Sam Ghandchiسام قندچي بازهم درباره گام بعدی خیزش نود و شش و دو طرح مطرح شده برای آینده این جنبش
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1848-next-more.htm 
 

چند ساعت پیش در مورد شعارهای خیزش 96 و گام بعدی، بحث شد (1) و پیش از آنهم از نفس افتادن بعضی تظاهرکنندگان جنبش در برخی شهرها، مطرح شد (2). هم اکنون دو طرح اصلی برای آینده این خیزش مردمی مورد نقد و بررسی است. یکی طرح رفراندوم برای نظام منتخب مردم با نظارت بین المللی است که آقای دکتر محمد ملکی مطرح کرده اند (3). دکتر ملکی از پیشکسوتان جنبش سیاسی ایران است و مطمئناً هدفشان از ارائه این طرح، یافتن راه حلی برای خروج از وضعیت دشواری است که جامعه ایران با آن روبرو است. اما واقعیت این است، مگر آنکه رژیم سقوط کند و حکومت موقتی زمام امور را در دست گیرد، هرگونه برگزاری رفراندوم واقعی تا وقتی ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی است، تخیلی بیش نیست. دومین طرحی که مطرح شده انقلاب پرولتری است و اهمیت آن از این نظر است که مطرح کنندگان آن، نیروهای اصلی خیزش 96 هستند. در مورد معضل جوانان آنارشیست کمتر از یکسال پیش بحث شد که می خواهند به اهدافی دست پیدا کنند که از دیدگاه این قلم بدون تشکیلات ناممکن است (4). لازم به یادآوری است که جوانان ایران فقط به دلیل ناامیدی از تشکیلاتها، به آنارشیسم روی نیاورده اند بلکه رژیم جمهوری اسلامی است که همه این سالها با نابود کردن همه سازمانها و تشکیلاتهای سیاسی سکولار دموکرات، راه دیگری برای فعالیت سیاسی جوانان سکولار دموکرات در داخل کشور باقی نگذاشته، و باعث شده که امروز همانگونه که در سومین روز این خیزش بحث شد "همین آنارشیسم خود به آلترناتیوی برای تشکیلات مبدل شده است،" و در همان مقاله چهار روز پیش، این جنبش به کمون پاریس تشبیه شد (5). ما، همه، ستار بهشتی (6) را به یاد داریم که چگونه با او رفتار شد و هنوز نیز خانواده دغدارش در ایران در عذاب هستند و مادرش از اول همین خیزش 96 می خواست به صف تظاهرکنندگان به پیوندد ولی توسط نیروهای امنیتی به خانه بازگردانده شد (7). ستار بهشتی کسی بود نظیر همین جوانانی که امروز در خیابانها فریاد میزنند که نه تنها امکان فعالیت در تشکیلاتی سکولار دموکرات را رژیم جمهوری اسلامی از او گرفت بلکه نیروهای امنیتی ناجوانمردانه او را به قتل رساندند. یا آنگونه که قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی با سهیل عربی (8) که هنوز در زندان رژیم است و با خانواده اش، بخاطر اظهار عقیده سهیل، رفتار کرده و می کند.  این قلم از مخالفین آنارشیسم هستم و در چند سال اخیر در مخالفت با آنارشیسم (9)، بسیار نوشته ام اما رژیم راه دیگری برای همه جوانان ایران باقی نگذاشته وقتی اجازه نمی دهد سازمانهای سکولار دموکرات فعالیت قانونی داشته باشند. به هر حال اکنون این جنبشی است که به شکل آنارشیستی به راه افتاده و باید به پیروزی آن یاری رساند و امیدوار بود سرنوشت این جنبش نظیر کمون پاریس نشود که به خاک و خون کشیده شد. اگر لنین در وضعیت انقلابی (10) روسیه بعد از پیروزی در جنگ جهانی اول که به وضعیت کنونی ایران بعد از پیروزی در جنگ سوریه (11) شباهت داشت، توانست انقلاب اکتبر را به پیروزی رساند، به این دلیل بود که حزبی سازمانیافته با تشکیلاتی 20 ساله داشت وگرنه انقلابیون روسیه هم با شورشی کور (12)، به سرنوشت حمام خون کمون پاریس دچار می شدند. آیا دوستان آنارشیستی که امروز برای ایران برنامه پیروز کردن انقلاب پرولتری دارند چنین تشکیلاتی دارند؟ تا آنجا که این قلم می بینم ندارند. البته در تاریخ، زمانهایی نیز بوده که نظیر سقوط دولت سالوادور آلنده در شیلی از طریق جنبشی آنارشیستی، عملاً فاشیسم در آنکشور به قدرت رسید. این وضعیتی نیست که ما سکولار دموکراتهای ایران به دلخواه خود انتخاب کرده ایم که هنگام چنین خیزش بزرگ مردمی فاقد تشکیلاتی پرقدرت هستیم، اما اکنون که با این شرایط به این نقطه رسیده ایم راه عملی این است که نیروهای معتقد به جمهوری سکولار و دموکراتیک در ایران حکومت موقت تشکیل دهند و فوراً فعالیت همه نیروهای سیاسی ایران را از سلطنت طلبان تا سازمان مجاهدین خلق تا ملی مذهبی ها، جبهه ملی، کمونیستها، اصلاح طلبان و اصولگرایان، به شرط عدم دست بردن به اسلحه، آزاد اعلام کنند. خود اولین کسی هستم که اذعان می کنم تشکیل حکومت موقت توسط آنارشیستها که این جنبش را در عمل اداره می کنند کاری خواهد بود بسیار دشوار، چرا که تشکیلاتی قوی ندارند، اما به رغم این دشواری ها آرزو دارم که موفق شوند. در این مرحله دیگر راه دیگری وجود ندارد و سیر وقایع سریعتر از آن است که بتوان منتظر ماند و تعلل در برپایی حکومت موقت، می تواند به قیمت راه افتادن حمام خون در کشور تمام شود.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

چهاردهم دی ماه 1396
January 4, 2018

 

پانویس:

 

1. مرگ بر جمهوری اسلامی و نه هیچ فرد حقیقی، و گام بعدی
http://www.ghandchi.com/1847-next.htm

 

2. درد از نفس افتادن
http://www.ghandchi.com/1846-az-nafas-oftaadan.htm

 

3. پیام دکتر محمد ملکی به مناسبت قیام حق طلبانه ملت ایران

https://goo.gl/7ZWHLi

 

4. آینده ایران را تصمیم جوانان در مورد آنارشیسم رقم می زند
http://www.ghandchi.com/1352-javaanaan-iran.htm

 

5. درباره سوء ظن به رهبری جنبش سکولار و دموکراتیکی که وارد روز چهارم می شود
http://www.ghandchi.com/1837-rahbarie-jonbesh.htm

جنبشی که فرسنگها از مدعیان رهبری مردم در اپوزیسیون جلوتر است و هدفش تغییر رژیم است- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/1841-rahbarie-jonbesh.htm

 

6. ستار بهشتی

https://goo.gl/QFgxoa

 

7. رادیو فرهنگ: گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که قصد داشت کفن پوش به جمع معترضین بپیوندند با ممانعت ماموران امنیتی مواجه و به خانه بازگردانده شد
https://goo.gl/pmdU8T

 

8. سهیل عربی

https://goo.gl/xZnsvw

 

9. درباره آنارشیسم

https://goo.gl/yPJfa4

 

10. نتیجه وضعیت انقلابی همیشه یکسان نیست
http://www.ghandchi.com/1396-natijehe-vazeiate-enghelaabi.htm

 

11. نتیجه پیروزی ایران در جنگ سوریه
http://www.ghandchi.com/1815-iran-syria.htm

 

12. بحثی درباره شورش کور، انقلاب و رفرم
http://www.ghandchi.com/1406-shooresh-enghelab-reform.htm

 
مطالب مرتبط

درباره حزب سکولار دموکرات ایرانیان
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

درباره خیزش 96

https://goo.gl/N7TpZv 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH