Sam Ghandchiسام قندچي مدیر جدید برای صدای آمریکا اما به دلیلی غلط
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1312-voa-new-director.htm

New VOA Director, but for a Wrong Reason

http://www.ghandchi.com/1312-voa-new-director-english.htm

 

voa-voiceofamerica

شایعاتی در اینترنت پخش شده که صدای آمریکا در نظر دارد مدیر جدیدی را برای سرویس فارسی استخدام کند که جایگزین خانم ستاره درخشش شود. این نخستین بار نیست که صدای آمریکا مدیریت سرویس فارسی را تغییر می دهد. اما استخدام مدیر جدید برای دلیلی غلط بارها در صدای آمریکا رخ داده است. ستاره درخشش به دلیل استخدام هواداران اصلاح طلبان اسلامی مقصر خوانده شده است. بیشتر این اتهامات را نیز هواداران سازمان مجاهدین خلق مطرح کرده اند. آیا این اتهامات حقیقت دارد؟ بله درست هستند، اما اگر مدیر یا خبرنگاری از خط سیاسی، فلسفی یا مذهبی دیگری استخدام شده بود، تا وقتی که سانسور دیدگاه ها بجای ارائه همه خبر در سرویس فارسی صدای آمریکا مرسوم است، نتیجه همین خواهد بود که می بینیم، یعنی بی اعتمادی بینندگان، شنوندگان و خوانندگان این شبکه خبری.

 

مسأله بخش فارسی صدای آمریکا این است که از منشور  75 ساله خود پیروی نمی کند که بسیار هم ساده است -- یعنی ارائه خبر در تعادل و بیان همه داستان و اینکه در عین حال اطمینان حاصل کنیم که ارزش های دموکراتیک را اشاعه میدهیم. این کاری است که صدای آمریکا از همان آغاز تأسیس در زمان جنگ ضدفاشیستی در سال 1942 انجام می داد. صدای آمریکا ارائه نظرات نازی ها را با سانسور متوقف نمی کرد، و  خبرها و دیدگاه های همه طرفهای جنگ را ارائه می داد و همزمان ارزش های دموکراتیک را اشاعه می داد تا مردم خود قضاوت کنند. در حقیقت، درستکاری صدای آمریکا در ارائه همه داستان و دیدگاه های همه طرفهای جنگ، بجای سانسور، بخودی خود، به بهترین وجه تعهد این رسانه را به ارزش های دموکراتیک، در معرض قضاوت عموم قرار می داد.

 

حالا بخش فارسی صدای آمریکا همه نوع دیدگاه ها را سانسور می کند چرا که مدیریت، پختگی و دانش کافی نداشته است -- چه اصلاح طلبان اسلامی صدای آمریکا را می گرداندند یا پادشاهی خواهان یا جمهوریخواهان سکولار. هیچ اشکالی ندارد که هواداران اصلاح طلبان اسلامی یا مجاهدین یا پادشاهی خواهان یا ایرانیان جمهوریخواه سکولار، استخدام شوند. آنها که در مؤسسه ای خبری کار می کنند لازم نیست که سیب زمینی بی خاصیت باشند. صدای آمریکا مدیری لازم دارد که بتواند واقعاً ارائه همه داستان و پخش خبر حقیقی را رهبری کند و ارزش های دموکراتیک را اشاعه دهد و این کار از عهده مدیری بر نمی آید که از دیدگاه هایی که یکدیگر را به چالش می کشند وحشت داشته باشد؛ ببخشید اما واقعیت صحنه سیاسی ایران *اینگونه* است.

 

مدیری که سانسور را برای پوشاندن فقدان آگاهی خود از واقعیت سیاسی ایرانیان انتخاب کند گزینه درستی برای صدای آمریکا نیست حال چه هوادار اصلاح طلبان اسلامی باشد، یا مجاهدین، یا پادشاهی خواهان یا جمهوریخواهان سکولار. بهتر است کسی گزیده شود که به روشنی دیدگاه های خود را اعلام کند و همزمان قادر باشد دیدگاه های همه طرفهای موضوع خبر را ارائه و ارزش های دموکراتیک را اشاعه دهد.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

نوزدهم بهمن ماه 1395
February 7, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH