Sam Ghandchiسام قندچيتعهد مسلمانان به پایان دادن اسلامگرایی افراطی در ترکیه و ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism.htm

Muslims' commitment to End Islamist Extremism in Turkey and Iran
http://www.ghandchi.com/1058-end-islamist-extremism-english.htm

قرنها از زمانی که مسیحیان متعهد شدند به مسیحیت افراطی، چه هدایت شده توسط پاپ در واتیکان چه کالوین در ژنو پایان دهند، گذشته است. این جدایی مذهب و دولت، و بعدها سکولاریسم در غرب توسط خود مسیحیان برقرار شد.

صد سال پیش دنیای اسلام به دوران سکولاریسم وارد شد بدون آنکه مسلمانان به چنین نتیجه ای رسیده باشند. در چهار دهه گذشته تجدید حیات خون آلود اسلامگرایی
افراطی، مسلمانان را خود به نتیجه مشابهی رسانده است (1). موج عظیم مهاجران از خاورمیانه رأی مسلمانان به گزینه سکولار با پای خود است.

در کشورهای ترکیه و ایران، لازم است دولتهای موقت از کسانی تشکیل شود که به روشنی اسلامگرایی افراطی را رد کنند. هم روحانیت سنی و هم روحانیت شیعه حامی اسلامگرایی افراطی نباید بخشی از چنین دولتهای گذار باشند.

اتحاد گلوبال علیه داعش می بایست به روشنی هیچ سازشی با هر شکل اسلامگرایی افراطی و از جمله نسخه شیعه آن در همه کشورهای خاورمیانه، انجام ندهد. جایگزینی یک نوع اسلامگرایی افراطی با نوعی دیگر در چهل سال گذشته نشان داده که نتیحه اش شکستی کامل برای بشریت است.

به امید
جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ
http://iranscope.blogspot.com   
http://www.iranscope.com   
http://www.ghandchi.com   
پانزدهم آذر ماه 1394
December 6, 2015

پانویس:

1. چرا اسلامگرائی میکشد؟
http://www.ghandchi.com/880-why-islamism-kills.htm 

مطالب مرتبط

سن برناردینو بیان جنگی ایدئولوژیک است
http://iranscope.blogspot.com/2015/12/blog-post_4.html

از نیویورک تا پاریس، پانزده سال ترور
http://www.ghandchi.com/1043-ny-to-paris.htm   

چند کلمه در مورد سکولاريسم امروز
http://isdmovement.com/2015/0315/030215/030215-Sam-Ghandchi-On-todays-secularism.htm

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com   

 

SEARCH