Sam Ghandchiسام قندچي آقای رضا پهلوی دوباره فحاشی عوامل شما شروع شد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2328-reza-pahlavi.htm

Mr. Reza Pahlavi Profanity of your Agents Started Again

http://www.ghandchi.com/2328-reza-pahlavi-english.htm

 

rp-sabeti

 

آقای رضا پهلوی همین یکساعت پیش اولین پیام فحاشی را بخاطر نقد روز گذشته ام از نقش شما در شکست روز کورش امسال، دریافت کردم. این مورد هم به مقامات مسؤل در آمریکا گزارش شد. نام شاهدانی که مأمور ساواکی شما را در نوامبر 2007 در صدای آمریکا دیده اند، در گزارش دو هفته پیش که در پانویس ضمیمه است، آمده و به دادگاه احضار خواهند شد تا هویت آن فرد و ارتباطش را با شما مشخص کنند. از خوانندگان عزیز تقاضا می شود متن گزارش را در لینک پانویس با دقت بخوانند تا ببینند تشکیلات آقای رضا پهلوی در 40 سال گذشته ادامه ساواک شاه در آمریکا بوده، و نه سمبل دموکراسی (1).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

دوازدهم آبان ماه 1397
November 3, 2018

 

پانویس:  

 
1. چگونه ساواکی های رضا پهلوی تلاش کردند این قلم را ساکت کنند
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki.htm

How I was Pressured to be Silent by Reza Pahlavi's Savaki Agents
http://www.ghandchi.com/2306-rp-savaki-english.htm

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH