Sam Ghandchiسام قندچي پیشنهاد ایجاد کارگروهِ تغییر رژیم به همراه مجاهدین و سلطنت طلبان
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2221-kargorooh.htm

 

workgroup

  

احمد شاملو: و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را

 

دوست عزیز آقای حسن اعتمادی (1) برنامه تلویزیونی تازه ای را تحت عنوان *رمز پیروزی* در کانال یک (2) آغاز کرده که در آن هدفِ ایجاد اتحادی از دموکراسی خواهان برای تغییر رژیم (3)، دنبال می شود. درست است که اساساً جنبش مردم ایران در 40 سال گذشته بر محور دموکراسی خواهی بوده اما تفسیر هر نیرو از دموکراسی متفاوت و قبول فعالیت یکدیگر بعنوان دموکراسی خواهی، بسیار دشوار است و این انتظار که دو روزه در این زمینه ها بشود با گفتگو به نتیجه ای رسید، واقع بینانه بنظر نمی آید. مثلاً برخی نیروهای سیاسی در این 40 سال نشان داده اند وقتی با نیروی دیگری مخالفند سعی در نابودی افرادی دارند که خط سیاسی مخالف را دارند، نه آنکه هدف خود را مبارزه با ایدئولوژی، خط مشی، سیاستها، یا حتی تشکیلات مخالفان قرار دهند و ممکن است در ظاهر اقداماتی را که برای نابود کردن مخالفان خود است، محکوم کنند اما در عمل به این کارها ادامه می دهند و رهنمودهای درون تشکیلاتی شان تشویق اینگونه رفتارهایِ نابودسازی انسانهای حقیقی و حقوقی چه در مبارزه با رژیم و چه در مبارزه با گروه های رقیب برای کسب هژمونی است (4). اینگونه روشهای ضددموکراتیک برخی نیروهای سیاسی نیز یک روزه تغییر نخواهد کرد حتی اگر رهبران آن نحله های سیاسی از ته قلب خواستار اصلاح باشند. در مورد اصلاح طلبان و برخی چپی های هوادار آنها می دانیم که حتی در جنایات رژیم در دهه شصت شرکت داشته اند (5). در نتیجه فشار آوردن بر این نیروها جهت رسیدن به توافق بر اصول دموکراسی خواهی یا اجتناب از روشهای غیردموکراتیک، نیتی پاک اما در کوتاه مدت ناممکن است. از سوی دیگر در یک سال گذشته پس از تجربه خیزش های دی ماه 96 و مردادماه 97، رویکرد هواداران همه نحله های سیاسی به تغییر رژیم افزایش شدید پیدا کرده و ایجاد کارگروهی با هدف تغییر رژیم در شرایط حاضر دور از ذهن نیست چرا که پیش فرض آن، تغییر فکر و روش مبارزه این نیروها نیست، و برای فوریت ِنیاز برای رهبری انقلاب 21 ایران (6)، چنین ارگانی برای تنظیم و هم آهنگی فعالیتهای اپوزیسیون، ضروری است. ایجاد کارگروهی که سلطنت طلبان و مجاهدین خلق را نیز در برگیرد می تواند اساساً هدف خود را بطور روشن تغییر رژیم قرار دهد و به شکل عملی به هماهنگ کردن فعالیتهای اپوزیسیون برای تغییر رژیم اقدام کند. تلاشهای مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران (7) برای اتحاد سکولار دموکراتهای آینده نگر (8)، نه تنها می تواند کماکان ادامه یابد، بلکه به موفقیت کارگروه تغییر رژیم، کمک هم خواهد کرد، ولی اینکه انتظار داشته باشیم اهداف مورد اشاره این کارگروه را مهستان انجام دهد، واقعی نیست چرا که رسیدن به توافق بر سر میثاق نامه با نیروهایی که اشاره شد، نه تنها امروز بلکه حتی 10 سال دیگر هم انجام شدنی نیست و عملاً هدف تغییر رژیم در این فرجه دو ساله (9) وضعیت انقلابی (10) که اکنون تقریباً یکسال آن گذشته، قربانی خواهد شد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سوم شهریور ماه 1397

August 25, 2018

 

پانویس:

 

1. فیسبوک آقای حسن اعتمادی

https://www.facebook.com/hassan.etemadi

 

2. تلویزیون کانال یک

https://www.youtube.com/channel/UCTqs9CPjoAb-hWRLpb3kz2Q

 

3. درباره تغییر رژیم
https://goo.gl/8o9TNe 
About Regime Change
https://goo.gl/GYT66c

 

4. مرگ بر جمهوری اسلامی و نه هیچ فرد حقیقی و حقوقی، و گام بعدی
http://www.ghandchi.com/1847-next.htm

 

5. چند کلمه درباره براندازان و اصلاح طلبان
http://www.ghandchi.com/929-barandaazaan.htm

 

6. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

7. سایت مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران

http://isdmovement.com/Mehestan.htm

مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm  
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

8. رمز پیروزی با حسن اعتمادی و کوروش پارسا
https://www.youtube.com/watch?v=8U9rFoXHtuo

 

9. ایران دو سال وقت دارد!
http://isdmovement.com/2018/0518/051118/051118-Sam-Ghandchi-IRI-has-just-two-years.htm

http://www.ghandchi.com/2034-iran-do-saal-vaght-daarad.htm

چه خوب چه بد، دو سال دیگر وقت نداریم
http://isdmovement.com/2018/0718/070418/070418-Sam-Ghandchi-Not-even-two-years.htm

http://www.ghandchi.com/2142-do-sal-vaght-nadaarim.htm

 

10. وضعیت انقلابی

https://goo.gl/3utzFV

 


 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH