Sam Ghandchiسام قندچي تجزیه طلبی جمهوری اسلامی را تقویت می کند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1211-separatism-and-iri.htm   

Separatism Strengthens IRI

http://www.ghandchi.com/1211-separatism-and-iri-english.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh

 

پس از تجاوز عراق به ایران در 31 شهریورماه 1359، بسیاری از قدرتهای غربی، اسرائیل و دولتهای عربی تصور می کردند که جنگ، جمهوری اسلامی ایران را تضعیف می کند و از حمله صدام حسین برای دستیابی به کنترل متقابل جمهوری اسلامی، حمایت کردند. درست است که اپوزیسیون ایرانی اساساً خواستار پایان دادن به اسلامگرایی و دستیابی به دموکراسی سکولار بود با اینحال در آغاز جنگ، برخی حتی در درون اپوزیسیون امیدوار بودند که جنگ به آرمانهای آنها کمک کند. اما در واقعیت جنگ عراق و ایران، تنها به تقویت رژیم اسلامی در ایران یاری رساند و آیت الله خمینی جنگ را نعمتی برای جمهوری اسلامی خواند.

 

امروز وضعیت مشابهی در ارتباط با جنبشهای تجزیه طلبانه در استانهای مرزی ایران به وجود آمده است. برخی جناحهای دولتهای غربی، اسرائیل و دولتهای عربی، جدایی طلبی را بمثابه راهی برای تضعیف و کنترل جمهوری اسلامی ایران، تلقی می کنند. برخی در داخل اپوزیسیون هم با این تحلیل گمراه کننده هم نظرند. مطمئناً جمهوری اسلامی خود علت ریشه ای اینگونه جنبشهای تجزیه طلبانه است (1)، اما نتیجه همه اینها نظیر جنگ عراق و ایران خواهد شد، یعنی قدرت نظامی جمهوری اسلامی با ادامه اینگونه تحرکات، تقویت خواهد شد.

 

اپوزیسیون ایران از جنبشهای تجزیه طلبانه بهره ای نخواهد برد واین تحولات در خدمت ایده آلهای سکولار و دموکراتیک ما نیست، همانگونه که جنگ عراق و ایران به ما لطمه زد بجای آنکه موقعیت ما را در مبارزه برای سکولاریسم و دموکراسی در ایران، تقویت کند. بهترین کمکی که دولتهای طرفدار دموکراسی و مردم آزادیخواه جهان می توانند به اپوزیسیون ایران برسانند حمایت از راه حل سکولار دموکراتیک برای کل ایران است، نه آنکه به تلاشهایی که برای تکه تکه کردن ایران می شود، یاری رسانند.

 

ایرانیان خاطرات بدی از دوران هایی دارند که بخشهایی از کشور توسط امپراتوری روسیه حدود 200 سال پیش در قراردادهای گلستان و ترکمانچای از ایران جدا شد، یا تجربه گروه هایی که با هدایت استالین حدود 70 سال پیش که می خواستند آذربایجان و کردستان ایران را جدا کنند. جنبشهای تجزیه طلبانه راهی "میان بٌر" برای دستیابی به آزادی در ایران نیستند و تنها می توانند جمهوری اسلامی ایران را تقویت کنند.
 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
چهاردهم شهریور ماه 1395
September 4, 2016


پانویس:

1. دلیل رشد ناگهانی تجزیه طلبی چیست
http://www.ghandchi.com/1209-roshde-tajzieh-talabi.htm   

 

 

 

 

 

 

 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH