Sam Ghandchiسام قندچي مرگ بر سلطنت چه ولایی چه پهلوی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1867-marg-bar-saltanat.htm

خواستار مرگ هیچ انسانی نیستم حتی بدترین دشمنانم اما خواستار مرگ نهادهای ارتجاعی هستم و درباره شعار مرگ بر نهادهای ارتجاعی به اندازه کافی توضیح داده ام.

پی نوشت یازدهم مرداد ماه 1398: یادداشت زیر دو سال پیش نوشته شده اما امروز به خاطر تشدید حملات سایبری سلطنت طلبان و ارسال گزارشهای دروغ در میکس دات کام برای بلوک کردن مقالات این قلم در آن شبکه اجتماعی، بازنشر می یابد. ساواکی ها نه تنها در دوران شاه زندگی مردم ایران را نابود کردند و در آزادی نمی توانستیم زندگی کنیم و برای مردم ایران امنیت هم به ارمغان نیاوردند و ما را گرفتار رژیم کوکلاکس کلان های اسلامی کردند، بلکه در 40 سال گذشته نیز همان روشها را در رفتار با مخالفان سلطنت پهلوی در اپوزیسیون در آمریکا ادامه داده اند و با ایجاد حسابهای قلابی هوادار سلطنت پهلوی خواسته اند این تصور را القا کنند که در اپوزیسیون ایران، نیرویی رشد یابنده هستند که این ادعای مأموران مخفی آنها نیز دروغی بیش نیست و فقط افرادی را که ناآگاه به ساختار اینترنت هستند، می تواند فریب دهد و ابداً واقعیت ندارد و در میان ایرانیان چه در داخل و چه در خارج، سلطنت طلبی دقیقاً به خاطر همین روشهای ساواک، طرفداران خود را هر روز بیشتر از دست داده، و کار ارسال گزارشهای دروغین به شبکه های اجتماعی درباره مخالفان سلطنت، نشان دهنده ی آن است که سلطنت طلبان ناموفق هستند و حرفی برای گفتن ندارند و مجبورند همان ساواکی ها، نظیر دوران شاه حتی مطبوعات این جریان ارتجاعی سلطنت طلبان را در خارج کنترل کنند، یعنی با تحمیل به مردم و زیر پا گذاشتن حقوق دموکراتیک مردم، در عرصه ی سیاسی حتی در آمریکای دموکراتیک، توسط ارتباطات نامشروع با برخی مقامات آمریکایی، اهداف خود را بر ایرانیان تحمیل می کنند. مردم ایران که بیش از یک قرن در تاریخ مدرن زیر یوغ استبداد و با زیر پاگذاشته شدن ابتدایی ترین حقوق خود روبرو بوده و هرروز از رژیم اسلامی هم خبرهای اعدام، کشته شدن زندانیان در بازجویی و زیر شکنجه را می شنوند، آغاز کننده دوباره ی این رفتارهای حکومت بعد از مشروطیت، یعنی محمد علیشاه، رضا شاه و محمد رضا شاه که سازنده زندان اوین بود را خوب می شناسند. کدام آدم عاقلی دوباره حاضر است یک رژیم استبدادی را با رژیم استبدادی دیگری عوض کند که حامی سلطنت طلبان شود. حتی آن عده معدودی در اپوزیسیون که خود را به شاهزاده رضا پهلوی نزدیک می کنند به خاطر بهره برداری از حمایت آمریکا از شاهزاده رضا پهلوی است و نه برعکس. ایجاد حسابهای قلابی با نامهای مجعول در اینترنت و حمله به اپوزیسیون دقیقاً کاری است که سایبری های رژیم اسلامی هم می کنند و ساواکی های رژیم سابق پهلوی و مأموران رژیم استبدادی کنونی اسلامی یکسانی خود را به این شکل هم نشان می دهند. البته ما همه درباره «سکولار دموکراسی و واقعیت اپوزیسیون ایران» می دانیم و مردم هستند که برای آینده خود تصمیم خواهند گرفت نه یک مشت ساواکی که دشمنان ایران و ایرانی بوده و هستند. می دانم که امثال آقای پرویز ثابتی ها در دم و دستگاه شاهزاده رضا پهلوی در آمریکا، آرزو دارند آمریکا هم نظیر ایران بود و می توانستند امثال این قلم را به راحتی ساکت کنند یا بکشند، اما نه آمریکا چنین است و نه ایران بعد از سقوط این رژیم دیکتاتوری اسلامی، به استبداد محمد رضا شاهی یعنی دوران سازندگان زندان اوین بازخواهد گشت. شما ساواکی های مقیم آمریکا با این حسابهای قلابی سایبری با نامهای «جاوید شاه» و امثالهم، فقط خودتان و شاهزاده رضا پهلوی را هرروز بی اعتبارتر می کنید چون حتی این اندازه هم شجاعت ندارید با نام واقعی، این گزارش دهی های دروغین را که خلافکاری و جنایات سایبری است، انجام دهید و در واقع همین در خفا خنجر زدنتان به مخالفان، مردم را به یاد رفتار ساواک شاه و اطلاعاتی های رژیم اسلامی کنونی می اندازد که زندگی آزاد را از مردم ایران سلب کرده و می کنند. نگاهی به مردم آمریکا کنید، هیچکسی این حالت ترس را ندارد که به دلیل بیان نظرات سیاسی مرتب پشت سر خود نگاه کند که مأموری او را مورد سوء قصد قرار دهد، ترسی که همه جا در میان مردم در ایران در دوران رژیم شاه بعداز 28 مرداد 1332، و در ایران تحت حکومت اسلامی در 40 سال گذشته، به دلیل رفتار دستگاه های امنیتی رژیم شاه در گذشته و رژیم اسلامی کنونی، واقعیتی غیرقابل انکار است.

