Sam Ghandchiسام قندچي زیاد وقت خود را با حرفهای موسمی اصلاح طلبان و پیروان چپی آنها تلف نکنیم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2174-harfhaaye-eslahtalaban.htm

 

mousavi-khatami

 

به رغم آنکه این قلم در سال گذشته وقت زیادی صرف کرده و به بحثهای آقایان عباس عبدی (1)، سعید حجاریان (2)، محسن آرمین (3)، سعید لیلاز (4)، علی شکوری راد (5)، عطا مهاجرانی (6)، و مصطفی تاجزاده  (7) پرداختم، اما اگر نیک بنگریم حضور فعال اصلاح طلبان همیشه موسمی است یعنی وقتی جنبش مردم بالا می گیرد، اینها به قول آقای محمد رضا خاتمی نقش سوپاپ اطمینان را برای بحران رژیم اسلامی، ایفا می کنند (8)، بعد هم که بحران فرونشست، ساکت می شوند تا بحران بعدی، و همانطور که سه روز پیش در نوشتاری تحت عنوان "چه اصلاح طلب چه اصولگرا، رفرم مذهبی یعنی قبول جدایی اسلام از اصول سیاسی، قوانین جزایی و مدنی و اصول علمی،" توضیح داده شد، اصلاح طلبان ایران اساساً فاقد معیارهای رفرمیسم مذهبی هستند (9). در 15 سال گذشته مشخصاً نشان داده شد که ما در ایران با "اصلاح طلبی ارتجاعی" (10)، روبرو هستیم، و به تفصیل بحث شد که رشد اسلامگرایی و قومگرایی در خاورمیانه در نیم قرن اخیر نتیجه سقوط کمونیسم است (11)، که اولی می خواهد مدینه فاضله اسلامی طالبان، داعش و اسلامگرایان شیعی ایران را جایگزین مدینه فاضله کمونیستی کند، و دومی می خواهد نوعی مدینه فاضله قومی را جایگرین مدینه فاضله کمونیستی کند، و در مورد این نقش جریانات اسلامگرا در خاورمیانه، و مشخصاٌ در ایران، بارها با جریانات چپ هوادار اصلاح طلبان اسلامی، وارد گفت و گو شده ایم (12). دو روز پیش نیز بحث شد که "چرا درک رژیم بعنوان کوکلاکس کلان اسلامی برای مبارزه جاری اهمیت دارد" و این شناخت برای نیروهای اپوزیسیون جایگاهی استراتژیک را مشخص و کمک می کند نیروی بالقوه ای را که اهرم فشار در ایران است، درست ارزیابی کنیم که لزوماً جریاناتی نیستند که به گرد اصلاح طلبان حلقه زده اند (13). در واقع "تحلیل غلط از مبارزه با حجاب اجباری و خیزش برای تأمین معیشت" که در یکی دو هفته اخیر شاهد بوده ایم به دلیل درک نادرست از این نیروی بالقوه در داخل ایران است، نیرویی که در مقابل رهبران فاسد جریان اصلاح طلبی اسلامی ایستادگی می کند (14) و شامل کسانی نیز هست که اکنون از تشکیلاتهای اصلاح طلبان بریده و در مقابل آنها قرار گرفته و اصطلاح اصلاح_طلب_منفعت_طلب را اختراع کرده اند و به همین دلیل مغضوب قوه قضاییه شده و به زندان افتاده اند. همانطور که ماه ها پیش بحث شد "خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است" (15) و در واقع "هفتم دی ماه سال 1396 نقطهء عطف تغييرناپذير جنبش ضد حکومت مذهبی در ايران بود" (16) و همان وقت هم بحث شد که "جنبش مدنی ایران به شکل 39 سال گذشته پایان یافته است" (17). البته اصلاح طلبان می خواهند همچنان جنبش مدنی ایران را در کنترل خود نگهدارند و به حرفهای موسمی خود ادامه خواهند داد و این امری عادی است که هرگاه در هر رژیمی بحران بالا می گیرد، نیروهایی که سوپاپ اطمینان هستند خیلی حرف میزنند. همه ما بنی احمد و پزشکپور را در سالهای انقلاب 1357 به یاد داریم، نباید به این جریانات به اصطلاح "اصلاح طلبی" زیاد بها داد، تا حالا هم زیادی برای حرفهای اینها وقت صرف کرده ایم. برخی مقایسه های نادرست انقلاب 21 ایران (18) و انقلاب 57 (19) نیز بیشتر اشاعه اطلاعات کاذب توسط همین حامیان اصلاح طلبان برای دلسرد کردن فعالان جنبش کنونی است، جنبشی که تغییر رژیم (20) را در ایران دنبال می کند. دو روز پیش نمونه ای از این نوع مطالب مورد اشاره، مورد بررسی قرار گرفت (21).


