Sam Ghandchiسام قندچي تعریف تازه آقای حسن رحیم پور ازغدی از لغت سکولار ممکن است آغازگر گفتمان تازه ای برای دانشمندان علوم سیاسی شود
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2248-secular-definition.htm

 

azghadi-secularism

 

آقای حسن رحیم پور ازغدی را حتماً خوانندگان عزیز از ماجرای سه هفته پیش مدرسه فیضیه قم بخاطر دارند و آن شعاری که داده می شد: ای آنکه مذاکره شعارت؛ استخرِ فرح، در انتظارت (1). و البته در خارج کشور نظرات مطرح شده آقای ازغدی در ماجرای استخرِ فرح، در مقالاتی آکادمیک، دنبال شده است (2). اما در ایران، سخنرانی های جنجالی آقای رحیم پور ازغدی را به اوائل کمپین آقای محمود احمدی نژاد در دوران شهرداری تهران تشبیه می کنند که سخنان جنجال برانگیزی حتی در مورد دیدگاه های روحانیون درباره موضوعاتی نظیر حلال و حرام بودن رفتن بانوان به استادیومهای ورزشی اظهار می کردند تا که مطرح شوند و البته بالاخره هم موفق شده و توانستند نامزد و بعد هم رییس جمهور رژیم اسلامی شوند، آنهم دو دوره. اینکه آقای رحیم پور ازغدی هم بتوانند روزی رییس جمهور رژیم اسلامی شوند، معلوم نیست. اما سخنان آقای حسن رحیم پور ازغدی فقط به موضوعاتی نظیر حکم مراجع در مورد رفتن خانمها به استادیوم فوتبال محدود نمی شود وقتی می دانیم زمان پیامبر اسلام اصلاً فوتبالی در کار نبوده، در حالیکه حکم مراجع درباره مسائلی نظیر طهارت، چه زمان پیامبر اسلام و چه امروز مورد توجه علمای اسلامی قرار داشته است.  آقای ازغدی بحثهای خود را به فقه اسلامی نیز محدود نکرده و در مورد فلسفه سیاسی در غرب هم نظرات بسیار تازه ای ارائه می کنند. مثلاً ایشان تعریف جالبی از سکولاریسم دارند که بسیار فراتر از آن است که امثال این قلم از سکولاریسم می فهمیم (3). آقای حسن رحیم پور ازغدی وقتی روحانیون و مراجع تقلید و رساله های آنها را مورد بحث قرار می دهند، برای تمایز موضوعات مربوط به الهیات و سیاست از مسائل پیش پا افتاده نظیر طهارت، موضوعات دسته دوم را "سکولار" می نامند. البته می دانیم که اگر این مباحث را از رسالات حذف کنیم، دیگر چیزی باقی نمی ماند و در نتیجه طبق این تعریف اصل کار مراجع در رساله هایشان "سکولار" است. صرفنظر از دیدگاه فقهی که آقای ازغدی مطرح می کنند، این نوع کاربرد اصطلاح «سکولار» از دیدگاه فلسفه سیاسی دستکم برای این قلم بسیار تازگی دارد و پیش خود فکر می کردم دوستانی که در دانشگاه های آمریکا و اروپا، علوم سیاسی و جامعه شناسی تدریس می کنند خوب است که این تعریف تازه را از اصطلاح "سکولار" با همکاران خود در میان گذارند که می تواند گفتمان تازه ای را در مورد سکولاریسم در دانشگاه های غرب آغاز کند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

پانزدهم شهریور ماه 1397

Sept 7, 2018

 

 

پانویس:

 

1. آیا آقای حسن رحیم پور ازغدی رهبری جریان استخرِ فرح فیضیه قم را در دست دارد
http://www.ghandchi.com/2216-estakhre-farah-azghadi.htm

 

2. بی بی سی: یاسر میردامادی: قم در کشاکش فقه 'سکولار' و فقه 'انقلابی'
http://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-45314046

 

3. سکولاریسم چیست؟
http://www.ghandchi.com/302-Secularism.htm
What is Secularism
http://www.ghandchi.com/302-SecularismEng.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH