ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر

Wealth and Justice in Futureثروت و عدالت در آينده

Futurist Visions

 

Daniel Bell

دانیل بل

 

 

Ossip K. Flechtheim

Intro

اسیپ فلختایم

 

Bertrand de Jouvenel

Intro

برتراند دیژوونل

 

Alvin Toffler

آلوین تافلر

 

 

Iran's Futurist Party

حزب آینده نگر ایران

 

 

Ray Kurzweil

ری کرزوایل

 

Sam Ghandchi

سام قندچی

 

K. Eric Drexler

اریک درکسلر

 

FM Esfandiary

فریدون اسفندیاری

 

Hossein Javadi

حسین جوادی

 

Marvin Minsky

ماروین مینسکی

 

James Albus

جیمز البس

 

Wassily Leontiev

واسیلی لیونتیف

 

Lifeboat Foundation

بنیاد لایف بوت

 

Edward Cornish

ادوارد کورنیش

 

Ahmad Taghvaei

احمد تقوایی

 

Nader Uskowi

نادر اسکویی

 

Willis Harman

ویلیس هارمن

 

Tsvi Bisk

تزوی بیسک

 

Michael Marien

مایکل مرین

 

Samuel P. Huntington

ساموئل هانتیگتون

 

Hadi Zamani

هادی زمانی

 

John Galbraith

گالبریت

 

Peter Drucker

پیتر دراکر

 

Shahindokht Kharazmi

شهیندخت خورزمی

 

WFS

انجمن جهان آینده

 

Vahid Think Tank

اندیشکده وحید

 

Futuribles

فوچریبل

 

Joseph Coates

ژوزف کوتز

 

SciTech

تکنولوژی

 

Foresight

فورسایت

 

Iranian Sites

سایت های ایرانی

 

Intl Sites

سایت های بین المللی

 

Mohammad Amini

محمد امینی

 

Space

فضا

 

WTA

انجمن جهانی ترانس-هومانیسم

 

Ayandeh.com

بنیاد آینده نگری ایران

 

 

Books

کتاب

 

 

IFTF

انستیتو برای آینده

 

 

WFSF

فدراسیون جهانی مطالعات آینده نگری

 

Jetpress

جت پرس

 

 

Bashgah Andishe

باشگاه_اندیشه

 

 

IONS

ایونز

 

 

نشریه آینده نگر اتاق بازرگانی

 

 

SRI

انستیتو تحقیقات استنفورد

 

 

Heshmat Tabarzadi

حشمت طبرزدی

*

 

Buckminster Fuller
باک مینستر فولر

Buckminster Fuller2

 

 

Jack Li
جک لی

 

 

Ali Sajjadi

علی سجادی

 

 

Beyond War

فراسوی جنگ

 

 

John Naisbitt
جان نیزبیت
 

 

Isaac Asimov
آیزاک آسیموف

 

 

Jules Verne
ژولز ورن
 

 

Arthur C. Clarke
آرتور کلارک

 

 

وبلاگ آینده نگر

Ayandehnegar Blog

 

John W. Gardner

جان گاردنر


 

 

Dr. Esmail Nooriala
دکتر اسماعیل نوری علا

 

 

 

حزب سکولار دموکرات ایرانیان

Iranian Secular Democratic Party
 

 

IranscopeSciTech

 

 

وبلاگ ایرانسکوپ

Iranscope Blog

 

Iranscopeايرانسکوپ

 

 

Sam Ghandchi's Basic Writingsنوشته هاي سام قندچي

 

Iranscope is not just a gateway to the Internet, and it is more like a telescope or a microscope focused on Futurist Iran, pursuing a broad range of topics as elaborated About Iranscope.

 

ایرانسکوپ تنها دروازه ای به اینترنت نیست، و بیشتر مثل تلسکوپ یا میکروسکوپی است که با تمرکز بر ایران آینده نگر، موضوعاتی را که در متن درباره ایرانسکوپ آمده، دنبال میکند.

 

 

Search