کتاب کردها و شکل گیری دولت مرکزی در ایران-ویرایش دوم (کتاب الکترونیک)
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIran.htm  
Kurds and Formation of Central Government in Iran-Second Edition - Electronic Book
http://www.ghandchi.com/700-KurdsIranEng.htm