My Condolences to Family and Friends of Daryoush Homayoun

http://www.ghandchi.com/652-DaryoushHomayoun.htmSam Ghandchiسام قندچی

 

 

تسليت به خانواده و دوستان داريوش همايون

سام قندچی
 

چند لحظه پيش خبر تأثر انگيز درگذشت دکتر داريوش همايون را خواندم و شديداً متأثر شدم و بدين وسيله مراتب تسليت و همدردی خود را به خانواده و دوستان او تقديم می کنم. (1).

 

داريوش همايون يکی از رهبران فکری ايرانيان بود (2).

 

در 30 سال گذشته آقای همايون نقش به سزايی در معرفی انديشه ليبراليسم در ميان سلطنت طلبان ايران و بويژه حزب مشروطه ايفا کرد و اين مهم خود به تنهايی وی را شايسته ارج گذاری بسيار برای جنبش سياسی ايران می کند چرا که يک انديشه سياسی را نميشود با کتاب و جزوه درمورد تئوری آن به يک جامعه معرفی کرد و هر نيروی سياسی فعال در جامعه ضروری است که هواداران خود را با برخورد به موضوعات روز به درک يک انديشه سياسی برساند و دکتر داريوش همايون اين موضوع را به خوبی دريافته بود و صادقانه در پيچ و خم های مبارزات سياسی 30 سال گذشته هيچگاه از انجام  اين کار، باز نايستاد.

 

دکتر داريوش همايون درک بسيار روشنی از تفاوت ترقی و ارتجاع در برنامه توسعه جامعه داشت که در واقع تبادل نظری را بين ما در اينترنت موجب شد که بسيار پربار بود (3).

 

همچنين تا آخرين سالهای عمر در مورد علل به روی کار آمدن جمهوری اسلامی می انديشيد و نه آنکه نفرت را در اين مورد تبليغ کند بلکه درک بهتر و آگاهی را مدنظر داشت و به تحليل روشنگرانه می پرداخت (4).

 

ياد آن شادروان زنده باد و با آرزوی صبر برای خانواده و دوستانش در اين لحظات دردناک.

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر

ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

نهم بهمن ماه 1389

January 29, 2011

 

پانويس ها:

 

1. http://www.irancpi.net

2. http://www.ghandchi.com/405-OpinionLeaders.htm

3. http://www.ghandchi.com/505-taghiir.htm

4. www.ghandchi.com/647-StateClergy.htm

 

 

Web ghandchi.com