همه زندانيان سياسي را آزاد کنيد

Free All Political Prisoners

حقوق بشر

 

 

جنبش دانشجوئي در ايران Students Movement in Iran

 

  ياداشت هاي زندان

 

بنياد مهر

 

MEHR.ORG-Sept1

 

کمیته پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر

 

گزارشگران بدون مرزReporters Sans Frontiers

 

کميته دفاع از حقوق بشر در ايران - سوئد

 

ديدبان حقوق بشرHuman Rights Watch

 

دکتران بدون مرز Doctors Without Borders

 

کميته بين المللي صليب سرخ International Committee of the Red Cross

 

سازمان عفو بين المللAmnesty International

 

ايرانسکوپ  Iranscope