Sam Ghandchiسام قندچي پلاتفرم حزب آینده نگر الزام آور نیست
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1173-platform-not-binding.htm

 

platform-not-binding

 

به رغم همه نقدهایی که از مارکسیسم در جنبش سیاسی ایران شده است هنوز درکی که از احزاب مدرن در میان موافقان و مخالفان حزب وجود دارد درکی لنینی است. پلاتفرم حزب یکی از موضوعات کلیدی است. اولین تجربه ی مارکسیستها در مانیفست حزب کمونیست و بعد هم برنامه ی ارفورت حزب سوسیال دموکرات آلمان بود. اما آنچه بیش از همه در تاریخ مارکسیسم بحث شده نقد مارکس از برنامه ی گوتا است که مورد استناد لنین بود. مارکس در نقد برنامه ی گوتا با لیبرالیسم کاملاً خط کشی کرده و موضوع دیکتاتوری پرولتاریا را مطرح می کند که مبنای استبداد در کمونیسم برای یک قرن شد.

 

البته درک مارکسیستها از پلاتفرم حزبی همیشه یکسان نبوده است. مثلاً همین موضوع دیکتاتوری پرولتاریا بین لنین و کائوتسکی کشمکش بزرگی را رقم زد. یا اینکه تعهد الزام آور به مفاد پلاتفرم حزبی مدتها پیش از آن در کتاب «یک گام به پیش دو گام به پس» لنین مطرح شد که به سانترالیسم دموکراتیک مشهور شده و تقریباً همه احزاب کمونیست به آن معتقد بوده اند.

 

از سوی دیگر درک از تعهد به پلاتفرم حزبی برای بسیاری از احزاب غیرکمونیست در عصر مدرن معنایش متفاوت بوده است. مثلاً در آمریکا پلاتفرم حزبی هم در حزب دموکرات و هم در حزب جمهوریخواه الزام آور نیست، به این معنی که به اصطلاح روح این سند مورد پذیرش اعضا و رهبران می باشد اما تک تک مفاد آن الزام آور نیستند. اگر ماده ای را بخواهند برای مقامات معینی از حزب در زمان معینی الزام آور کنند در اجلاس سالانه ی حزب تصویب می کنند که مثلاً اگر نماینده ای از حزب در آراء خود در کنگره آمریکا از آن ماده معین تخطی کند، قادر نخواهد بود از منابع مالی حزب استفاده کند یا در اجلاس سالانه ی حزب مقامی احراز کند.

 

چنین موضع الزام آور نبودن پلاتفرم حزبی را که در دموکراسی حزبی بسیار حائز اهمیت است باید در این زمان که تأسیس حزب مورد توجه فعالان سیاسی ایران قرار دارد، تأکید کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
سوم خرداد ماه 1395
May 24, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH