صفحه ی قدیمی حزب آینده نگر در سایت سام قندچی

Old Futurist Party Page at Sam Ghandchi's site

سام قندچی: من دیگر صاحب دامنه ی اینترنتی «ایرانسکوپ-دات-کام» نیستم

Sam Ghandchi: I do not own 'iranscope-dot-com' domain anymore


L1       L2

 

حزب آینده نگر

Futurist Party

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 آینده نگری و سینگولاریته

Futurism & Singularity

ضمیمه ی 2020

پلاتفرم حزب آینده نگر

Supplement 2020

of Futurist Party Platform

 

 

 

 


حزب سکولار دموکرات ایرانیان

خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان

آلترناتیو سکولار دموکرات

توییتر حزب سکولار دموکرات ایرانیان

حزب سکولار دموکرات و  آینده نگری

ما و آينده نگری

 

 

 

ویزیون یا دیدگاه های آینده نگر

Vision

Futurist Visions

 

 

 

 

متون برگزیده

Featured Topics

http://featured.ghandchi.com

آینده نگر

Futurist

سکولاریسم چیست؟

What is Secularism?

جستجوی موضوعی

 

 

 

 

جمهوریخواهانِ سکولاردموکرات به اشکالِ گوناگون سمتگیریِ آینده نگر دارند، اما در یک حزب آینده نگر با فراکسیونهای مختلف جمع نشده اند، که امید است با تبادل نظر درباره پلاتفرم حزبی و فعالیتهای مشترک ممکن شود.      

 

جستجو

 

حزب آینده نگر و تشکیلات

سایتهای مرتبط با ایران

http://news.ghandchi.com

 

 

 

Iran's Secular Democratic Republicans hold Futurist Visions in different ways, but have not come together in one Futurist Party with different factions, which is hoped to take shape with discussion of Party Platform and joint activities.

 

Search

 

 


 

 

آینده نگر: نوروز بشریت در قرن بیست و یکم

واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر

Futurist: Humanity's Nowruz in 21st Century

New Variant to Meet Human Needs

 

 

گردویی زیر میکروسکوپ: علم، مذهب، فلسفه و تغییر

A Walnut under the Microscope: Science, Religion, Philosophy and Change

 

رساله های فلسفی

Philosophical Papers

 

 

 

بورد آینده نگری لایف بوت

Lifeboat Foundation Futurist Advisory

Lifeboat Blog

گفتگویی درباره آینده نگری

ایرانسکوپ

Iranscope

 

 

بیانیهء جدایی کامل حکومت و مذهب

 

 

نوری علا: پيامبران سيارهء جديد ميمون ها

قانون اساسی ایران آینده

Iran's Future Constitution

 

 

پلاتفرم برای حزبی آینده نگر

ضمیمه ی 2020 پلاتفرم حزب آینده نگر

درباره حزبی آینده نگر

فیسبوک برای حزب آینده نگر

آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات

 

A Futurist Party Platform

Supplement 2020 of Futurist Party Platform

About a Futurist Party

Facebook for Futurist Party

Futurists & the Left: Differences & Agreements

 

 

futurist-party

 

 

قندچی دات کام

ghandchi.com (English)

متون برگزیده

Featured Topics

 

 

پورتالِ نیوز

News Portal

خبرهمزمان

RealtimeNews

 

 

 

 

Iran's Futurist Republic

جمهوری آینده نگر

 

 

ضمیمه ی 2020 پلاتفرم حزب آینده نگر

Supplement 2020 of Futurist Party Platform

جهان بینی علمی و معنای زندگی- ویرایش دوم

Scientific Worldview and Meaning of Life- Second Edition

مونادها، انسان نماها، سوپرانسان و آینده

Monads, Humanoids, Superhuman and the Future

سکولاریسم: مشکل اصلی دینداران پیشین خرافات نیست

Secularism: Main Problem of Former Religious People is not Superstition

حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد، ویرایش دوم

Futurist Party Aims for What Marx Deferred to Distant Future, Second Edition

ترقی خواهی در عصر کنونی-جزوه ی دوم

Progressiveness in the Present Epoch-Second Booklet

یک دیدگاه آینده نگر

A Futurist Vision

 

 

 

 

 

iranscopenews-realtime-persian          posting-on-iranscopeiranscopenews-realtime-english

 

@iranscope

 

 

خبرهمزمان رسانه ها

RealtimeNews from the Media

 

 

پورتالِ نیوز ایرانسکوپ

Iranscope News Portal

 

 

 

حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

Iran's Secular Democratic and Futurist Republican Party

http://featured.ghandchi.com