A Letter about My Balatarin Account

http://www.ghandchi.com/746-letter-about-balatarin.htm

Sam Ghandchiسام قندچينامه ای در مورد حساب بالاترين

سام قندچی

 

اين نوشته در سايت ايران گلوبال در آدرس زير درج شده است:

http://www.iranglobal.info/node/15285

 

دوست عزيز کيانوش توکلی با سلام و خسته نباشيد،


سلطنت طلبان افراطی خيلی وحشت کرده اند و از عوامل خود در بالاترين استفاده کرده و حسابم را در بالاترين مسدود کرده اند. لطفا به ايميل ضميمه نگاه کن که درج مقاله دکتر حسين باقرزاده را بهانه کرده اند (1). آن مقاله را از سايت گويا درج کرده بودم و بر خلاف ادعای ايميل بالاترين که در پايان در ضميمه می بينی ابداً نظر شخصی خودم را بعنوان عنوان مقاله نگذاشته بودم.

http://news.gooya.com/politics/archives/2013/01/154367.php

متأسفانه وقت ندارم که به شاخ به شاخ شدن با سلطنت طلبان ادامه دهم. سالهاست که همه بحث ها با سلطنت طلبان جز اتلاف وقت برايم ارزش ديگری نداشته و از تلف شدن وقت و زندگی در اين بحث های تکراری خسته ام. حالا هم آقای رضا پهلوی بازی تازه ای را با شورای ملی آغاز کرده است و ادعای نمايندگی جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران را دارد. هشداری در اين مورد به رهبران جنبش دموکراتيک ايران نوشته ام، ديگر هر کس خود داند. اگر ممکن است مقاله زير را در ايران گلوبال در صورت تمايل درج کنيد تا دوستان در جنبش سياسی از نظر اين حقير در اين مورد مطلع شوند:

http://www.ghandchi.com/742-warning.htm

خودم ديگر می خواهم وقتم را صرف کار بر روی موضوعاتی کنم که در بلاگ فراديد به آنها پرداختم و همين سلطنت طلبان افراطی آن کار پرثمر را در صدای آمريکا متوقف کردند:

http://faradid.ghandchi.com


وگرنه اگر بخواهم همه وقتم را با اين طايفه طرفداران استبداد پهلوی تلف کنم همه عمر بايد با مشتی پلميک پوچ و بی ارزش زندگی سپری سازم. اينان حرفی برای گفتن ندارند و از کسی که در مقابلشان بايستد وحشت دارند وگرنه آنچه اينجانب در مورد پهلوی ها می دانم را همه جنبش دموکراتيک ايران که بيش از صد سال قدمت دارد می داند و 30 سال فعاليت سلطنت طلبان افراطی در آمريکا نيز تاريخی سياه است که برای جلوگيری از محاکمه امثال پرويز ثابتی و شعبان جعفری ها که می بايست برای جنايات عليه بشريت در آمريکا در دادگاه حقوق بشر حاضر می شدند، صرف شده است. اينها در آمريکا راست راست راه رفتند و کسی اينها را به دادگاه جنايات عليه بشريت نکشاند وقتی خودشان دست پيش گرفته اند و ادعای رهبری مبارزه برای حقوق بشر و دموکراسی راه انداخته اند. کسی می تواند از خامنه ای برای نقض حقوق بشر به سازمان ملل شکايت کند که همکارانش نظير پرويز ثابتی خود عاملان جنايات حقوق بشر نبوده باشند.

http://www.ghandchi.com/740-reza-pahlavi-parviz-sabeti.htm

دليل همه تلاشهای سلطنت طلبان برای نابودی امثال اين حقير روپوشانی اين حقايق تاريخی و واقعيت بيش از 30 سال کارنامه سياه ضد حقوق بشری رضا پهلوی و سلطنت طلبان افراطی در آمريکا است.

با احترام
سام قندچی


1. ضميمه: ايميل بالاترين به اينجانب پيش از مسدود شدن حسابم در بالاترين در زير آمد هاست

 

 

*****************************************************************
---------- Forwarded message ---------- From: Balatarin Abuse Reporting System <no-reply@balatarin.com>
Date: 2013/1/30
Subject: [Balatarin] Help us make balatarin better

سام قندچي عزیز،

این لینک‌ ارسالی شما
_______________________________

نماینده من کو؟ /دکتر حسین باقر زاده

(http://balatarin.com/permlink/2013/1/29/3250756)
______________________________

ایراد «نظر شخصی درعنوان یا توضیح لینک» دارد. لطفا قوانین بالاترین را بار دیگر مطالعه بکنید و سعی کنید که بهتر قوانین را رعایت کنید.

سیستم تشخیص خطاهای بالاترین براساس ترکیبی از گزارش کاربران، نظارت مسئول شکایات کاربران و سیستم اتوماتیک و هوشمند بالاترین کار می‌کند.

این سیستم کمک می‌کند که کاربران در مورد اشتباههایشان فیدبک لازم را دریافت کنند.
با تشکر بالاترین

 

*****************************************************************


سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

يازدهم بهمن ماه 1391

January 30, 2013

 

بعدالتحرير اول فوريه 2013

 

حساب بالاترين رفع انسداد شده است.

https://www.balatarin.com/users/samghandchi/links/submitted