مطالب مرتبط: http://bit.ly/2LZfOmX      http://bit.ly/2yxbvGR

 

SAVAK torture device

 

خواستار مرگ هیچ انسانی نیستم حتی بدترین دشمنانم اما خواستار مرگ نهادهای ارتجاعی هستم و درباره شعار مرگ بر نهادهای ارتجاعی به اندازه کافی توضیح داده ام (1) و اگر هرکسی می خواهد این شعار مرگ بر نهاد ارتجاعی سلطنت در ایران را تحریف کند، کسی گول نخواهد خورد و وقت خود و خوانندگان را با هزار بار توضیح واضحات درباره تفاوت نهادها و انسانهای حقیقی تلف نخواهم کرد (2). به اندازه کافی دموکراسی خواهان ایران درباره نهاد ارتجاعی سلطنت در ایران (3)، توضیح داده اند: از سلطنت قاجار تا سلطنت پهلوی تا سلطنت ولایی خمینی و خامنه ای (4). از شاهزاده رضا پهلوی (5) نیز بارها درخواست شد که اگر درباره ادعای شهروند عادی بودن صداقت دارند، سلطنت را در ایران پایان یافته اعلام کنند، اما این کار را نکردند، و دوباره و دوباره در مورد اهمیت این درخواست حتی چند روز پیش در نامه ای سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی، توضیح داده شد (6). ده ماه پیش شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با جان گمبرل از خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت می خواهد سلطنت را به ایران برگرداند، اما با مردم ایران درباره مصاحبه خدعه کرد (7)، و بعدهم در برابر اعتراضات مخالفان سلطنت درباره خدعه ای که کرده بود، پاسخگو نبود (8). در این سالها بسیار توضیح داده شده که "آینده نگری چیست" (9) و بهتر است با سفسطه های مختلف سلطنت طلبان درباره نهاد ارتجاعی سلطنت در ایران (10)، خود را گول نزنیم و نیازی به تکرار مجدد نیست که "معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه" (11) است که همین 10 ماه پیش باعث شکست جنبش تحریم انتخابات شد (12)، و ضروری است که خودسانسوری درباره سلطنت را ادامه ندهیم. حملات روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی به مخالفان سلطنت بعنوان حملات سایبری رژیم دیگر فقط خودشان را بی اعتبار می کند (13) و در واقع یکی از جریاناتی که غیر از رژیم اسلامی همه این سالها ارتش سایبری برای حمله به دموکراسی خواهان داشته است هواداران خود رضا پهلوی و ساواکی های قدیم سلطنت طلبان بوده اند (14). در ضمن همه می دانند که از جمله این قلم را عوامل شاهزاده رضا پهلوی از همان صدای آمریکا خوب می شناسند وقتی به دلیل تبعیضات سلطنت طلبان همسرم علیل شد (15). بس کنید آقای پهلوی، خمینی هم وقتی خدعه می کرد (16) و بخش مهمی از نیروهای دموکراسی خواه را فریب داد، به امثال این قلم که او را افشا می کردند، حمله ور می شد و ده ماه قبل از انقلاب هواداران خمینی دماغ مرا شکستند. حنای تبلیغات دروغین رضا پهلوی و سلطنت طلبان رنگی ندارد و می توانند با مزدبگیران خود و همدستانشان تا می خواهند مصاحبه بگذارند و درباره مخالفان سلطنت دروغ پردازی کنند و این مخالفتها را به ارتش سایبری رژیم نسبت دهند، درحالیکه آنکسی که باید خود را ثابت کند خود ایشان و همدستانشان هستند که در دام الماس فریب دیگری افتاده اند (17) و به ایشان امر مشتبه شده است. امروز وقت آن است که شعار "مرگ بر سلطنت چه ولایی چه پهلوی" بدهیم تا دوباره مانند انقلاب 1357 از دموکراسی خواهان ایران سوء استفاده نشود و امثال شاهزاده رضا پهلوی بعنوان نماینده خیزش نود و شش (18) با واشنگتن پست (19) و آسوشیتدپرس و مطبوعات و دولتهای مختلف در اینجا و آنجا حرف نزنند، وقتی مردم ایشان را نماینده خیزش 96 اعلام نکرده اند و برعکس تبلیغات دارو دسته سلطنت طلبان هیچکسی در ایران حتی در یک شعار در این خیزش نود و شش نام شاهزاده رضا پهلوی را نیاورده است و بازهم تکرار می کنم "آقای رضا پهلوی شما چه کاره هستید که به نمایندگی از خیزش نود و شش حرف می زنید"(20). شما فقط حق دارید نظیر این قلم بعنوان یک ایرانی حرف بزنید و بس.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم دی ماه 1396
January 11, 2018

