Sam Ghandchiسام قندچيآقای اوباما، آیا زمان قدردانی از ری کورزویل فرا نرسیده است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/931-kurzweil-obama.htm

 

Mr. Obama, Isn't it Time to Honor Ray Kurzweil

http://www.ghandchi.com/931-kurzweil-obama-english.htm

 

پرزیدنت اوباما عزیز،

 

آیا وقت آن نرسیده که از ری کورزویل برای پارادیم سینگولاریته تکنولوژیک قدردانی شود؟ با ری یکسالی است که تماسی نداشته ام و نمی دانم اگر برنامه ای در دولت آمریکا برای سپاسگزاری از خدمات بزرگ او در دست باشد، خدماتی که به درک ما از جهان و خودمان، از طریق نشان دادن مجاورت سینگولاریته ای در سفر طولانی بشریت در نزدیکی سال 2045، به انجام رسانده است (1).

 

آنچه ری نشان داده، نه تنها بر استراتژی مؤسسات جهانی نظیر سازمان ملل اثر می گذارد بلکه برنامه های هر کشور، خانواده و فرد را دگرگون می کند. بسیاری از کشورهای دیگر نظیر روسیه از هم اکنون همایش هایی را بر حول سینگولاریته 2045 در سطح ملی آغاز کرده اند، و مایه شگفتی است در آمریکایی که خود کورزویل زندگی و کار می کند و بیشترین خدمات را نظیر تأسیس دانشگاه سینگولاریته در کالیفرنیا انجام داده است، دستاوردهای بزرگ او در عرصه سینگولاریته که بر همه جوانب زندگی ما اثر داشته، هنوز ارج گذاری نشده است (2).

 

مایه تأسف است که ما بطور فعال از ویزیون ری کورزویل برای برنامه ریزی رهبری علم و تکنولوژی در قرن بیست و یکم، بهره وری نمی کنیم. سینگولاریته تنها پارادیمی جدید در مورد آینده علم نیست؛ بلکه آموزش و پرورش، بهداشت، سیستمهای دفاعی و مالی می توانند به شکل بهتری با استفاده از دیدگاه سینگولاریته، ساخته شوند (3).

 

ری کورزویل سرمایه بزرگ بشریت در عصر ماست، همانگونه که آلبرت اینشتین دارایی بزرگ بشریت در نیمه قرن بیستم بود. تواضع ری نباید دلیلی باشد که تأثیر عظیم ویزیون، علم و اختراعات او را بر دنیای حاضر، مشاهده نکنیم (4).

 

 با آرزوی بهترین ها،


سام قندچی، ناشر و سردبير
ایرانسکوپ

http://iranscope.blogspot.com
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
شانزدهم خرداد ماه 1394
June 6, 2015
 

 

پانویس:

 

1. Ray Kurzweil: Singularity is Near
http://www.singularity.com

 

2. مباحث سينگولاريته با کامنت های کورزويل
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil.htm

 

3. نقطه انفصالی: پاراديم جديد آينده نگری
http://www.ghandchi.com/716-singularity-paradigm.htm

 

4. Ray Kurzweil biography
http://www.kurzweilai.net/ray-kurzweil-biography 

 

 


 

Web ghandchi.com