اطلاعیه سام قندچی در تکذیب خبر کیهان آقای شریعتمداری

http://www.ghandchi.com/TakzibeKayhanShariatmadari.htm

 

آقای شریعتمداری در کیهان تهران، در حملهء خود به من، مقالات مرا تحت عنوان های غیر اسلامی کردن یعنی نافرمانی مدنی (1) و توهماتی دربارهء اپوزیسیون خارج از کشور (2) ذکر کرده اند و به مقاله دیگری از این قلم نیز تحت عنوان خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل (3)، تلویحاً اشاره نموده اند. لازم به تذکر است که در همه این سال ها هیچگاه برای نوشته هایم کپی رایت (4) یعنی محدود کردن تجدید چاپ نگذاشته ام و، در نتیجه، هر کسی که بخواهد نوشته هایم را بدون تغییر چاپ کند نیازی به اجازهء من ندارد. اکنون نیز اگر وزارت امور خارجه اسرائیل، یا حتی کیهان آقای شریعتمداری، تصمیم به تجدید چاپ نوشته های من بگیرند، این امر به هیچوجه به معنی ارتباطی با من نیست. در واقع، بسیاری اوقات من از چاپ نوشته هایم در مجلات مختلف سال ها پس از انتشار آنها مطلع شده ام و بسیاری از اوقات هم اصلاً خبر نمی شوم که کجا منتشر شده اند. انتشار هر نقدی هم از نوشتارهایم مسأله ای نیست چه مدعی نیستم نظر آخر را درباره هیچ چیز داشته باشم. البته وقتی نظراتم، در نقدی، تحریف شود، فقط میتوانم امیدوار باشم که خوانندگان به اصل نوشته هایم مراجعه کنند و خود قضاوت نمایند.

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com

13  شهریور 1387

Sept 4, 2008

 

پانویس ها:

 

1. http://www.ghandchi.com/534-OppositionAbroad.htm

 

2. http://www.ghandchi.com/370-disobedience.htm

 

3. http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWar.htm

 

متن انگلیسی

http://www.ghandchi.com/465-IRI-IsraelWarEng.htm

 

4. Copy Right