ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر

Wealth and Justice in Futureثروت و عدالت در آينده

Futurist Visions

ذکر نام افراد با اجازه خودشان نبوده و صرفاً تصمیم ناشر است

Names not cited by permission,  just publisher's decision

http://www.ghandchi.com

Daniel Bell

دانیل بل

Ossip K. Flechtheim

Intro

اسیپ فلختایم

Bertrand de Jouvenel

Intro

برتراند دوژوونل

Alvin Toffler

آلوین تافلر

Iran's Futurist Party

حزب آینده نگر ایران

Ray Kurzweil

ری کرزوایل

 

Sam Ghandchi

سام قندچی

K. Eric Drexler

اریک درکسلر

 

FM Esfandiary

فریدون اسفندیاری

 

Hossein Javadi

حسین جوادی

 

Marvin Minsky

ماروین مینسکی

James Albus

جیمز البس

Wassily Leontiev

واسیلی لیونتیف

Lifeboat Foundation

بنیاد لایف بوت

Edward Cornish

ادوارد کورنیش

Ahmad Taghvaei

احمد تقوایی

Nader Uskowi

نادر اسکویی

Willis Harman

ویلیس هارمن

Tsvi Bisk

تزوی بیسک

Michael Marien

مایکل مرین

Samuel P. Huntington

ساموئل هانتیگتون

Hadi Zamani

هادی زمانی

John Galbraith

گالبریت

Peter Drucker

پیتر دراکر

Shahindokht Kharazmi

شهیندخت خورزمی

WFS

انجمن جهان آینده

Vahid Think Tank

اندیشکده وحید

Futuribles

فوچریبل

Joseph Coates

ژوزف کوتز

SciTech

تکنولوژی

Foresight

فورسایت

Iranian Sites

سایت های ایرانی

Intl Sites

سایت های بین المللی

Mohammad Amini

محمد امینی

Space

فضا

Humnaity+

انجمن جهانی ترانس-هومانیسم

بنیاد آینده نگری ایران

Books

کتاب

IFTF

انستیتو برای آینده

WFSF

فدراسیون جهانی مطالعات آینده نگری

Futurism

فیوچریسم

Bashgah Andishe

باشگاه اندیشه

IONS

آیونز

Tehran Chamber of Commerce Industries Mines and Agriculture

 

نشریه آینده نگر اتاق بازرگانی تهران

SRI

انستیتو تحقیقات استنفورد

 

Buckminster Fuller
باک مینستر فولر

 

Jack Li
جک لی

Dr. Nayereh Ansari

دکتر نیره انصاری

John W. Gardner

جان گاردنر

Democracia Participativa

دموکراسیا پارتیسیپاتیوا

John Naisbitt
جان نیزبیت

Isaac Asimov
آیزاک آسیموف

Jules Verne
ژول ورن

Arthur C. Clarke
آرتور کلارک

Ayandehnegar Blog

وبلاگ آینده نگر

Heshmat Tabarzadi

حشمت طبرزدی

*

Ali Sajjadi

علی سجادی

Dr. Esmail Nooriala
دکتر اسماعیل نوری علا

*

Hassan Etemadi

حسن اعتمادی

 

 

 

 

Manouchehr Yazdian

منوچهر یزدیان

 

 

Iranian Secular Democratic Party

حزب سکولار دموکرات ایرانیان

*

 

Iranian Secular Democracy Movement

جنبش سکولار دموکراسی ایران

 

Iranian Declaration for Full Separation of State and Religion

بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

*

 

Convention of Iranian Secular Democrats

کنگره سکولار دموکراتها

Jetpress

جت پرس

Iranglobal

ایران گلوبال

 

Keianosh Tavakkoly

کیانوش توکلی

 

Iranscope On Facebook

ایرانسکوپ در فیسبوک

 

Iranscope Blog

وبلاگ ایرانسکوپ

 

Faradid Blog

بلاگ فرادید

 

Futurity

فیوچریتی

 

سایت آینده نگر ایرانسکوپ

Iranscope Futurist Site

 

Beyond War

فراسوی جنگ

 

ghandchi dotcom futurist site

سایت آینده نگر قندچی دات کام

 

Iranscope English Articles

مطالبی از ایرانسکوپ به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

Iranscopeايرانسکوپ

 

 

کتابهای سام قندچی

 

Sam Ghandchi's Basic Writingsنوشته هاي سام قندچي

 

Iranscope is not just a gateway to the Internet, and it is more like a telescope or a microscope focused on Futurist Iran, pursuing a broad range of topics as elaborated About Iranscope.

 

ایرانسکوپ تنها دروازه ای به اینترنت نیست، و بیشتر مثل تلسکوپ یا میکروسکوپی است که با تمرکز بر ایران آینده نگر، موضوعاتی را که در متن درباره ایرانسکوپ آمده، دنبال میکند.

 

 

Search

 


تریبون زمانه

 

دعوت به مطالعه و امضای بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب در ایران

 آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات

Futurists and the Left: Differences and Agreements

 


social gathering of six bonobos at San Diego Zoo, 2006.

 

 

مجموعه مقالات

حزب سکولار دموکرات ایرانیان - آینده نگر