Sam Ghandchiسام قندچيسفرم به ایران
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/826-my-trip-to-iran.htm

 

My Trip to Iran

http://www.ghandchi.com/826-my-trip-to-iran-english.htm

 

در اسفند ماه سال گذشته سفری به ایران داشتم و پیش از نوروز به آمریکا بازگشتم. پیش از این، آخرین باری که دیداری از ایران داشتم شانزده سال پیش در تیرماه سال 1377 یعنی کمتر از یکسال پس از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی بود و درباره سفرم در اینترنت در آنزمان نوشتم. اين بار نیز سفرم کمتر از یکسال پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی بود.

 

سفرم به ایران شخصی و خانوادگی بود. با هیچ روزنامه نگار یا فعال سیاسی حرف نزدم. اما تنها از صحبت با مردم عادی، می توانم درباره ایران بگویم که احساسی نظیر سال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی نبود، چیزی که برداشت فعالین سیاسی در خارج در مورد ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی است.

 

جزئیات ملاحظاتم را در مقاله ای به فارسی در اردیبهشت ماه به رشته تحریر در آوردم و هیچ چیز دیگری نمی توانم به آن اضافه کنم (1). هنگامیکه به تهران رفتم، پیش دهنیتم این بود که تحول رویدادها نظیر نخستین سال ریاست جمهوری خاتمی است اما ملاحظاتم، با ناباوری خود، همانگونه که در آن مقاله اشاره کرده ام، چیز دیگری نشان میداد.

 

با گذشت زمان بویژه در چند هفته اخیر، بنظر می رسد لازم است آنهایی که در خارج زندگی می کنند فکر خود را در مورد رویدادهای ایران مورد تجدید نظر قرار دهند.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران


سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
هفتم آبان ماه 1393
October 29, 2014
 

پانویس:

 

1. ايران در آستانه سالگرد روحانی
http://www.ghandchi.com/803-rouhani-anniversary.htm
 
 

متون برگزیده:

http://featured.ghandchi.com

 

 

Web ghandchi.com