 

پانویس:

 

 

1. آرزوی مرگ هیچکس حتی رهبران رژیمها و سازمانهای ارتجاعی را ندارم
http://www.ghandchi.com/1706-iri-pmoi.htm

 

2. مرگ بر جمهوری اسلامی و نه هیچ فرد حقیقی، و گام بعدی
http://www.ghandchi.com/1847-next.htm

 

3. درباره سلطنت و سلطنت طلبان

https://goo.gl/t1Axos

About Iranian Monarchy

https://goo.gl/9oiCiy

 

4. کی گفته ایران شاه نداره، متأسفانه ایران در 38 سال گذشته شاه داشته و داره
http://www.ghandchi.com/1829-iran-shah-daareh.htm

 

5. درباره شاهزاده رضا پهلوی

https://goo.gl/PjMaZJ

About Prince Reza Pahlavi

https://goo.gl/4QzBm5

 

6. نامه سرگشاده به شهبانو فرح پهلوی
http://www.ghandchi.com/1857-farah-pahlavi.htm

 

7. شاهزاده رضا پهلوی، شما باید رسماً برای خدعه نهم آوریل 2017 از مردم ایران عذرخواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi.htm
Prince Reza Pahlavi, you Must Officially Apologize to Iranian People for April 9th, 2017 Deception
http://www.ghandchi.com/1378-reza-pahlavi-english.htm

 

8. آقای رضا پهلوی بالاخره جان گمبرل راست می گفت یا دروغ
http://www.ghandchi.com/1715-reza-pahlavi.htm

 

9. آینده نگری چیست؟ -ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/468-AyandehnegariChist.htm

 

10. بازهم درباره حرفهای کارچاق کن های رضا پهلوی
http://www.ghandchi.com/1865-reza-pahlavi.htm

 

11. معروفیت شاهزاده رضا پهلوی شمشیر دو لبه
http://www.ghandchi.com/1500-rp-maroofiat.htm

 

12. چرا، و چگونه، تحریم انتخابات شکست خورد
http://www.ghandchi.com/1434-chera-na-chegooneh.htm

 

13. مصاحبه بیستم دی ماه 1396 علیرضا نوری زاده با رضا پهلوی
https://www.youtube.com/watch?v=0cu2xaVqSHU

 

14. ساواک هنوز در آمریکا زنده است
http://www.ghandchi.com/976-savak-alive.htm

 

15. فرومایگانی در صدای آمریکا که باعث شدند همسرم یک دستش را از دست داد
http://www.ghandchi.com/1486-voa-ignoble.htm
The Ignoble at VOA Who Caused my Wife to Lose a Hand
http://www.ghandchi.com/1486-voa-ignoble-english.htm

آقای رضا پهلوی شما و عواملتان هم دستکمی از رژیم اسلامی ندارید کمتر ادعای دموکراسی خواهی کنید
http://www.ghandchi.com/1835-reza-pahlavi.htm

 

16. بازهم درباره خدعه خمینی
http://www.ghandchi.com/1379-khodeye-khomeini.htm

 

17. الماس فریب تازه ای در جریان است
http://www.ghandchi.com/1437-almase-faribe-dovvom.htm

 

18. خیزش 96
https://goo.gl/WyhN7i

 

19. Washington Post/AP: Exiled Iranian royal sees chance to end the Islamic Republic
https://www.washingtonpost.com/politics/exiled-royal-pahlavi-sees-chance-to-end-the-islamic-republic/2018/01/09/3779050e-f57b-11e7-9af7-a50bc3300042_story.html?utm_term=.200081f388b5

 

20. آقای رضا پهلوی شما چه کاره هستید که به نمایندگی از خیزش 96 حرف می زنید
http://www.ghandchi.com/1850-reza-pahlavi.htm
Mr. Reza Pahlavi, Who are you to Speak on Behalf of Iran's 1396 Uprising
http://www.ghandchi.com/1850-reza-pahlavi-english.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH