Sam Ghandchiسام قندچي جان لاک، کاتولیکها، دموکراسی و جهان بینی ها
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2086-john-locke.htm

John Locke, Catholics, Democracy, and Worldviews
http://www.ghandchi.com/2086-john-locke-english.htm

پی نوشت 24 آبان ماه 1399: آیا می شود آنچه را جان لاک در مورد کاتولیکها می گوید درباره ی شیعیان و مرجع تقلید یا حتی درباره ی همه آن دسته از مسلمانانی که در فرانسه یا کانادا زندگی می کنند و خواهان اجرای قانون شریعت اسلامی برای جمعهای مسلمانانِ ساکن غرب هستند، مورد پذیرش قرار داد؟ در واقع لغت «زندگی»، در سه گانه ی «زندگی، آزادی و مالکیت» جان لاک، دیدگاه حقوقی او را از درک «زندگی» تحت قوانینی نظیر قصاص اسلامی، تفکیک می کند. در مقاله ی زیر که دو سال پیش نوشته شده دیدگاه جان لاک در مورد کاتولیکها اینگونه توصیف شده: "جان لاک همچنین مخالف عهده دار شدن مقامات دولتی توسط کاتولیک ها بود، و بنیانگذاران آمریکا نیز راه جان لاک را ادامه دادند. این نظر جان لاک به این دلیل بود که می گفت کاتولیسیسم به مقابله با دموکراسی مدرن ختم می شود چرا که کاتولیک ها خود را در درجه اول به پاپ متعهد می دانند و نه به حکومت ملی، همانگونه که امروز ما پیروان شریعت اسلامی را ضد دموکراتیک می دانیم، با اینحال، یک کاتولیک یا مسلمان عادی همان اندازه سکولار است که هر پروتستان و نباید به دلیل مذهبش نسبت به او تبعیض روا داشت و تبعیضی نیز در آمریکا نمی شود، همانطور که می دانیم جان اف کندی که یک کاتولیک بود، در واقع رییس جمهوری آمریکا شد! با این وجود، مهم است که جهان بینی ها را با توجه به دموکراسی بررسی کنیم. به عنوان مثال، جهان بینی مارکسیستی در بسیاری از انواع آن، دترمینیستی و مونیستی و غیردموکراتیک است." برای درک مفهوم حقوقی «زندگی» در نگاه فلسفی جان لاک از آنچه "قانون طبیعت" در مقایسه با "وضعیت طبیعی" می خواند، شاید مطالعه ی نظرات الکسی دو توکویل فرانسوی نیز مفید باشد که سالها در آمریکا زندگی کرد و یک کاتولیک مؤمن بود و در عین حال جدایی کامل مذهب و حکومت را در آمریکا ایده آل خود می دانست!

مطلب مرتبط: http://bit.ly/2ZtaYSw

  

john-locke-democracy

 

در مقاله ای به تازگی نوشتم:

 

"بنیانگذاران ایالات متحده آمریکا در حمایت از مالکیت خصوصی بعنوان یکی از سه ستون دموکراسی درنگ نکردند و گرچه جفرسون در بیانیه استقلال، "مالکیت" را با "پیگرد شادی" در سه گانه جان لاک یعنی "زندگی، آزادی و مالکیت" تعویض می کند، اما در متمم پنجم و چهاردهم قانون اساسی آمریکا آمده که دولتها نمی توانند "زندگی، آزادی و مالکیت" هیچ شهروندی را بدون طی مراحل قانونی، سلب کنند. به عبارت دیگر، از مالکیت خصوصی حمایت می شود گرچه مانعی در برابر اخذ مالیات وجود ندارد" (1).

 

در واقع جایگزینی «پیگرد شادی» برای «مالکیت» توسط توماس جفرسون، از نقد لایبنیتس از جان لاک الهام گرفته است، با این وجود، بعدها، متمم های قانون اساسی ایالات متحده همانطور که در آن مقاله ذکر شده، مورد توجه قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود در زمان آغاز ایالات متحده، بنیان اقتصادی دموکراسی نادیده گرفته نشود. دموکراسیِ مدرن حتی تا زمان ما بغرنجی های ظریفی دارد (2)، و اختلاف نظر در دیدگاه های جان لاک بریتانیایی و لایبنیتس فرانسوی و بعدا در آثار توماس جفرسون آمریکایی تنها موضوعاتی نامحسوس نیستند. در حقیقت، بسیاری از مجادلات نیوتون و لایبنیتس موضوعش فقط علم فیزیک و حساب انتگرال و دیفرانسیل نبود، بلکه در مورد جهان بینی بود که قانون گرانش جهانی نیوتون در برابر مونادولوژی لایبنیتس (3) مطرح می کرد، زمانی که دومی بیشتر مقدمه ای برای دیدگاه دموکراتیک جمهوریخواه در آینده بود. قابل توجه است که نه تنها جان لاک بریتانیایی، سلطنت و نظام موروثی را به چالش کشید که دلیل تبعید او به آمستردام هلند بود، بلکه جان لاک همچنین مخالف عهده دار شدن مقامات دولتی توسط کاتولیک ها بود، و بنیانگذاران آمریکا نیز راه جان لاک را ادامه دادند. این نظر جان لاک به این دلیل بود که می گفت کاتولیسیسم به مقابله با دموکراسی مدرن ختم می شود چرا که کاتولیک ها خود را در درجه اول به پاپ متعهد می دانند و نه به حکومت ملی، همانگونه که امروز ما پیروان شریعت اسلامی را ضد دموکراتیک می دانیم، با اینحال، یک کاتولیک یا مسلمان عادی همان اندازه سکولار است که هر پروتستان و نباید به دلیل مذهبش نسبت به او تبعیض روا داشت و تبعیضی نیز در آمریکا نمی شود، همانطور که می دانیم جان اف کندی که یک کاتولیک بود، در واقع رییس جمهوری آمریکا شد. با این وجود، مهم است که جهان بینی ها را با توجه به دموکراسی بررسی کنیم. به عنوان مثال، جهان بینی مارکسیستی در بسیاری از انواع آن دترمینیستی و مونیستی و غیردموکراتیک است (4)، در حالی که جهان بینی پوپرینی عمدتا غیردترمینیستی و پلورالیست است (5). نوشته جالبی از کارل پوپر هست که در آن برای دنیایی غیردترمینیستی و باز بحث می کند (6) و در آن نوشته کیهانشناسی خود را همزمان با بحثهای نظری مکس بورن که در آن زمان در میان فیزیکدانان جاری بود، مطرح کرده که بسیار خواندنی است و می توان دید چگونه جهان بینی او به دیدگاهی دموکراتیک از جهان و جامعه میرسید. در زمان ما، آخرین کار استیون هاوکینگ درباره کیهان شناسی که کمی پیش از مرگ او تدوین شده، نسبت به کارهای قبلی او بیشتر به دموکراسی میرسید (7). البته دانشمندان بر مبنای تعاملات اجتماعی درباره تئوری های خود تصمیم نمی گیرند و اساسا موضوع مورد نظرشان حقیقت علمی است، همانند داروین؛ که هرچند داروین خودش یک لیبرال بود، اما نظریه تکامل او توسط دولت های توتالیتر نازی و استالینیستی مورد استفاده قرار گرفت. اینها در میان موضوعاتی است که در مقاله ای تحت عنوان "جهان بینی علمی و معنای زندگی" مورد بحث قرار گرفته است (8).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفدهم خرداد ماه 1397
June 7, 2018

 

پانویس:

 

1. بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny.htm
After Democracy, How to Prevent Regeneration of a Tyranny in Iran
http://www.ghandchi.com/2191-regeneration-of-a-tyranny-english.htm ..
 
2. دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است
http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm
What is modern democracy
http://www.ghandchi.com/92-democracy.htm
 
3. مونادهای لایبنیتس و سی. پی. اچ جوادی
http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPH.htm
Leibniz's Monads and Javadi's CPH
http://www.ghandchi.com/394-MonadsCPHEng.htm

4. اندیشه مارکسیستی و مونیسم -یکتا گرائی
http://www.ghandchi.com/2055-Marxism.htm
Marxist Thought & Monism -Second Edition
http://www.ghandchi.com/2055-MarxismEng.htm 
 
5. پلورالیسم در اندیشه غرب - کثرت گرائی
http://www.ghandchi.com/301-Pluralism.htm
Pluralism in the Western Thought
http://www.ghandchi.com/301-PluralismEng.htm
 
6. Karl Popper, The Open Universe: An Argument for Indeterminism from the PostScript to the Logic of Scientific Discovery
 
7.
Hawking’s radical instant-universe-as-hologram theory
Stephen Hawking’s final cosmology theory says the universe was created instantly (no inflation, no singularity) and it’s a hologram. There was no singularity just after the big bang (and thus, no eternal inflation) — the universe was created instantly. And there were only three dimensions. So there’s only one finite universe, not a fractal or a multiverse — and we’re living in a projected hologram. That’s what Hawking and co-author Thomas Hertog (a theoretical physicist at the Catholic University of Leuven) have concluded — contradicting Hawking’s former big-bang singularity theory , with time as a dimension

Problem: So how does time finally emerge? “There’s a lot of work to be done,” admits Hertog. Citation (open access): Journal of High Energy Physics, May 2, 2018. Source (open access): Science, May 2, 2018 
https://arxiv.org/abs/1707.07702 
 
8. جهان بینی علمی و معنای زندگی
http://www.ghandchi.com/1472-jahanbini.htm
Scientific Worldview and Meaning of Life
http://www.ghandchi.com/1472-jahanbini-english.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH