Sam Ghandchiسام قندچي اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/2118-reza-pahlavi.htm

 

reza-pahlavi-iran

 

شاهزاده رضا پهلوی،

 

شاید در 40 سال گذشته هیچکسی به اندازه این قلم در نقد سلطنت، سلطنت پهلوی و شخص شما مطلب ننوشته باشد و همه آنچه نوشته ام نیز در اینترنت در دسترس همگان قرار دارد (1). آخرین نوشته اینجانب در دفاع از جمهوریت در ایران (2)، یک ماه پیش در سایت جنبش سکولار دموکراسی دکتر اسماعیل نوری علا (3)، منتشر شد. در چند روز اخیر سخنان شما را در حمایت از جمهوریت و انقلاب دموکراتیک در ایران از جمله در تازه ترین مصاحبه شما با نشریه بلومبرگ خواندم (4). آشکار است که پس از تجربه انقلابهای اواخر قرن بیستم در بلوک شرق، شوروی و جمهوریهای آن در آسیا و اروپا، دیگر معنای انقلاب دموکراتیک تحولی خونین و خشونت بار نیست. صرفنظر از اینکه تطور سیاسی و مدنی ایران چگونه پیش برود، به این نتیجه رسیده ام که شما بهترین گزینه برای رهبری سیاسی ایران در حال حاضر هستید و حمایت خود را از شما اعلام کرده و برایتان آرزوی موفقیت دارم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم خرداد ماه 1397
June 19, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/hoFqBA

About Prince Reza Pahlavi

https://goo.gl/Z2khGn

 

2. مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر
http://isdmovement.com/2018/0518/051818/051818-Sam-Ghandchi-Re-Mehestan.htm
http://www.ghandchi.com/2048-mehestan-e-jomhouritkhahan.htm

 

3. دکتر اسماعیل نوری علا

https://goo.gl/z8Et3N

 

4. Bloomberg: Eli Lake: The Late Shah's Son Wants a Democratic Revolution in Iran
https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-06-19/iran-s-ex-prince-pahlavi-wants-a-democratic-revolution

 

مطلب مرتبط

پاسخی به آقای فرزین بستجانی در این باره که چرا از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردم
http://www.ghandchi.com/2132-farzin-bastejani.htm

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH