اطلاعيه سام قندچي در تکذيب خبر روزنامه ايران:

 

خبر زير که ديروز در روزنامه ايران چاپ تهران آمده است را تکذيب ميکنم. من نه در چنين

جلسه اي بوده ام و نه از وجود چنين جلسه اي اطلاعي دارم و نه هيچگاه چنين اظهاراتي را بيان کرده ام.

من هيچگاه با روزنامه ايران هم در تماس نبوده ام و نميدانم که چه منبعي به خبرنگار اين روزنامه

گفته است که من در چنين جلسه اي حضور داشته ام و يا اينکه چنين اظهاراتي را کرده ام.

نظرات و فعاليت هاي من درمورد موضوعات گوناگون سياسي و نظري در آرشيو سايت من موجود

و قابل دسترسي مستقيم براي علاقمندان است:

 

http://www.ghandchi.com

 

سام قندچي،

ناشر و سردبير ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

7 تير 1386

28 ژوئن 2007

 

رونوشت: ارسال شده به روزنامه ايران

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

روزنامه ايران، چاپ تهران، مورخ چهارشنبه 6 تير 1386 برابر Wed June 27, 2007

http://www.iran-newspaper.com/1386/860406/html/internal.htm#InternalCol2

رضا پهلوى: دوباره براندازى شديم

خبر ديگر اين كه رضا پهلوى در يك جلسه در كالج ويليامز در آمريكا كه چند تن از مشاوران رايس هم در آن حضور داشتند سعى كرده همه را تخريب كند و براى جذب منابع مالى بيشتر فقط خود را نزد كاخ سفيدى ها عزيز جلوه دهد.
سام قندچى سردبير نشريه ايرانسكوپ چاپ واشنگتن كه در نشست حضور داشته، گفته: رضا پهلوى تأكيد مى كند فقط سلطنت است كه طرفدار جهان آزاد بوده و مى تواند طرف مذاكره قابل اتكا براى آمريكا و غرب باشد و همه نيروهاى سياسى مترقى ايران از نيروهاى راديكال تا چپى و اصلاح طلب و... روحيه ضد آمريكايى دارند. اين ها از نان آمريكا تغذيه مى كنند، اما شعارهاى ضد آمريكايى مى دهند، آمريكا هم كه مى آيند مى شوند مديحه سراى سران كاخ رياست جمهورى ولى هيچ كدام قابل اتكا براى براندازى رژيم ايران نيستند.
سردبير نشريه ايرانسكوپ چاپ واشنگتن افزوده: رضا پهلوى در ادامه جلسه از برخى سياست هاى آمريكايى ها هم انتقاد كرده و گفته: در سال هاى گذشته با اين سياست ها صفوف نيمه آشفته اپوزيسيون آشفته تر شد، به طورى كه مى گويند ما دوباره براندازى شديم!