Sam Ghandchiسام قندچي خشونت پلیس در زندانهای ایران پس از خیزش نود و شش
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1862-iran-police-brutality.htm

Police Brutality in Iran's Prisons after 1396 Uprising
http://www.ghandchi.com/1862-iran-police-brutality-english.htm

 

خشونت مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در ایران و مشخصاً در زندانهای جمهوری اسلامی موضوع تازه ای نیست و این قلم در این مورد وقتی پنج سال پیش بلاگنویسی بنام ستار بهشتی کشته شد، بحث کرده ام (1) و گرچه جمهوری اسلامی بعداً بازجویانی را که مسؤل قتل شادروان ستار بهشتی بودند، به دادگاه احضار کرد (2)، اما همه می دانیم که خانواده ستار بهشتی از آن پس بخاطر مورد سؤال قرار دادن حکم دادگاه، مورد آزار و اذیت نیروهای امنیتی قرار دارند هرچند مادر دلاور ستار از پای ننشسته است (3). خیزش نود و شش (4) در ایران که کمتر از دو هفته پیش آغاز شد، هم اکنون بیش از 3700 زندانی دارد و همین حالا خبر سه مرگ از زندانهای ایران، گزارش شده است. خشونت پلیس محدود به زندانهای جمهوری اسلامی نیست و در همه شهرهای ایران در خیابانها دیده می شود. جامعه جهانی ضروری است که درمورد اعمال خشونت مأموران امنیتی که با برنامه از سوی دولت علیه مردم ایران صورت می گیرد، اقدامات جدی به عمل آورد. لطفاً به ویدیو ضمیمه نگاه کنید و خود در مورد اعمال خشونت رژیم جمهوری اسلامی با مخالفان، قضاوت کنید (5).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

نوزدهم دی ماه 1396
January 9, 2018

 

پانویس:

 

1. ایمنی زندانیان در گرو مبارزه با خشونت پلیس
http://www.ghandchi.com/729-brutality-iran-prison-guards.htm 

2. ستار بهشتی
https://goo.gl/QFgxoa

3.  گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی
https://goo.gl/1Ucjei 

4. درباره خیزش نود و شش
https://goo.gl/N7TpZv

5. خشونت مأموران امنیتی جمهوری اسلامی علیه یک تظاهرکننده در خیابان در روز هجدهم دی ماه 1396
https://goo.gl/TNGdPT 

 

مطلب مرتبط

ضرورت حمایت جهانی از خیزش تاریخی ضد اسلامگرایی در ایران
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising.htm 
Worldwide Support for Iran's Historic Anti-Islamist Uprising is Necessary
http://www.ghandchi.com/1839-iran-anti-islamist-uprising-english.htm
 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH