Sam Ghandchiسام قندچي یک اشتباه در همان اول در تظاهرات میلیونی جنبش سبز آزاد نکردن زندانیان سیاسی بود

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2286-yek-eshtebaah.htm

 

jonbeshe-sabz  

 

کی وقت آزاد کردن زندانیان سیاسی از زندانهای اوین، فشافویه، قرچک، سنندج و دیگر زندانهای رژیم ضدجمهوریت اسلامی فرا خواهد رسید؟ در سالهای 1388 و 1389 و بعد از آن درباره تجربه جنبش سبز بسیار بحث شد (1)، اما آنچه در زمان اوج جنبش سبز که شاهد تظاهرات میلیونی در تهران بودیم انجام نشد، هدایت نکردن جمعیت عظیم مردم به سوی زندانها، و آزاد نکردن زندانیان سیاسی بود، آنچه که، برعکس، در سال 1357 انجام شد، و آزادی زندانیان سیاسی، به جنبش مردم روحیه و قدرت بخشید. دلیل تجربه بد جنبش سبز در این عرصه نیز، رهبری میرحسین موسوی، اصلاح طلبان و متحدان چپی آنها بود که جنبش را گام به گام با سیاستهای غلط، تضعیف کردند، و دست آخر جنبشی که ضعیف شده بود، به راحتی سرکوب شد و دلیل اصلی، رهنمودهای غلط رهبران اصلاح طلب و متحدان چپی آنها به جنبش مردم بود، چرا که رهبری اصلاح طلبان و متحدان چپی آنها خواستار تغییر رژیم نبود (2).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

هفدهم مهرماه 1397
Oct 9, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره جنبش سبز

https://goo.gl/8hsmQd

 

2. درباره تغییر رژیم

https://goo.gl/3ttf81

 

 

مطلب مرتبط

فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد
http://www.ghandchi.com/2236-farib-e-bozorg.htm

 

 

 

 

 


متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH