Sam Ghandchiسام قندچي نگاهی به نشریه آینده نگر اتاق بازرگانی تهران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1198-ayandehnegar-otaaghe-tehran.htm

ماهنامه آینده نگر
http://otaghiranonline.ir/source/17/0

http://otaghiranonline.ir

پی نوشت 22 مرداد ماه 1399: یادداشت زیر را 4 سال پیش در همین ماه مرداد نوشتم. مطالب شماره ی 98 این ماهنامه ی اقتصادی که در همین مردادماه 1399 منتشر شده، بویژه با در نظر گرفتن افزایش سریع قیمت دلار در ایران در این ماه، خواندنی است.

 

tccim

 

امروز تصادفاً در اینترنت نشریه ای را دیدم با نام آینده نگر که بنظر می رسد سالهاست اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران منتشر می کند (1). شخصاً با هیچیک از نویسندگان این ماهنامه آشنایی ندارم و حتی از وجود این نشریه کاملاً بی اطلاع بودم و برای نخستین بار بود که آن را می دیدم. اما با نگاهی به مطالب شماره های مختلف این مجله بنظر می رسد موضوعات جالبی را مورد توجه قرار داده اند. امیدوارم فورومهای اینترنتی مطالبی اینچنین را مورد بحث قرار دهند جدا از آنکه با مواضع هیئت تحریریه و نویسندگان نشریه موافق باشند یا نه. بحث اینگونه پژوهشها می تواند به درک بهتری از واقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران امروز یاری رساند. صرفنظر از اینکه چه رژیمی در ایران بر سر کار باشد موضوع جایگاه ایران در دنیای اقتصاد گلوبال برای هر ایرانی با هر دیدگاه فکری و سیاسی، حائز اهمیت است و اینگونه کوششهای پژوهشی به رشد جامعه یاری می رساند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com
پانزدهم مرداد ماه 1395
August 5, 2016

 

1. نشریه آینده نگر اطاق بازرگانی تهران

http://www.tccim.ir/TCCIMPapers.aspx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH