بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm
P.S. Oct 1, 2017:Announcing Change of Position to Opposing any form of Federalism for Iran
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism-english.htm

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sam Ghandchiسام قندچيحمايت آمريکا از تجزيه طلبان ايران را متوقف کنيد

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/752-iran-separatists-us

Stop US Support of Iran's Separatists

http://www.ghandchi.com/752-iran-separatists-us-eng.htm

 

 

دوستان گرامی در جنبش دموکراسی خواهی ايران،

به روشنی و به تفصيل، به فارسی و انگليسی در مورد تجزيه طلبی در ايران نوشته ام:
 

http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy.htm
http://www.ghandchi.com/723-kurdistan-autonomy-eng.htm

در مقاله ديگری نيز به فارسی در جزئيات توضيح دادم که چرا تجزيه طلبی دشمن دموکراسی در ايران است و بايد محکوم شود:

http://www.ghandchi.com/696-Separatists.htm

شخصا فدراليسم قومی را بعنوان نقشه راه ارتجاعی بسوی تجزيه ايران رد می کنم اما طرفدار فدراليسم استانی در ايران هستم چرا که آن را برای توسعه دموکراسی در ايران مفيد می دانم:

 

http://www.ghandchi.com/535-FederalismeOstani.htm

 

اما کالت های تجزيه طلب مسأله شان دموکراسی و اداره دموکراتيک ايران نيست. اينها می خواهند تکه ای از ايران را در آذربايجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و يا حتی مازندران يا گيلان از طريق کمک خارجی صاحب شوند. اين فرقه ها پايگاه مردمی در ايران ندارند و برای دريافت کمک خارجی از حمايت نئوکان های آمريکا برخوردار هستند.

وقت آن رسيده است که نامه ای سرگشاده به پرزيدنت اوباما بفرستيم و خواستار آن شويم که آمريکا هرگونه کمک به تجزيه طلبان ايران را قطع کند و مشخص کنيم که اينان هيچ ارتباطی با جنبش دموکراسی خواهی ايران ندارند بلکه فعاليتهايشان برعليه جنبش دموکراسی خواهی در ايران است.

 

به امید جمهوری آینده نگر  دموکراتیک و سکولار در ایران،


سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
يازدهم اسفندماه 1391
March 1, 2013