Free Discussion on Facebook of Iran's Futurist Party

 

Sam Ghandchiسام قندچيبحث آزاد در فیس بوک حزب آینده نگر ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/814-futurist-party.htm
 

 

بحث آزاد برای همگان در فيس بوک فارسی حزب آینده نگر ایران امکان پذیر است.

شما می توانید مطالب خود را درج کنید و همچنین در مورد مطالب خود و دیگران کامنت بگذارید.

لطفا برای ورود به فیس بوک حزب آینده نگر به لینک زیر مراچعه کنید:

 

http://www.facebook.com/ayandehnegar

 

ضمناً برای درج مطلب به زبان انگلیسی از لينکهای ذکر شده در متن انگلیسی زیر استفاده کنید

To post topics in English please use links noted in the following English text
http://www.ghandchi.com/814-futurist-party-english.htm

 


سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.ghandchi.com
http://www.iranscope.com
سی و يکم مردادماه 1393
August 22, 2014

 

 

 

Web ghandchi.com