Sam Ghandchiسام قندچي جمهوریخواهان و سلطنت طلبان

سام قندچی 

http://www.ghandchi.com/532-RepublicansAndMonarchists.htm

مطالب مرتبط: https://goo.gl/bUBKfb

 

monarchy-republic

 

دو ماه پیش سمیناری را جبهه ملی در واشنگتن در سی ام و سی و یکم ماه مه برگزار کرد. درباره آن سمینار پیشتر بحث شده است (1). امروز بعد از دوماه می بینیم آن سمینار در واقع سریعترین شکل شکست تلاشهای مشابه از این نوع بود که در 7 سال گذشته برای ایجاد اتحاد سیاسی بین جمهوریخواهان و سلطنت طلبان ایران انجام شده است. در ظاهر شاید به روشنی آن سمینار چنین هدفی را دنبال نمیکرد ولی در واقع چنین بود.  البته بسیاری از کسانیکه به این سمینار حمله کردند، خودشان هم دنبال ایجاد اتحادهای مشابهی در خارج بوده و هستند و این نوشتار به این معنی نیست که این قلم از جناح معینی از جبهه ملی که مخالفت با این سمینار را پرچم خود کرده، حمایت میکنم.  بحث این نوشتار وسیعتر از این صف بندی های کاذب است.

 

تلاشهایی که برای ایجاد اتحاد سیاسی از سلطنت طلبان و جمهوریخواهان انجام گرفته با پروژه منشور81 آغاز شد. منشور81 در واقع ادامه اولین گروه اینترنتی حقوق بشری ایرانی بود که در سال 1994 تأسیس شد (2). اما متن منشور81 که در فوریه 2003 منتشر شد دیگر با هدف ایجاد گروهی حقوق بشری نبود و در واقع طرح اتحادی سیاسی بود، هرچند نمیخواست به یک سازمان مبدل شود. بعدها پروژه منشور81 در سایت 60 میلیون امضا برای رفراندوم دنبال شد و بعد از آنهم در نشست های برلین، لندن، و پاریس ادامه یافت و بازمانده آن جریانات امروز «هما» نامیده میشود که لینک سایت آن در زیر است اگر هنوز سایت وجود داشته باشد (3).

 

واقعیت این است که در میان سلطنت طلبان، کوشش آن دسته از سلطنت طلبانی که سازمان جداگانه خود یعنی حزب مشروطه را ساختند، بسیار پرثمرتر بوده است.  در میان جمهوریخواهان نمیشود ادعای مشابهی درباره پروژه ملقب به «اتحاد جمهوریخواهان» کرد ولی شاید اگر جمهوریخواهان بیشتری دنبال ایجاد احزاب جمهوریخواه مستقل رفته بودند و تبدیل به دنبالچه اصلاح طلبان نشده بودند، امروز وضع طور دیگری بود. مهمتر آنکه سلطنت طلبانی که در حزب مشروطه متشکل شده اند توانسته اند بهتر با نیروهای جمهوریخواه همکاری کنند تا آنها که ظاهراً در منشور81 و پروژه های بعدی خواستند در اتحاد سیاسی مشترک با جمهوریخواهان کاری کنند.

 

آنچه مسلم است پروژه اتحاد سیاسی جمهوریخواهان و سلطنت طلبان بیشتر ضرر زده است تا منفعت و به تنفر و عداوت بین این دو کمپ دامن زده است و نه آنکه به دوستی بیشتر انجامیده باشد. بسیاری از اوقات فقط در ظاهر همکاری بوده است ولی در خفا هرجا احساس خطر میشده کارشکنی و حذف، جریان داشته است.  البته همه خدعه و نیرنگ ها و زدو بندها بخاطر موضوع سلطنت و جمهوری نبوده، ولی در مقایسه ساده ای بین رشد حزب مشروطه در خارج و این جریانات، واضح است که این پروژه تشکیلات سیاسی مشترک جمهوریخواهان و سلطنت طلبان به تفرقه بیشتر دامن زده است تا که وحدت آفرین باشد.  حتی در مؤسسات خبری و حقوق بشری آشکارا کسانیکه ظاهراً در یک کمپ هستند بزرگترین دشمنی ها را در حق هم میکنند.

 

 پس از این تجربه ها ثابت شده که اتحاد عمل بین سلطنت طلبان و جمهوریخواهان در سایه تشکیلات سیاسی جداگانه، بیشتر حاصل میشود تا تلاش برای ایجاد تشکیلات سیاسی مشترک که جز دشمنی و کارشکنی بیشتر بین دو کمپ حاصلی نداشته است. اگر این انرژی ها صرف ایجاد تشکیلاتهای سیاسی سلطنت طلب و جمهوریخواه شده بود، مطمئنم که آن تشکیلاتهای جداگانه بهتر میتوانستند در عرصه موسسات خبری و حقوق بشری با هم همکاری کنند چرا که به وضوح می توان دید که همکاری افراد جمهوریخواه با حزب مشروطه بیشتر از همکاری با یکدیگر در این جریاناتِ به ظاهر متحد، میسر گشته است.

 

امیدوارم که دوستان جبهه ملی دست از بحث هائی که بخاطر این تجربه ناموفق پیش آمده است بردارند و ببینند که موضوع فراتر از مسائل ویژه جبهه ملی است و علت، تصوری از اتحاد اپوزیسیون بوده که وقت کنار گذاشتن آن رسیده است، و جدا از همه حسن نیت ها دیگر روشن شده که تشکیلات سیاسی مشترک از سلطنت طلبان و جمهوریخواهان کارآئی ندارد، و  این سراب دارد عمر همه ما، چه سلطنت طلب و چه جمهوریخواه را تلف میکند، و سی سال دیگر هم مشغول دعوا خواهیم بود.  دوستان جبهه ملی میتوانند در همراهی با نیروهای دیگر جمهوریخواه در شکل دادن به تشکیلات های تازه جمهوریخواه کمک کنند و این تلاش نه تنها به معنی دشمنی با تشکیلات های سلطنت طلب نخواهد بود، بلکه راهی است که میشود از آن طریق با تشکیلات های سلطنت طلب نیز دوستی و همکاری بهتر، ایجاد کرد.

 

خلاضه کنم ایجاد تشکیلات سیاسی مشترک بین دو پلاتفرم سلطنت و جمهوری به ضرر هر دو نیرو تمام شده و باعث هدر رفتن نیروها و بوجود آمدن دعواهای بیهوده برای هر دو طرف شده است و این طرح غلط سالها وقت اپوزیسیون را تلف کرده و به همکاری در مؤسسات حقوق بشری و خبری بین این دو بخش اپوزیسیون نه تنها کمکی نکرده، بلکه لطمه فراوان وارد آورده است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com 
http://www.ghandchi.com

سیزدهم مرداد ماه 1387

August 3, 2008

 

پانویس ها:

 

1. یادداشتی درباره سمینار جبهه در واشنگتن

http://www.ghandchi.com/521-SeminarJebhe.htm

 

2. IHRWG

http://www.ghandchi.com/iranscope/Anthology/IHRWG.htm

 

3. سایت "هما" که ادامه منشور81 بود

http://www.hambastegimelli.info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

SEARCH