Sam Ghandchiسام قندچي اصل تفاوت رژیم اسلامی 57 و دولت مغولها در ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/2039-iri-kukluxklan.htm

پی نوشت دوازدهم آبان ماه 1399: چرا اسلامگرایان را به «مغولها» تشبیه نمی کنم و به «کوکلاکس کلانها» تشبیه می کنم

 

iri-kukluxklan

 

بسیاری از تحلیلگران، برقراری رژیم اسلامی را در ایران پس از انقلاب 57 به حمله مغول تشبیه کرده اند. در واقعیت درست است که حمله مغول نیروهای مولده جامعه ایران را به عقب برد ولیکن این هدف مغولها نبود. هدف مغولها فتح جهان بود و چون قومی عقب مانده بودند، عملاً سرزمینهای تحت تصرف خود را تا مدتها به عقب بردند. اما هدف رژیم اسلامی ایران این نبود که فقط می خواست ایران را تصرف کند و چون نیرویی عقب مانده بود جامعه را به عقب کشیده باشد. خیر، از اول هدف رهبران جنبشی که به رهبری آیت الله خمینی در 15 خرداد 1342 آغاز شد عقب بردن ایران بود (1)، به همین دلیل از اولین اقدامات آیت الله خمینی در ایران پس از پیروزی انقلاب 57، اجباری کردن حجاب در جامعه ای بود که برای نیم قرن در آن دختران دانش آموز و دانشجو و خانمهای شاغل و حتی بخش مهمی از خانمهای خانه دار، بی حجاب بودند. این کار را فقط رژیم آیت الله خمینی نکرد، طالبان در افغانستان، داعش هم در موصل چنین کردند. منظور اینکه ویژگی رژیم اسلامی در ایران این نیست که فرقه تبهکار خاصی یعنی فرقه شیعه اثناعشری آیت الله خمینی در قدرت است و کماکان آن فرقه حکومت می کند یا اینکه حتی بگوییم حکومت ایران، مذهبی و مشخصاً اسلامی است. در پاکستان، عربستان یا شیخ نشین های خلیج فارس نیز حکومتهایی اسلامی در قدرتند اما هدف آن رژیمها عقب بردن جامعه نبوده حتی اگر آنهایی که در قدرت در آنکشورها هستند نظیر رهبران رژیم اسلامی ایران، عقب مانده باشند و عملاً از پیشرفت جامعه جلوگیری کنند. حتی رژیم اسلامی ایران از سوی برخی، رژیمی توتالیتر نظیر رژیم فاشیستی هیتلر یا رژیم کمونیستی استالین خوانده می شود، که بدون شک شباهتهایی دارد (2)، اما هیچیک از آن دو رژیم در پی عقب بردن جامعه خود نبودند با اینکه بخاطر عقب ماندگی شان نسبت به دموکراسی های غربی، باعث شدند که نیروهای مولده در آلمان یا در شوروی لطمه ببینند. حتی رژیم جمهوری اسلامی ایران، رژیم آپارتاید خوانده می شود که این ارزیابی در مورد همه حکومتهای اسلامی صادق است که حقوق مساوی برای مسلمان و غیرمسلمان یا برای زن و مرد، قائل نیستند گرچه لزوماً همه حکومتهای اسلامی هدفشان عقب بردن جامعه خود نیست هرچند عملاً نتیجه حکومت مذهبی، کند کردن پیشرفت جامعه بوده و تبعیض آفرین است (3). اما تلاش رژیم اسلامی ایران از همان روز اول رسیدن به قدرت، و حتی پیش از آن، جنبش اسلامی به رهبری آیت الله خمینی، با هدف به عقب بردن جامعه ایران بود، و از جمله گروه های حزب اللهی، گروه های امربه معروف و نهی از منکر و امثالهم در رژیم اسلامی دقیقاً با وظیفه عقب بردن جامعه تشکیل شده و فعالیت می کنند. به همین دلیل در یک سری از نوشته های صاحب این قلم، رژیم اسلامی ایران، داعش و طالبان، کوکلاکس کلان اسلامی (4) خوانده شده اند چرا که هدف مشابهی را دنبال می کنند؛ کوکلاکس کلان می خواست ایالات جنوبی آمریکا را بعد از لغو برده داری از طریق سیاست جدا سازی به عقب ببرد. در نتیجه اصل مبارزه با رژیم اسلامی در ایران در مبارزه با واپسگرایی تبلور پیدا می کند و به همین دلیل نیز برای مقابله با این رژیم اساساً ضروری است که بر ترقی خواهی تکیه کنیم و هر جریان واپسگرای دیگر صرفنظر از آنکه چه ایدئولوژی یا تفکری را نمایندگی کند، به حیات این رژیم کمک میرساند و نه آنکه این رژیم را تضعیف کند، چه آن جریان در اپوزیسیون این رژیم باشد و چه نباشد. تنها راه پایان دادن به رژیم اسلامی در ایران پافشاری بر آلترناتیوی مترقی است و نه واپسگرا و درباره ترقی خواهی در عصر کنونی کمتر از 40 سال پیش مفصل و به روشنی بحث شده است (5)، با اینحال متأسفانه اصلاح طلبان ایران همچنان اصلاح طلبی ارتجاعی را سرمشق خود قرار داده اند (6). البته اصلاح طلبان اسلامی تنها جریان سیاسی ایران نیستند که برنامه ای واپسگرا را دنبال می کنند همانگونه که در 15 خرداد 1342، آیت الله خمینی تنها جریان سیاسی اپوزیسیون نبود که برنامه ای واپسگرا را دنبال می کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و سوم اردیبهشت ماه 1397
May 13, 2018

 

پانویس:

 

1. درباره روز پانزده خرداد 1342
http://www.ghandchi.com/1855-noghte-atf.htm

 

2. چرا پاسخ به سؤال توتالیتر بودن رژیم اسلامی مهم است
http://www.ghandchi.com/1673-iran-totalitarianism.htm 


3. حجاب، حزب الله، کوکلاکس کلان و سياست جداسازی
http://www.ghandchi.com/1941-zanan-kkk.htm 
http://isdmovement.com/2018/0418/042718/042718-Sam-Ghandchi-Hezb0llah-and-KKK.htm

کوکلاکس کلان اسلامی

https://goo.gl/dLjgev

 

4. بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران
http://isdmovement.com/Ghandchi-Bayanieh.htm

 

5. ترقی خواهی در عصر کنونی

http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

6. اصلاح طلبی ارتجاعی
http://www.ghandchi.com/249-ReactionaryReformism.htm
http://isdmovement.com/2016/0516/050416/050416.Sam-Ghandchi-Reactionary-reformism.htm 

 

مطلب مرتبط

درک عمق فاجعه تحمیل حجاب توسط کوکلاکس کلان اسلامی و ماجرای زهرا خانم چراغی
http://www.ghandchi.com/2051-hejaabe-ejbaari.htm

 

شعر آخوندی بر صفحه گرامافون در واکنش به برداشتن حجاب قمر ملوک وزیری: روی بپوش ای قمرِ
http://www.ghandchi.com/2040-qamar-ol-moluk-vaziri.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH