Reply to Iranglobal about VOA

Related Article in English: Is VOA pro Islamic Republic

http://www.ghandchi.com/744-voa-iran-eng.htm

Sam Ghandchiسام قندچيپاسخ به ايران گلوبال در مورد صدای آمريکا

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/750-reply-voa-iranglobal.htmکيانوش توکلی در کامنتی زير مقاله ام تحت عنوان "صدای آمريکا: شايعات و واقعيات" در ايران گلوبال نوشته است: "مطلب جالبی بود؛ کاش بیشتر از این در باره صدای آمریکا توضیح می دادید و اینکه اخیراً عنوان شده است که برخی از چهره های سیاسی صدای امریکا بنا بر دلایل گونان از صدای امریکا کنار رفته اند." (1)

 

در پاسخ آقای کيانوش توکلی نوشتم: اميدوارم خوانندگان تصور نکنند که مسأئل شخصی را دوست دارم بحث کنم که ابدا هدفم نيست و به همين دليل نيزدر مقالاتم حتی نام مديران ارشدی را که در رابطه با متوقف شدن مصاحبه های تلويزيونی ام در صدای آمريکا در 5 سال پيش مسؤل بودند، ذکر نکردم. در اين مورد هم چون سؤال کرديد پاسخ می دهم وگرنه در نوشته هايم از آوردن جنبه های شخصی پرهيز کرده ام و به موضوع رعايت حقوق بشر توسط مديران در مؤسسه ای که برای حقوق بشر فعاليت می کند پرداخته ام. به هر حال خود را موظف ديدم به سؤالی که کرده ايد پاسخ دهم.

در مورد کسانيکه بتازگی قراردادشان در صدای آمريکا تمديد نشده است شنيده ام اما ماجرای تک تک آنها را نمی دانم که بتوانم نظر بدهم. درباره متوقف شدن مصاحبه تلويزيونی با اينجانب از پنچ سال پيش و نيز نداشتن استخدام رسمی که شامل امنيت شغلی شود در مقاله هشت سال کار در صدای آمريکا توضيح دادم:

http://www.ghandchi.com/734-voa.htm

همه آنچه نوشتم را هر فرد بی غرضی می تواند با صحبت با کارمندان گروه وب سايت صدای آمريکا تأييد کند. می دانم بسياری از کسانيکه با مسائل مشابهی روبرو شده اند شکايت قانونی کرده اند. اينجانب چنين نکردم. حوصله اش را ندارم. اگر برای پول و حقوق اين کار را برگزيده بودم نمی آمدم شغلی بگيرم که يک سوم مشاغل پيشينم درآمدش باشد. اگر به رزومه ام نگاه کنی آشکار است:

http://www.ghandchi.com/GhandchiResume.htm

کار در صدای آمريکا را برای علاقه شخصی برگزيده بودم و وقتی اينطور شد ديگر از خيرش گذشتم.


سام قندچی، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com
چهارم اسفندماه 1391
February 22, 2013

 

پانويس:

1. صدای آمريکا: شايعات و واقعيات

http://www.iranglobal.info/node/16188

http://www.ghandchi.com/749-voa-rumors-realities.htm