 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

سی و یکم تیر ماه 1397
July 22, 2018

 

 


پانویس:

 

1. بهروز سورن، برنامه عباس عبدی و اصلاح طلبان را برای سرکوب خیزش 96 افشا می کند
http://www.ghandchi.com/1849-behrooz-sooren.htm
آقای عباس عبدی از احمدی نژاد می گویند، اما واقعاً چه کسانی با سکوت خود خیانت کردند
http://www.ghandchi.com/1953-abbas-abdi.htm

 

2. اصلاح طلبان و تفاوت اساسی امروز با دهه شصت و پرسشی از سعید حجاریان
http://www.ghandchi.com/1870-eslah-talaban.htm
تلاش آقای سعید حجاریان برای توجیه ضدیت اصلاح طلبی با سکولاریسم
http://ghandchi.com/saeed-hajjarian.htm
آقای سعید حجاریان دوباره ما را از حاج احمد کسمایی ها می ترسانند تا میرزا کوچک خان ها را به ما قالب کنند
http://www.ghandchi.com/2014-saeed-hajjarian.htm
https://goo.gl/v3hEtk

 

3. آقای آرمین یک عذرخواهی به مبارزان دی ماه 96 بدهکار است
http://ghandchi.com/mohsen-armin.htm

آقای محسن آرمین مسأله شما نه رضا شاه است و نه بی بی سی
http://www.ghandchi.com/1874-mohsen-armin.htm
مشکل اصلی آقای آرمین!
http://isdmovement.com/2018/0118/011718/011718-Sam-Ghandchi-The-main-problem-of-Mr.Armin.htm

 

4. شاه سلطان حسین و همقطارانش؛ حکایت سعید لیلاز از دزد، شوهر و همسر
http://www.ghandchi.com/2144-shah-soltan-hossein.htm 

آقای سعید لیلاز انقدر آمریکا آمریکا نکنید، تا دیروز هم که به خودتان می گفتند فتنه
http://www.ghandchi.com/2005-saeed.laylaz.htm

 

5. آقای شکوری راد مشکل شما اصلاح طلبان این نیست که کاندیدای شما در حصر است
http://www.ghandchi.com/1718-ali-shakouri-rad.htm
راه حل آقای علی شکوری راد برای نجات رژیم ضدجمهوریت اسلامی
http://ghandchi.com/ali-shakouri-rad.htm

 

6. کارنامه اصلاح طلبان و همدستی آقای عطا مهاجرانی با ناجا در جنایت علیه محمد ثلاث و زنان درویش
http://www.ghandchi.com/2111-eslahtalaban-moroor.htm

 

7. آقای تاجزاده شما هم قصه سوریه ای شدن اکبر گنجی را تکرار می کنید
http://www.ghandchi.com/1877-so-called-syriaization.htm

مقاله دو کیلومتری اکبر گنجی در توضیح آنکه چایِ شیرین، شیرین است
http://www.ghandchi.com/1997-akbar-ganji.htm

 

8. محمدرضا خاتمی در گفتگو با نشريهء همشهریِ چاپ تهران: اصلاح ‌طلبان سوپاپ اطمینان نظام هستند
http://isdmovement.com/2018/0718/072018/072018-Mohammadreza-Khatami-Reformists-are-security-valve-for-the-regime.htm

 

9. چه اصلاح طلب چه اصولگرا، رفرم مذهبی یعنی قبول جدایی اسلام از اصول سیاسی، قوانین جزایی و مدنی و اصول علمی
http://www.ghandchi.com/2167-reform-e-eslam.htm

 

10. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm

 

11. قومگرایی و اسلامگرایی نتایج سقوط کمونیسم هستند
http://www.ghandchi.com/2130-ethnicism-islamism.htm
Ethnicism and Islamism are Results of Fall of Communism
http://www.ghandchi.com/2130-ethnicism-islamism-eng.htm

 

12. چند کلمه بی رودبایستی با کینگمیکرهای اپوزیسیون و داستان راه رشد غیرسرمایه داری
http://www.ghandchi.com/2057-chand-kalameh-bi-roodarbayesti.htm
مردم این اسلامبازی را رها کرده اند اما این چپی های همدست اصلاح طلبان هنوز رضایت نمی دهند
http://www.ghandchi.com/1845-eslam-baazi.htm

 

13. چرا درک رژیم بعنوان کوکلاکس کلان اسلامی برای مبارزه جاری اهمیت دارد
http://www.ghandchi.com/2168-islamicKKK.htm

 

14. تحلیل غلط از مبارزه با حجاب اجباری و خیزش برای تأمین معیشت
http://www.ghandchi.com/2157-hijab-vs-bread.htm
اصلاح طلبان سخنگوی مردم ایران در خارج کشور نیستند
http://www.ghandchi.com/2143-eslahtalaban-rep.htm

 

15. خیزش 96 گفتمان مرکزی جامعه ایران را عوض کرده است
http://www.ghandchi.com/1938-enghelabe21iran.htm

http://www.ghandchi.com/Gitimadari-Nr-5.pdf#page=7  

 

16. از اين پس هفتم دی ماه نقطهء عطف تغييرناپذير جنبش ضد حکومت مذهبی در ايران ست
http://isdmovement.com/Index-All/2018/0118/011018.htm
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm

 

17. جنبش مدنی ایران به شکل 39 سال گذشته پایان یافته است
http://www.ghandchi.com/1952-jonbeshe-madani.htm

 

18. انقلاب 21 ایران

https://goo.gl/w5rMvF

 

19. ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم (کتاب الکترونیک، ویرایش سوم)
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
Futurist Iran
http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm

 

20. تغییر رژیم

https://goo.gl/8o9TNe

Regime Change

https://goo.gl/GYT66c

 

21. مقایسه های نادرست پیشوضعیتِ انقلاب 1357 و امروز، در مقاله ای در فورن پالیسی
http://www.ghandchi.com/2169-sale-57-now.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH