About Union for Advancement of Secular Democracy in Iran-UASDI

Sam Ghandchiسام قندچيدرباره اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/778-uasdi.htm

 

دوسال پيش تشکيلاتی بنام "اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران" شکل گرفت (1).

 

اين تشکيلات دموکراتيک و ترقی خواه (2) از روز اول اعلام موجوديت خود با استقلال کامل از دولتها پا به عرصه وجود گذاشت و به رغم دشواری های زياد کار همچنان پس از دوسال با هزينه اعضاء خود به تلاشهايش در جنبش دموکراتيک ايرانيان در خارج کشور ادامه فعاليت می دهد.

 

در ميان بنيانگذاران اين تشکيلات نام کسانی که در گروه ايرانی حقوق بشر در سالهای 1990 فعال بودند (3) و همچنين نام کسانيکه قبل از انقلاب 57 در کنفدراسيون دانشجويان در خارج کشور فعاليت داشته اند ديده می شود که نشانگر تجربه وسيع رهبری اين تشکيلات در فعاليتهای حقوق بشری و دموکراتيک در خارج است.

 

در سالهای پيش از انقلاب 57 تشکيلات کنفدراسيون دانشجويان در خارج کشور سمبل يک سازمان دموکراتيک ايرانی مستقل از دولت ها بود که فعاليتهايش به تأييد دوست و دشمن توانست بسيار مؤثر باشد. اما متأسفانه طی بيش از 30 سال پس از آغاز جمهوری اسلامی همه تشکيلاتهای دموکراتيکی که در خارج شکل گرفته اند قادر نبوده اند اعتماد ايرانيان را در خارج کسب کنند و کنفرانس های بی حاصلی هم که سالهاست در خارج اعلام می شوند به افزايش اثربحشی فعاليتهای دموکراتيک در خارج نيانجاميده اند (4).

 

اميدوارم که تشکيلاتها و گروه های ديگر دموکراتيک و ترقی خواه در خارج کشور نظير سکولارهای سبز (5) بتوانند همکاری های خود را با "اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران" گسترش دهند. رشد اين تشکيلات جديد مستقل از دولت ها در عرصه جنبش دموکراسی خواهی ايران در خارج کشور می تواند کمک بزرگی به فعاليتهای تبعيديان تازه ای باشد که پس از انتخابات سال 1388 به خارج آمده اند و در جمع های پراکنده در گوشه و کنار خارج فعاليت می کنند (6).

 

در واقع چنين سازمان های مستقل از دولت ها هستند که احترام ايرانيان و اپوزيسيون ايران را در نگاه مقامات کشورهای ديگر ارتقاء می دهند. در زمان قاجاريه رفتار مقامات دولت های خارجی با مقامات دولت ايران نظير نوکران خود بود و حتی ايرانيانی که عامل دولت های مختلف در دربار قاجار بودند با يکديگر برای منافع دولت های متبوع خود نزاع می کردند واصطلاحاتی نظير روسوفيل و انگلوفيل ارثيه آندوره هستند. حتی به کار بردن اصطلاح استکبار توسط جمهوری اسلامی در مورد دولت های غربی تلاشی جهت زنده کردن خاطرات ناگوار مردم ايران در آن دوران  است هرچند هدف آنها مشروعيت دادن به رفتار متقابلاً نادرست رژيم کنونی ايران در عرصه بين المللی است.

 

اما رفتار متمدنانه با جامعه بين المللی بمعنی بازگشت به دوران قاجار نيست. مقامات دولت آمريکا وقتی با سياستمداران فرانسوی، چه آنها در پوزيسيون باشند و چه در اپوزيسيون، طرف گفتگو هستند رفتاری مساوی با احترام متقابل دارند اما متأسفانه وقتی با سياستمداران ايران چه پوزيسيون و چه اپوزيسيون روبرو می شوند رفتاری ارباب منشانه دارند که گوئی ايرانيان قرار است نوکرشان باشند. راه حل معضل اين نيست که نظير جمهوری اسلامی در خيابانها راه بيافتيم و شعارهای مرگ بر استکبار و مرگ بر آمريکا بدهيم اما راه پايان دادن به رفتار استکباری کشورهای ديگر نسبت به ايران و ايرانی وجود تشکيلاتهايی است که مستقل از دولت های خارجی باشند و هرگونه مراوده ای را با دولت های خارجی و سازمانهای خارجی فقط بر مبنای احترام متقابل بپذيرند و نه ارباب و نوکری يا به اصطلاح استکباری.

 

اگر مذاکرات دکتر محمد مصدق را با غرب بخاطر آوريم چنين احترام متقابلی را برای ايرانيان از غرب طلب می کرد و بسياری از مقامات کشورهايی را که به مناسبات استکباری عادت کرده بودند رنجاند که او را حتی کمونيست و غيره خطاب کردند و عليه وی کودتا به راه انداختند در صورتيکه ميدانستند مصدق از همان ارزش هايی دفاع می کند که دموکراسی های غربی بر آن مبنا ساخته شده اند يعنی ارزش هايی که گويا اين دولت ها متأسفانه برای کشورهای جهان سوم نظير ايران لازم نمی بينند. تغيير رفتار کشورهای غربی با ايران و ايرانيان همانقدر مهم است که تغيير رفتار دولت ايران لازم است. متفکر آزادانديش ايران علامه دهخدا که رهبری مصدق را ارج می نهاد در سخنان خود پس از کودتای 28 مرداد بارها به همين موضوع اشاره دارد.

 

در پايان اميدوارم تشکيلات "اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران" در تلاشهای خود برای سرافرازی ايران و ايرانی موفق و پيروز باشد (7).

 

سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ

http://www.ghandchi.com

http://www.iranscope.com
بيست و يکم خرداد ماه 1392

June 11, 2013

 

پانويس:

 

1. اتحاد برای پيشبرد سکولار دموکراسی در ايران
Union for Advancement of Secular Democracy in Iran-UASDI

 http://iranma.us

 

2. ترقی خواهی در عصر کنونی

http://www.ghandchi.com/352-taraghikhahi.htm

 

3. گروه ايرانی حقوق بشر

Iranian Human Rights Working Group-IHRWG

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/IHRWG.htm

 

4. کنفرانس های بی حاصل ايرانيان در خارج
http://www.ghandchi.com/731-iranians-abroad.htm

Useless Iranian Conferences Abroad

http://www.ghandchi.com/731-iranians-abroad-eng.htm

 

5. سکولارهای سبز

http://www.seculargreens.com

 

6. یک پیشنهاد به تبعیدیان جدید ایرانی
http://www.ghandchi.com/625-kharej.htm

 

7. دو گونه برخورد با توسعه
http://www.ghandchi.com/505-taghiir.htm
Change: Revolution, Reform, or ...?
http://www.ghandchi.com/104-New.htm