Sam Ghandchiسام قندچي خیزش 96 و اینکه انقلابی در ایران در راه است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1861-enghelaabe-dar-raah-ast.htm

 

khizeshe-navado-shesh

 

کمتر از دو هفته پیش خیزش 96 (1) آغاز شد. درباره وضعیت انقلابی (2) در چند سال اخیر زیاد بحث شده است. اما اینجا بحث در مورد وضعیت انقلابی نیست. سؤال این است که آیا انقلابی دیگر در راه است همانگونه که در سال 1357 ما شاهد انقلابی در ایران بودیم، در حالیکه در برهه های زمانی زیادی از تاریخ ایران وضعیت انقلابی به وجود آمده، نظیر پانزده خرداد 1342، و فقط موضوع نیز عدم توان اپوزیسیون در آن برهه زمانی برای کسب قدرت نیست، بلکه بحث انقلاب است که محدود به ایجاد وضعیت انقلابی نیست. در انقلاب 1357 در ایران اتفاقی که افتاد این بود که از دو سال پیش از آن، سطح زندگی کل مردم به ناگهان نسبت به 5 سال پیش از آن به دلیل سقوط درآمد نفت ایران، به شدت تنزل کرد. منظور این نیست که مردم فقیر بودند، مردم طبقات پایین هندوستان سالهاست خیلی از ایران فقیرتر بوده و هستند اما انقلاب نکرده اند. منظور اینکه در ایران جمهوری اسلامی فقر و مشقت طبقات پایین جامعه و فروختن کلیه برای نان شب موضوع تازه ای نیست. استبداد و اجحافات و تبعیضات رژیم اسلامی هم موضوع تازه ای نیست. آنچه در رابطه با شکل گیری انقلاب در جامعه مطرح است سقوط شدید کل وضعیت زندگی مردم نسبت به سالهای بلافاصله پیش از آن است. مثلاً در انقلاب کبیر فرانسه در 1789 دقیقاً همین چیزی بود که در دو سه سال پیش از آن انقلاب در فرانسه روی داد یعنی سقوط شدید وضع زندگی کل مردم. آیا رژیم جمهوری اسلامی با چنین وضعیتی روبرو است؟ از دیدگاه این قلم ایران با تنزل بهای نفت با چنین شرایطی روبرو شده و مگر آنکه تغییری جدی در این روند به وجود آید به جرئت می توان گفت که آری در ایران، انقلابی در راه است. ضمناً دوباره ضروری است آنچه به کرات در این چند روزه نوشته شد را تکرار کنیم که موضوع این نیست که ما دوست داریم انقلاب شود یا نه، دست ما نیست، وقتی در جامعه ای انقلاب می شود واقعیتی پیش روی همه مردم است و از جمله اپوزیسیون و فعالان سیاسی نیازمندند به آن توجه کنند، چه دوست داشته باشیم و چه نه.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

نوزدهم دی ماه 1396
January 9, 2018

 

پانویس:

 

1. خیزش 96

https://goo.gl/WyhN7i

 

2. وضعیت انقلابی

https://goo.gl/LzGLm8

 

مطلب مرتبط

آیا انقلاب ایران گذاری مسالمت آمیز خواهد بود
http://www.ghandchi.com/1863-civil-disobedience.htm
 
 

 


 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH