Sam Ghandchiسام قندچي تسليت به خانواده و دوستان داريوش همايون

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/652-DaryoushHomayoun.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/RBm4d6

 

daryoush-homayoun

 

چند لحظه پيش خبر تأثر انگيز درگذشت دکتر داريوش همايون را خواندم و شديداً متأثر شدم و بدين وسيله مراتب تسليت و همدردی خود را به خانواده و دوستان او تقديم می کنم (1).

 

داريوش همايون يکی از رهبران فکری ايرانيان بود (2).

 

در 30 سال گذشته آقای همايون نقش به سزايی در معرفی انديشه ليبراليسم در ميان سلطنت طلبان ايران و بويژه حزب مشروطه ايفا کرد و اين مهم خود به تنهايی، وی را شايسته ارج گذاری بسيار برای جنبش سياسی ايران می کند، چرا که يک انديشه سياسی را نميشود با کتاب و جزوه درمورد تئوری آن به يک جامعه معرفی کرد و هر نيروی سياسی فعال در جامعه ضروری است که هواداران خود را با برخورد به موضوعات روز به درک يک انديشه سياسی برساند و دکتر داريوش همايون اين موضوع را به خوبی دريافته بود و صادقانه در پيچ و خم های مبارزات سياسی 30 سال گذشته هيچگاه از انجام  اين مهم، باز نايستاد.

 

دکتر داريوش همايون درک بسيار روشنی از تفاوت ترقی و ارتجاع در برنامه توسعه جامعه داشت که در واقع تبادل نظری را بين ما در اينترنت موجب شد که بسيار پربار بود (3).

 

همچنين تا آخرين سالهای عمر در مورد علل به روی کار آمدن جمهوری اسلامی می انديشيد و نه آنکه نفرت را در اين مورد تبليغ کند بلکه درک بهتر و آگاهی را مدنظر داشت و به تحليل روشنگرانه می پرداخت (4).

 

ياد آن شادروان زنده باد و با آرزوی صبر برای خانواده و دوستانش در اين لحظات دردناک.

 

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com

نهم بهمن ماه 1389

January 29, 2011

 

پانويس ها:

 

1. وبسایت حزب مشروطه ایران

https://www.irancpi.party

 

2. انتخابات ج.ا. و رهبران فکري ايرانيان
http://www.ghandchi.com/405-OpinionLeaders.htm

 

3. دو گونه برخورد با «توسعه»
http://www.ghandchi.com/505-taghiir.htm

 

4. وضعیت دستگاه امنيتی رسمی و روحانيت دولتی در حال حاضر، ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/2327-StateClergy.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH