Sam Ghandchiسام قندچي آقای عباس عبدی از احمدی نژاد می گویند، اما واقعاً چه کسانی با سکوت خود خیانت کردند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1953-abbas-abdi.htm

 

عباس عبدی

 

آقای عباس عبدی روز گذشته گفته اند: سکوت در برابر احمدی‌نژاد خیانت است (1). اقلاً تا آنجا که به اپوزیسیون ایران مربوط می شود مبارزه با آقای محمود احمدی نژاد پیش از آغاز ریاست جمهوری ایشان شروع شد و از همان اول کسانی نظیر این قلم در همان تیرماه 1384 درباره شعارهای عدالت خیالی آقای احمدی نژاد نه تنها نوشتیم، بلکه نقد ما از سوی برخی کمونیستهای هوادار اصلاح طلبان در اپوزیسیون، سانسور شد (2). در هشت سال دولت آقای احمدی نژاد نیز سکوت نکردیم چه پیش از جنبش سبز و چه پس از جنبش سبز، اما همواره از سوی اصلاح طلبان و هواداران چپی آنها سانسور شدیم و گرچه امروز حرفی دیگر میزنند ولی هنوز برای عملکرد آن روز خود در جهت گمراهی مردم و همکاری با سانسور اپوزیسیون از سوی اصلاح طلبان، پوزشخواهی نکرده اند (3). حالا آقای عبدی، اگر سکوت در برابر آقای احمدی نژاد خیانت است کسانیکه مسؤل آن سانسورها بودند نظیر عطا مهاجرانی مدیر روزنامه جرس که بعد هم تعطیل شد و دیگر اصلاح طلبانی نظیر مدیران سایت کلمه و چپی های هوادار آنها، لازم است در این رابطه محکوم شوند. با اینحال، اصل ناراحتی آقای عباس عبدی این است که آقای محمود احمدی نژاد دارد گوی سبقت را از اصلاح طلبان برای فریب اپوزیسیون می رباید، و برای این هم بهتر است خود و همقطاران اصلاح طلبشان را سرزنش کنند که 20 سال از حمایت سکولارهای ایران برخوردار بودند و حتی یک کلمه نیامدند بگویند که سکولارها در انتخاباتها باید حق انتخاب شدن داشته باشند، در حالیکه همیشه دوست داشتند سکولارها حق انتخاب کردن داشته باشند و رأی بدهند تا که آراء اصلاح طلبان، زیاد شود. اما، امروز، دوماه پیش، خیزش 96 برخاست و جنبش مردم برای همیشه با اصلاح طلبان وداع گفت، و در پی آن خود آقای عباس عبدی شمشیر خود را برای معترضانِ در خیابان از رو بست (4) و البته اصلاح طلبان دیگری نظیر آقای سعید حجاریان نیز که خودشان سرکوب جنبش سبز را دیده بودند، کمتر از آقای عباس عبدی برای خیزش 96 چنگ و دندان نشان ندادند (5). حالا دو ماه بعد آقای هاشم آقاجری کشف کرده که این جنبش گرسنگان بود نه خرابکارانی که آقایان عباس عبدی و سعید حجاریان در همکاری با مأموران امنیتی می خواستند نابود کنند (6). حالا خود قضاوت کنید که خائن کیست و البته می توان نوشته های امثال این قلم را نیز در مورد آقای محمود احمدی نژاد خواند (7) و بعد قضاوت کرد که چه کسانی همه این سالها با سکوت خود درباره همه اجحافاتی که نظیر تحمیل 39 ساله حجاب اجباری (8) در کشور برقرار شده، خائن به ایران و ایرانی بوده اند (9).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

ششم اسفند ماه 1396
February 25, 2018

 

پانویس:

 

1. عباس عبدی: سکوت در برابر احمدی‌نژاد خیانت است
http://news.gooya.com/2018/02/post-12333.php

 

2. عدالت خیالی *اما* استبداد واقعی-از خمینی و رجائی تا احمدی نژاد-ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/417-edaalat.htm

 

3. اطلاعیه درباره نشریه اخبار روز و آقای فؤاد تابان
http://www.ghandchi.com/1113-akhbare-rooz.htm

 

4. بهروز سورن: پرچم سرکوب معترضان در دست اصلاح طلبان
https://goo.gl/ENQ7aV

 

5. اصلاح طلبان و تفاوت اساسی امروز با دهه شصت و پرسشی از سعید حجاریان
http://www.ghandchi.com/1870-eslah-talaban.htm
اصلاح طلبان و اینکه چرا سعید حجاریان مرا به یاد فردریک هگل می اندازد
http://www.ghandchi.com/1936-saeed-hajjarian.htm

 

6. هاشم آقاجری: مقایسه وضعیت جمهوری اسلامی و سرگذشت سقوط صفویان

http://www.iranglobal.info/node/64963

 

7. محمود احمدی نژاد

https://goo.gl/hiaRJD

 

8. اعتراض به حجاب اجباری در ایران ادامه دارد
http://www.ghandchi.com/hejabe-ejbaari.htm
 

9. اصلاح طلبان

https://goo.gl/itdJTH
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH