Sam Ghandchiسام قندچي چرا کازرون به خاک و خون کشیده شد
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2050-kazeroon.htm

 

kazeroon

 

امروز حمله نیروهای انتظامی به تظاهرات مردم در کازرون جان شماری از هموطنان ما را گرفت. اعتراضات در کازرون که چند ماهی است در ارتباط با چند طرح تقسیم شهر در جریان بوده توسط هیچ نیروی سیاسی رهبری نمی شد و خودبخودی بود و اساساً حکایت از وضع بد اقتصادی این شهر دارد که برخی از ساکنان شهر تصور می کنند در صورت اجرای طرح تقسیم کازرون وضعشان بهتر می شود و برخی دیگر نیز فکر می کنند اجرای این طرحها، وضع معیشتی آنها را بدتر خواهد کرد. واقعیت این است که چنین اختلافها میان اهالی شهرها هنگام بدی وضع اقتصادی غیرعادی نیست و اینکه رژیمی تظاهرات مردم را به رگبار مسلسل ببندد، دهشتناک و مایه تأسف است. در این ارتباط شاید ذکر این خاطره از آمریکا برای خوانندگان جالب توجه باشد؛ در سیلیکانولی کالیفرنیا از سال 1954 زمانی که هنوز آن مناطق چندان رشدی نکرده بودند، در شهر میلپیتاس در شمال کالیفرنیا دعوای بزرگی راه افتاد که بخشی از شورای شهر می خواستند شهر میلپیتاس به شهر سن حوزه ملحق شود و جمع دیگری نیز می خواستند مستقل بماند. به یاد دارم در اواسط سالهای 1980 با دختر شهردار یکی از دوره هایی که میلپیتاس درگیر این کشمکشها بود، دوست بودم که به من می گفت چه روزهای بدی در آن زمان داشتند که مردمی در برابر خانه آنها هر روز بست می نشستند یا تظاهرات می کردند. البته چند سال بعد که سیلیکانولی کالیفرنیا از نظر اقتصادی وضعش خوب شد همه این اختلافات شهر فراموش شد و شهر میلپیتاس مستقل ماند و امروز یکی از مناطق نسبتاً گران در شمال کالیفرنیا برای زندگی است و شرکت معروف سیسکو در آن حوالی قرار دارد. منظور اینکه همه آن رویدادها در زمانهای بدیِ وضع اقتصادی آن شهر روی داد ولی دولت نیامد تظاهرکنندگان را به گلوله ببندد. تظاهرات، اعتصاب، تجمع، حق مردم است ولی رژیم جمهوری اسلامی که خود با تظاهرات و اعتصاب به قدرت رسید، 40 سال است که از اجتماع مردم هراس دارد. در میلپیتاسِ کالیفرنیا مردم تظاهرات کردند، به دادگاه رفتند و همه این اختلافات خود را بیان کردند و از دماغ کسی هم خون نیامد، این روش مدنیت است. اما امروز به کازرون بنگریم که در خون و آتش می سوزد. با عرض تسلیت به مردم کازرون که برای بیان اختلافات محلی در زمان فشار اقتصادی، رژیم جمهوری اسلامی آنها را به گلوله بسته است (1).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم اردیبهشت ماه 1397
May 16, 2018

 

پانویس:

 

1. #کازرون

https://goo.gl/pXAsrN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH