Sam Ghandchiسام قندچيآیا سکولار دموکراتهای ایران تغییر رژیم می خواهند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change.htm  
Do Iranian Secular Democrats Want Regime Change
http://www.ghandchi.com/1242-regime-change-english.htm

پی نوشت بیست و هشتم خرداد ماه 1398: چرا بحث آلترناتیو سکولار دموکرات مهم است؟

 

regime-change   

بحثی در مطبوعات بین المللی در جریان است که آیا کاندیداهای احتمالی وزیر امور خارجه در دولت جدید آمریکا از تغییر رژیم در ایران حمایت می کنند؟ انجام یا عدم انجام تغییر رژیم در ایران مربوط به ایرانیان است، وگرنه هر کشور خارجی که تغییر رژیم در ایران بخواهد، یا علیه ایران وارد جنگ خواهد شد یا که تلاش خواهد کرد در ایران کودتایی راه اندازد؛ و هر دو گزینه برای ایرانیانی که از ایرانی مستقل حمایت می کنند، مطلوب نیست. اما مطمئناً اگر ایرانیان برای تغییر رژیم در ایران تصمیم بگیرند، ما ترجیح خواهیم داد که سیاست خارجی نه تنها آمریکا بلکه همه کشورهای دیگر از تغییر رژیم در ایران حمایت کند. پیش از جنبش سبز سال 1388،  در محافل سیاسی ایران بحثهای مبسوطی در مورد تغییر رژیم، انجام شد (1).

 

در شرایط حاضر، نگارنده این سطور بعنوان یک فرد ایرانی سکولار دموکرات، حق دادن رأی به آلترناتیو سکولار دموکرات را در هیچیک از انتخاباتهای ایران ندارم. اینجانب از مبارزه مسلحانه برای سرنگونی رژیم حمایت نمی کنم؛ اما مطمئناً نمی توانم ضد تغییر رژیم باشم چرا که این تنها گزینه ای است که رژیم در ایران برای امثال من باقی گذاشته است تا حق رأی برای آلترناتیو سیاسی مورد نظرم داشته باشم. واقعاً نمی توانم بفهمم که چگونه کسی می تواند سکولار دموکرات باشد و با تغییر رژیم در ایران مخالف باشد؛ البته می دانم برخی از سکولار دموکراتها از تغییر رژیم حمایت نمی کنند به این دلیل که هراس دارند برخی نیروهایی که آنها دوست ندارند در ایران به قدرت برسند (2). شخصاٌ از 37 سال صبر کردن که حقم برای رأی دادن به حزبی سکولار دموکرات و خشونت پرهیز توسط رژیم به رسمیت شناخته شود، خسته شده ام و ترجیح می دهم که پس از چهار دهه، تغییر رژیم بر این انکار حق مسالمت آمیزم برای رأی به حزبی سکولار دموکرات، پایان دهد (3).

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
IRANSCOPE  
http://www.ghandchi.com  
بیست ونهم آبان ماه 1395
November 19, 2016

پانویس:

1. بحثهایی در مورد تغییر رژیم در ایران

http://goo.gl/dRB23B

 

2. چگونه اصلاح طلبی اسلامی آلترناتیو روشنفکران شد
http://www.ghandchi.com/1240-eslaahtalabi-roshanfekraan.htm

 

3. حزب سکولار دموکرات ایرانیان و پلاتفرمی آینده نگر
http://www.ghandchi.com/1227-isdparty.htm 
 

 

مطلب مرتبط

تغییر رژیم در ایران و ژنرال های رسانه ای
http://www.ghandchi.com/1264-regime-change.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH