولار جبهه ملی جدا شد، و به آیت الله خمینی نزدیک شد، و بعدهم که از خمینی جدا شد یا باید این ایدئولوژی مذهبی شبه مارکسیستی را کنار می گذاشت یا که واقعاً هیچگاه نمی توانست بهترین بیان ایده آلهای جبهه ملی تلقی شود و نیست، هرچند انسان صادق و وارسته ای است. منظور این نیست که در جبهه ملی افرادی به مراتب مذهبی تر وجود ندارند که هستند، اما آنها دیدگاه مذهبی خود را ایدئولوژی اصلی تشکیلات سیاسی مورد نظر خود نمی شناسند که بعداً بیشتر توضیح خواهم داد. داستان فرشگرد نیز برای شاهزاده رضا پهلوی حالت مشابهی دارد که توسط آقای نیما راشدان (3) به بهترین وجه بیان شده که از خاندان پهلوی بعنوان قدیسان مردم ایران نام برده و خود فرشگرد نیز در اساطیر ایران باستان دیدگاهی نظیر جامعه بی طبقه کمونیسم انسان اولیه یعنی روایت مارکسیستها از تاریخ بشر است که ماتریالیسم تاریخی می نامند که خیلی هم به بهشت مذاهب ابراهیمی شباهت دارد که آدم و حوا از آنجا بیرون افتادند و همه سختی های تاریخ بشریت نه تنها شامل آنها شد بلکه شامل نوادگان آنها نیز شد که در فرمان دوم از ده فرمان موسی با صراحت کامل بیان شده است (4). شاهزاده رضا پهلوی بعد از این موقعیتی که خودشان را در آن قرار داده اند، نسبت به جریانات سکولار پادشاهی خواه، در همان جایی قرار خواهند گرفت که آقای بنی صدر همه این سالها در رابطه با جبهه ملی قرار گرفته است، یعنی سمبل یک ایدئولوژی شبه مذهبی شده اند. همانطور که اشاره شد، درست است که بسیاری از رهبران جبهه ملی افرادی مذهبی هستند مثلاً آقای جمال درودی که از بنیانگذاران جبهه ملی ششم است، تشکیلاتی که به تازگی از طرف آقای مهندس کورش زعیم و دوستانشان اعلام شده است (5)؛ حتی از نظر تعلق خاطر به اسلام سیاسی و مشخصاً اندیشه اسلام تشیع و امام حسین دست کمی از افراد شدیداً مذهبی اسلامگرا ندارند، اما آقای درودی کسی نیست که نماد دیدگاه و مشی سیاسی جبهه ملی ایران باشد (اقلاً تا آنجا که این قلم می فهمم). به هر حال همانطور که یکسال پیش بحث شد برای جریانات سکولار دموکراتِ هوادارِ پادشاهی، "معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه" است (6).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

چهارم آذر ماه 1397
November 25, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره فرشگرد

https://goo.gl/21LfSR

 

2. درباره دکتر ابوالحسن بنی صدر

https://goo.gl/DLnn1B 

 

2. درباره آقای نیما راشدان

https://goo.gl/8Z9UY3

 

3. "فرمان دوم- شما نبایستی برای خود بتی در شکل هر چیزی در آسمان بالا، یا در زمین زیر پا، یا در آب پائین بسازید. شما نبایستی به آنها تعظیم کنید، یا آنان را پرستش کنید، چرا که من ارباب و خدای شما، خدایی حسود هستم، که کودکان را برای گناهان پدرانشان، که در سه یا چهار نسل قبل، از من متنفر بودند، تنبیه میکنم، اما به هزاران نسل مابعد آنهایی که مرا دوست دارند، و فرامین من را اجرا میکنند، عشق میورزم"

Ten Commandments
http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/TenCommandments.htm

 

4. بیانیهء اعلام موجودیت جبهه ملی ششم- 29 آبان 1397
http://isdmovement.com/2018/1118/112118/112118-Formation%20of-sixth-JMI.htm

 

5. معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه
http://www.ghandchi.com/1500-rp-maroofiat.htm

 

  

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH